(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka určená pro jednání klubu sociální demokracie vypršela, přistoupíme k hlasování. Prosím o klid v jednacím sále. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 437, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 437/9."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 54, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 16, proti 152. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 437/8."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55, které zahajuji.Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 111 a 67 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Dalším bodem je

 

11.
Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 457/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 457/5. Vítám mezi námi senátora Ladislava Svobodu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr Karel Březina.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, rád bych se velmi stručně vyjádřil k pozměňovacím návrhům Senátu k návrhu zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Pozměňovací návrh Senátu je podle mého názoru z věcného i z legislativního hlediska možné přijmout. Z věcného hlediska Senát doplnil správná upřesnění povinností správců i provozovatelů informačních systémů a dále návrh zákona zpřehlednil, vylepšil a upravil z legislativně technického pohledu. Podstatná změna spočívá především v úpravě týkající se zrušení Úřadu pro státní informační systém a zřízení Úřadu pro veřejné informační systémy.

Všechny body pozměňovacího návrhu Senátu jsou akceptovatelné a neobsahují nepřijatelná legislativní řešení. Přijetím předloženého návrhu zákona dojde k faktickému naplnění kompetencí Úřadu pro státní informační systém, který s výjimkou svého zřízení zákonem 272/1996 Sb. dosud nemá zákonem stanoveny žádné kompetence. Považuji za důležité upozornit na to, že vymezení kompetencí úřadu je také požadováno ve zprávě NKÚ k činnosti ÚSIS a v usnesení Poslanecké sněmovny při projednávání státního závěrečného účtu.

Dovolte mi požádat Poslaneckou sněmovnu, aby přijala navrhovaný zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění navrhovaném Senátem Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Březinovi a ptám se zpravodaje výboru pro veřejnou správy, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Toma Zajíčka, zda si přeje se vyjádřit k předneseným pozměňovacím návrhům. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych byl velmi stručný, protože podstatná část stanoviska mého byla obsažena v tom, co tady řekl v této chvíli pan ministr. Mnozí z vás si vzpomínáte, že tato velmi technická norma prošla Poslaneckou sněmovnou bez valných konfliktů. Jediný problém, na který si mnozí z vás pravděpodobně vzpomínáte, byl problém úpravy právě přejmenování úřadu, který má tyto kompetence stanovené v zákoně vykonávat. Ještě ve třetím čtení jsme trochu násilnou formou přidávali do toho některá ustanovení, která upravovala nedostatky, které byly ve vládním návrhu, a musím konstatovat, že tento pokus narychlo v poslední fázi legislativního procesu nebyl úplně zdařilý, a musím konstatovat, že tato část zpracovaná v pozměňovacím návrhu Senátu je podstatně lepší. Ostatní části pozměňovacích návrhů Senátu jsou z určité části legislativně technické povahy, proti kterým není možné mít žádných výhrad, a některá doplnění týkající se sankcí a kompetencí úřadu vhodným způsobem dle mého názoru zlepšují normu tak, jak byla Poslaneckou sněmovnou přijata.

Proto mi dovolte, abych na závěr doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala tuto normu ve verzi, kterou doporučuje Senát. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu, ve které jako první vystoupí senátor Ladislav Svoboda, kterému udílím slovo.

 

Senátor Ladislav Svoboda: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vládo, vážené dámy a pánové poslanci. Senát na své 21. schůze dne 3. srpna letošního roku projednal návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některého z dalších zákonů, který byl Senátu Poslaneckou sněmovnou postoupen koncem července letošního roku jako sněmovní tisk č. 457. Návrh zákona byl jak senátními výbory, tak plénem pozitivně přijat jak pro jeho potřebnost, tak zejména pro jeho obsah, z kterého bylo patrné velké pracovní úsilí a invence poslaneckého garančního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a dalších zainteresovaných poslanců včetně předkladatelů předlohy zákona.

Při projednávání předlohy v senátním výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu a ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bylo dospěno k připomínkám, které byly formulovány do pozměňovacích návrhů, které byly hlasováním na plenárním zasedání komory dne 3. srpna letošního roku po zdůvodnění zpravodajů a vyjádření souhlasu předkladatele přítomným panem ministrem Březinou přijaty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP