(17.20 hodin)

(pokračuje Gross)

To je odpověď na otázku, jaký bude aparát.

Jaký objem investičních a provozních prostředků. Investičních prostředků na výkon tohoto pracoviště nenavrhujeme žádný v tuto chvíli, neboť investiční náklady by býti neměly v tomto směru žádné, minimálně na příští rok, a co se týče provozních prostředků, tak to budou provozní prostředky na platy těchto dvou pracovníků, zdůrazňuji pracovníků Ministerstva vnitra, ve 14 krajích, tzn. provozní prostředky na platy 14 státních úředníků ve 12. platové třídě a 14 jejich asistentů, kteří budou mít nižší platovou třídu. Další provozní prostředky budou spojeny s tím, že v pracovní smlouvě, tak jak právě bylo v inzerátu citováno, bude místo pracoviště v sídle kraje, to znamená, že z toho vyplývají i některé náležitosti v cestování, např. do Prahy, na místo jeho zaměstnavatele, tj. na Ministerstvo vnitra, ulice Nad štolou 7, tuším, jestli znám dobře naši adresu. To jsou věci, které vyplývají z této otázky.

Co se týče pracovní náplně, pracovní náplň, hlavně účel byl zveřejněn v tomto inzerátu. Přiznám se, že bych spíše očekával kritiku Poslanecké sněmovny, pokud bychom k tomu přistoupili skutečně exekutivní cestou, to znamená, že by 14, resp. 28 zaměstnanců Ministerstva vnitra dostalo vymezený úsek působnosti Ministerstva vnitra, kterému se mají věnovat, a nedělali jsme to veřejnou cestou, to znamená, že se dělá inzerát, tato cesta byla možná, myslím si, že je lepší udělat to formou výběrového řízení se standardními podmínkami, jako jsou např. výběrová řízení pro přednostu okresního úřadu. Zhruba takto to bude vypadat.

Jeho role bude především - a začal bych od toho, co je pro nás nejpodstatnější - bude taková, že bude samozřejmě i metodicky napomáhat všem orgánům státní správy, které zůstanou v liniovém řízení, v přímém řízení ústředních orgánů státní správy, a to i po schválených zákonech takovýchto orgánů v regionech zůstane poměrně značné množství. Budou samozřejmě metodicky nápomocni alespoň v rozjezdu také při výkonu státní správy na krajských zastupitelstvech a rozhodně nebudou mít nějaké výkonné pravomoci, protože ty jsou zákonem svěřeny krajským úřadům a těmto krajským úřadům samozřejmě nebude moci nikdo diktovat, tak jak si to Poslanecká sněmovna rozhodla, a toto bude respektováno.

Co bude také důležité, je to, že reforma veřejné správy nekončí tím, že vznikla krajská zastupitelstva, ale musíme udělat to, co od nás vyžaduje i OECD, když se Česká republika již - tuším - v roce 1995 přihlásila k tzv. regulatorní reformě, která má na mysli efektivitu horizontální spolupráce jednotlivých orgánů státní správy jak na centrální úrovni, tak ale i na úrovni regionální, chcete-li místní, v tomto případě třeba krajské. Podotýkám, že bylo-li se tázáno na zákonné zmocnění ve vztahu třeba k působnosti státní správy a koordinace výkonu státní správy na okresních úřadech, tak zmocnění je dáno zákonem o okresních úřadech, kde toto spadá do působnosti Ministerstva vnitra, tudíž tuto působnost někdo z úředníků Ministerstva vykonávat musí.

Když se zpátky vrátím k regulatorní reformě, ke které se přihlásily již předchozí vlády, tak ta právě předpokládá a zavazuje Českou republiku k zefektivnění oné horizontální spolupráce, tedy spolupráce mezi jednotlivými liniově řízenými orgány státní správy až do úrovně okresu, takže to jsou věci, které budou plněny.

Samozřejmě že pracovní náplň bude asi poněkud podrobnější, ale hlavní zadání, které očekávám vedle toho, co jsem v tuto chvíli řekl, je i to, že až bude pokračovat proces reformy veřejné správy, tak si nesmíme myslet, že ta fáze, ke které jsme se dostali, to znamená, že nějaké kompetence přejdou na krajská zastupitelstva, nějaké kompetence zůstávají ještě do roku 2002 na okresních úřadech, jiné, schválí-li to sněmovna, přejdou ze zákona na pověřené obecní úřady. To je ta věc, která vyvolala poměrně velkou odezvu a velkou diskusi, v některých případech i poměrně velkou nevoli.

K tomu bych jen podotkl, že to, co bylo i rozesláno na jednotlivé obecní úřady a na jednotlivé okresní úřady, je prvotní materiál, tzn. výčet obcí, které by měly být obcemi pověřenými, a jejich správní obvody, to je prvotní materiál, který v okamžiku, kdy budeme předkládat návrh zákona, může být v úplně jiné podobě, a pokusíme se maximálně vyhovět požadavkům samosprávy směřujícím k tomu, do jakého správního obvodu budou chtít spadat. Až bude tento proces pokračovat, tak samozřejmě budeme potřebovat také vědět, která třeba ze stávajících pracovišť Ministerstva vnitra působících v regionech je možno ještě i nadále zužovat a přenášet na samosprávu. A tito pracovníci, těchto 14 zmocněnců, kteří to měli dříve vykonávat jako zmocněnci ze zákona, nyní to budou pouze zaměstnanci Ministerstva vnitra, samozřejmě budou také ti, kteří budou dávat návrhy, tzv. dekoncentráty nebo jiná místní pracoviště státní správy, a bude možno jejich působnost zužovat a přenášet ji na orgány samosprávy ať již krajské, nebo nejnižší, tzn. pověřené obecními úřady.

Myslím si, že je to spíše přístup otevřený než to, že by se cokoli dělalo proti vůli sněmovny, a myslím si, že je to skutečně jen nedopatření a nedorozumění. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, zda pan poslanec Kvapil chce využít své možnosti doplňující otázky. Je tomu tak, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane ministře, vy jste mi na nejdůležitější otázky neodpověděl. Specifikaci pracovní náplně vašeho koordinátora, to jste uvedl pouze v nějakých hrubých rysech, tudíž mě udivuje, že vůbec takovou funkci můžete zřizovat bez jasného vymezení, co by měl tento pracovník vykonávat.

Řekl jste, že se budou seznamovat atd., odvolal jste se na zákon o okresních úřadech. Musím říci, že do roku 2002 tam máte přednosty okresních úřadů, kteří vykonávají povinnosti, které jim ukládá zákon o obecních úřadech. Musím říci, že jste se také zcela vyhnul tomu, co to bude daňové poplatníky stát, co chcete v rozpočtu pro rok 2001 navrhnout pro 28 osob. Nejde jen o platy, ale samozřejmě o veškeré náklady. Takže čekám vaše doplnění.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Nejprve, pane místopředsedo, bych kategoricky popřel, že jsem neodpověděl na otázky, protože si myslím, že jsem na čtyři otázky odpověděl dost.

Za prvé: Kdy a na základě jakého zákona toto máme. K tomu doplním jedinou věc. Máte pravdu, přednosta okresního úřadu je zodpovědný za to, co pro něj vyplývá ze zákona, ale Ministerstvo vnitra podle zákona o okresních úřadech zodpovídá za koordinaci výkonu státní správy, kterou vykonávají na jednotlivých úsecích činnosti okresních úřadů liniově řízené složky okresních úřadů jednotlivými ministerstvy. A toto je svěřeno nikoli přednostovi okresního úřadu, ale zákonem svěřeno Ministerstvu vnitra. To je jedna věc, kterou bych doplnil.

Co se týče pracovní náplně, v tuto chvíli si myslím, že je důležité umět říci, co od toho člověka bude očekáváno. A to se řeklo poměrně jednoznačně, je to jednoznačně uvedeno také v tomto inzerátu a myslím si, že k tomu cokoli v tuto chvíli dodávat nemá smysl, protože samozřejmě že se očekává, že člověk bude pracovat a bude vytížen tak, jak budou vytíženi ostatní úředníci Ministerstva vnitra, ale je to řadový, byť vysoký úředník Ministerstva vnitra. Není to nic a nic méně.

Jaký bude mít aparát - to jsem odpověděl. Jaký objem investičních a provozních prostředků - tady jsem dlužen doplnění, co navíc to bude stát. Předpokládáme, protože probíhá reorganizace na Ministerstvu vnitra, že co se týče tabulkových míst a jejich finančního krytí budeme toto schopni pokrýt, těchto 24 tabulkových míst, z úspor, které probíhají v rámci této reformy, byť z jiných úseků Ministerstva vnitra, nikoli z úseku pro reformu veřejné správy, ale v rámci resortu Ministerstva vnitra, tudíž nežádali jsme Ministerstvo financí o navýšení prostředků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP