(9.20 hodin)

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, dovoluji si vám předložit k úvaze šest krátkých pozměňovacích návrhů, které podle mého názoru vylepší text, který budeme svým hlasováním hodnotit ve třetím čtení.

Jde celkem o pět návrhů, které se budou týkat vládního znění tisku 535, a jeden návrh se bude týkat usnesení hospodářského výboru číslo 253.

První návrh se týká § 17 odst. 5 písm. b) vládního návrhu, kde navrhuji vložit na konec textu upřesnění: "v souladu s prováděcím právním předpisem".

Druhý návrh se týká § 17 odst. 6 písm. j), kde navrhuji doplnit na konec textu u písmene j): "pro regulované činnosti".

Třetí návrh se týká § 17 odst. 7 písm. a), kde navrhuji v tomto písmenu a) vypustit tento text: "jednotlivými držiteli licencí a popř. i jejich zákazníky" a nahradit ho textem "držiteli licence a chráněnými zákazníky".

V § 19, který je určitým způsobem krátký, navrhuji vypustit tento text a nahradit ho širším textem, který podle mého názoru blíž a jasněji definuje, co od tohoto paragrafu očekáváme, a to následujícím způsobem. Znamená to tedy vypustit text, který začíná "činnosti" a končí "předpisem", je to jeden řádek, a nahradit ho následujícími pěti odstavci.

Odst. 1 "Státní regulaci odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství provádí Energetický regulační úřad."

Odst. 2 "Regulace se vztahuje na všechny držitele licence podle § 4 odst. 1 - 2."

Odst 3 "Regulací se rozumí vydávání státního souhlasu k podnikání (licence), kontrola dodržování podmínek stanovených licencí včetně ukládaní sankcí za jejich neplnění, stanovení cen za přenosové a distribuční služby a cen pro chráněné zákazníky a stanovení parametrů kvality dodávané energie a služeb podle § 11 odst. 1 písm. a)."

Odst. 4 "Regulovanými činnostmi jsou činnosti držitelů licencí podléhající cenové regulaci."

Odst 5 "Regulační pravidla se stanovují a zveřejňují na dobu tří let a po tuto dobu jsou neměnná."

Pátý můj návrh se týká § 20 odst. 4 stávajícího textu zákona, kde ke stávajícím třem odstavcům navrhuji doplnit nový odstavec čtvrtý tohoto textu: "Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je pro účely evidence nákladů a výnosů vedena jako jediná licencovaná činnost."

Můj poslední návrh se týká tisku 535/4, to je pozměňovací návrh hospodářského výboru vedený pod číslem 55, kde navrhuji doplnit v § 23 odst. 2 písm. j) text, který je v tomto usnesení hospodářského výboru, a to tedy doplnit tuto pasáž textem "a použité pro účelovou spotřebu".

Toť jsou vše mé návrhy, které i s odůvodněním předám zpravodaji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Omlouvám se panu poslanci Kořistkovi, který zde už nemá písemnou přihlášku, ale byl včera před přerušením tohoto bodu označen jako následující diskutující, takže já mu nyní uděluji slovo. Poté bude hovořit pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem tu včera avizoval pozměňovací návrhy, které se týkají dvou oblastí - ta první část se týká otevírání trhu s elektřinou a druhá část podpory obnovitelných zdrojů.

§ 21 odst. 2

1. Ruší se písmeno a).

2. V písmenu b) změnit text následovně: "Od 1. ledna 2002 jsou oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo, včetně výroby pro vlastní potřebu, překročila hodnotu 9 GWh v roce 2001 nebo v ročním období od 1. července 2000 do 30. června 2001; právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby všichni držitelé licence na výrobu elektřiny."

3. V písmenu c) změnit text následovně: "Od 1. ledna 2003 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné(?) místo, včetně výroby pro vlastní potřebu, překročila hodnotu 100 MWh v roce 2002 nebo v ročním období od 1. července 2001 do 30. června 2002."

4. V písmenu d) změnit text následovně: "Od 1. ledna 2004 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci."

Chtěl bych požádat pana zpravodaje, jelikož tyhle body spolu úzce souvisí, jeden navazuje na druhý, abychom o těchto čtyřech bodech v hlasování ve třetím čtení hlasovali najednou.

Další pozměňovací návrhy se týkají podpory obnovitelných zdrojů.

§ 24 Provozovatel přenosové soustavy

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen

Odst. 10 c) - navrhuje se na konec odstavce před čárku doplnit text: "a provádět vyrovnávání plateb mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami za výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 31."

§ 25 Provozovatel distribuční soustavy

(11) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen

Odst. 11 d) - navrhuje se na konec odstavce před čárku doplnit text: "a pro elektřinu z obnovitelných zdrojů provádí povinný výkup za výkupní ceny podle § 31, včetně zajištění mechanismu plateb přes provozovatele přenosové soustavy."

§ 31 Obnovitelné zdroje

Odst. 2 - navrhuje se původní text zrušit a nahradit novým: "Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud splňují podmínky Připojení a dopravy a Pravidla provozování distribuční soustavy, mají právo na připojení k nejbližšímu bodu této soustavy a na povinný výkup vyrobené elektřiny provozovatelem této distribuční soustavy."

Odst. 3 - navrhuje se původní text zrušit a nahradit novým: "Výkupní cena za dodanou kWh elektřiny

a) z malých vodních elektráren do (10 MWel) z geotermální energie, skládkového plynu, důlního plynu a kalového plynu je minimálně 1,95 Kč,

b) z větrné elektrárny je v prvních pěti letech provozu minimálně 2,80 Kč, redukci výkupní ceny v dalších letech provozu stanoví vyhláška,

c) z biomasy, jejíchž definici stanoví vyhláška, je minimálně 2,80 Kč,

d) z fotovoltaického zařízení je minimálně 12 Kč."

Navrhuje se doplnit odstavce 4 a 5 tohoto znění:

(4) Provozovatel distribuční soustavy je povinen evidovat množství elektřiny a platby uskutečněné podle odst. 3 a předat je provozovateli přenosové soustavy, který z nich stanoví podíl elektřiny pro prodej podle odst. 5. Podíl je množství elektřiny s její průměrnou cenou vztažené k celkovému množství elektřiny prodávanému konečným spotřebitelům. Vyrovnání plateb se provádí přes provozovatele přenosové soustavy.

(5) Společnosti odebírající elektřinu z přenosové soustavy a distribučních soustav pro prodej konečným zákazníkům jsou povinny nakoupit poměrnou část elektřiny vykoupenou podle odst. 3."

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude dále pan poslanec Grůza, připraví se pan ministr Jaromír Schling.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bez podrobného zdůvodňování, které jsem přednesl v obecné rozpravě, si dovolím přednést několik pozměňovacích návrhů.

1. V § 24 odst. 3 písm. g) nahradit slovo "odstraňovat" textem "v ochranném pásmu nadzemního vedení na své náklady odstraňovat porosty nad 3 metry výšky".

2. V odkazu pod čarou č. 5 se zákon č. 151/1997 Sb. doplňuje o zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o vyhlášku MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

3. V § 25 odst. 4 písm h) nahradit slovo "odstraňovat" textem "v ochranném pásmu nadzemního vedení na své náklady odstraňovat porosty nad 3 metry výšky".

4. V § 25 odst 4 vložit písmeno i), které zní: "na své náklady oklešťovat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy u nadzemního vedení o napětí do 1 kV".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP