(9.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec František Chobot.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jestliže došlo k licitacím o umístění onoho úřadu, dovolím si podat návrh, protože pan poslanec Vojíř zdůvodňoval druhý návrh, který podal, tím, že se jedná o energetické centrum, ale pokud vím, tak největší energetika byla vždycky v Ostravě. Navrhuji město Ostravu. Budeme mít aspoň o čem hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Doufám, že nebude dalších 185 poslanců navrhovat místo úřadu tam, odkud pocházejí.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Ještě pan kolega Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já se, vážené dámy, ještě jednou omlouvám, ale teď jsme s legislativou konzultovali jednu velmi důležitou věc. V zákoně není definována účinnost, a protože se trochu obáváme toho, že tento zákon bude i v Senátě projednáván velmi intenzivně, tak by asi nejlepší formulace byla, že účinnost tohoto zákona je dnem vyhlášení, nejdříve však 1. ledna 2001. Jiná formulace není, protože tam je vazba na tyto záležitosti, anebo kdybyste nám umožnili načíst to formulací legislativně technické věci. Omlouvám se, že to takto komplikuji, ale tato záležitost je velmi citlivá, protože by se mohlo stát, že účinnost tohoto zákona se tudíž nestihne, a mělo by to velmi negativní dopad na energetiku. Je tady shoda. Ještě jednou, aby bylo definitivně jasno, od 1. ledna 2001 je účinnost tohoto zákona. Podávám to jako návrh k návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Doufám, že naposledy se ptám, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se pana ministra, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Nechce vystoupit. Pan zpravodaj Oldřich Vojíř má také právo se závěrečným slovem. Také nechce.

V podrobné rozpravě nepadly žádné návrhy na vrácení k novému projednání a ani k zamítnutí. Končím proto druhé čtení a končím projednávání bodu č. 16.

 

Dalším bodem je

 

17.
Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu
životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií)
/sněmovní tisk 494/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl druhé čtení vládního návrhu zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky, tzv. zákona o hospodaření energií, tisk 494. Vzhledem k tomu, že jsme v hospodářském výboru i v dalších výborech Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu mnohokrát diskutovali, mnohokrát jsme se setkali, chtěl bych nyní pouze stručně zrekapitulovat vypořádání nejdůležitějších pozměňovacích návrhů.

Z připomínek k územní energetické koncepci je uplatněno a do návrhu zákona zahrnuto právo obce pro svůj územní obvod nebo jeho část si pořídit územní energetickou koncepci. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů byl především připomínkován z hlediska upřesnění některých citací. Návrhy přispívají ke zpřesnění textu, byly akceptovány, a které jsou nepřijatelné, i zdůvodněny. Přijaté pozměňovací návrhy k účinnosti užití energie respektují rozdílné podmínky pro existující zařízení a pro zařízení nově budovaná.

Povinnost kombinované výroby elektřiny a tepla je většinou v připomínkách chápána jako povinnost tuto výrobu realizovat, a nikoliv se jí v zákonem určených případech jako myšlenkou zabývat. V tom smyslu byl návrh upraven.

V některých připomínkách se má za to, že tato problematika by měla být ponechána trhu. Vzhledem k tomu, že i v některých programech EU a v rámci legislativy je vyjádřena značná podpora kombinované výrobě řadou doporučení, je v návrhu zákona tato skutečnost nadále vyjádřena.

Na základě připomínek byly dohodnuty hranice, od nichž nastává pro fyzické a právnické osoby povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovy energetickému auditu. Tyto hranice jsou pro organizace hospodařící s veřejnými prostředky na úrovni středních zdrojů znečištění podle definice zákona o ochraně ovzduší, pro podnikatele je to hranice velkých zdrojů znečištění. Pozměňovací návrhy v působnosti ministerstva, které se týkaly upřesnění jeho činnosti, jakož i doplnění paragrafu o kontrole a sankcích, byly akceptovány. Též byly akceptovány připomínky týkající se upřesnění ochrany zvláštních zájmů a dotčenosti orgánů státní správy v souvislosti s tímto zákonem.

Připomínky k odvodu z elektřiny, tzv. zelený haléř, jsou v rozsahu od zrušení tohoto paragrafu jako nesystémového, obsahující skrytou spotřební daň, až po jeho doplnění o platbu za prodaný plyn a teplo. Odvod z elektřiny je předkládán ve znění vládního návrhu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem bych vám rád ještě jednou poděkoval za všechny pozměňovací návrhy, které zpřesňují vládní návrh zákona. Akceptuji pozměňovací návrhy hospodářského výboru, které obsahují jeho usnesení ze dne 6. září 2000. Předpokládám, že ze strany předkladatele bylo učiněno vše pro úspěšné projednání návrhu zákona o hospodaření energií ve druhém a třetím čtení. Ještě jednou poděkuji všem, kteří se oběma zákony velice pracně a podrobně zabývali, a děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky č. 494/1 - 494/4. Prosím, aby se opět slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Oldřich Vojíř a poté bych požádal, aby se připravil poslanec výboru pro veřejnou správu pan Libor Ambrozek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, máme před sebou druhý ze dvou energetických zákonů. Jestliže první definoval podmínky, za kterých je možno z energetické oblasti podnikat, a definoval prostor pro vytvoření trhu s energiemi včetně jeho načasování, tak tento zákon hovoří o tom, že bychom měli zákonnou formou vyvinout tlak na to, aby se s energiemi nakládalo velmi racionálně a velmi rozumně. Je totiž naprosto evidentní, že energie je pouze fyzikálně transformovatelná záležitost a je ji možno získávat buď ze zdrojů již neobnovitelných, anebo ze zdrojů obnovitelných. Z neobnovitelných zdrojů je evidentní, že co se týká např. zásob plynu, ropy či uhlí, tyto zásoby jsou vyčerpatelné, a to dokonce již v horizontu, který dokážeme dopočítat my, tudíž naše generace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP