(10.40 hodin)

(pokračuje Exner)

Je tedy potřeba změnu promítnout také do § 45.

Podobně v § 3 podle tisku 530/4 dochází k odvolávce na Národní fond až u písm i), ačkoli tento fond je zmíněn již v písmenu g).

Podobně vzniká určitý problém v bodu 6 tisku 530/4, kde jde o to, že písm h) stanovuje, že je možné seznamovat se se souhlasem Úřadu pro ochranu osobních údajů s doklady, osobními údaji apod., které jsou předmětem ochranné činnosti. Chci ale upozornit na to, že Úřad pro ochranu osobních údajů nemá ve své kompetenci podle příslušného zákona stanovenu takovou povinnost vydávat souhlas se seznámením se s doklady a osobními údaji podle tohoto zákona, což může způsobit určitý problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych také rád přednesl dva pozměňovací návrhy k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě. Oba se týkají vlastně omezení možnosti, respektive určité přísnější regulace možnosti státu, pokud jde o kontrolu vůči soukromým subjektům, které jsou na konci toho řetězce příjímání dotací nebo hospodaření s penězi.

Změna se týká především § 3, kde doporučuji vypustit písm e). To by byl bod 1. Tady to vztahuji k číslování, jak bylo dohodnuto v rozpočtovém výboru.

A jako druhý návrh v § 14, kde - jestli jsem to teď dobře kontroloval - rozpočtový výbor nenavrhoval vypustit odst. 3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že zazněl návrh od pana poslance Doktora na zamítnutí, musíme tuto záležitost podrobit našemu hlasování. V podrobné rozpravě tedy padl tento návrh na zamítnutí návrhu tohoto zákona, který předložil pan poslanec Doktor, a jak jsem řekl, budeme o tom hlasovat. Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci registračními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 154 pro bylo 75, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme ještě několik vteřin ke kontrole výsledku hlasování.

Námitky nevidím. Konstatuji tedy, že návrh nebyl přijat, což znamená, že končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a končím projednávání bodu číslo 18.

 

Dalším bodem je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

 

Předložený návrh odůvodní z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych v podstatě zopakovat to, co bylo řečeno, byť extenzivněji, již při uvádění prvního čtení tohoto návrhu zákona.

Návrh zákona o státní statistické službě především zajišťuje plnou slučitelnost -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, já bych chtěl požádat kolegy na pravé straně sněmovny o ztišení atmosféry. Pokud hodláte diskutovat, diskutujte laskavě za dveřmi sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane místopředsedo.

Jde tedy především o plnou slučitelnost zákona o státní statistické službě s právem Evropských společenství. Zejména se jedná o ustanovení, která umožňují poskytovat Statistickému úřadu Evropských společenství statistické informace v potřebném rozsahu i kvalitě, a pokud to vyžadují předpisy Evropských společenství, i individuální údaje.

Dále vytváří v souladu s komunitárním právem předpoklady pro využívání administrativních zdrojů údajů pro vytváření statistických informací, a tím i ke snižování zátěže zpravodajských jednotek.

Návrh dále reaguje na problémy, které se vyskytly při dosavadním uplatňování zákona, což se zejména týká otázek zajišťování státní statistické služby jinými subjekty než ministerstvy nebo jinými ústředními správními úřady, a při poskytování statistických informací mezinárodním organizacím.

Vládní návrh zákona, tak jak byl projednán v příslušných výborech, to znamená ve výboru rozpočtovém a ve výboru pro evropskou integraci, byl doporučen s pozměňovacími návrhy, které zlepšují jeho kvalitu, a myslím že bude rozumné, pokud se k nim později Poslanecká sněmovna přikloní.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře, za vaše slovo.

Tento návrh jsem v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 608/1 a 608/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tuto v podstatě legislativně technickou normu a přijal usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 608/2, kde jsou některé legislativně technické pozměňovací návrhy, které vám doporučuji ke schválení.

Zároveň bych vás rád upozornil na dopis předsedkyně Českého statistického úřadu paní docentky Boháčové, která upozorňuje, že ve sněmovním tisku 608, se kterým my pracujeme, jsou vadně označeny body 45-54 - správně by měly být označeny jako 39-48.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP