(12.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 476/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 476/5."

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 52. Žádnou žádost o odhlášení nevidím, takže vás neodhlásím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 52 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 108 a 55 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem, přijali.

 

Dalším bodem je

 

9.
Návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 477/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 477/6. Vyrozuměla jsem, že i tento návrh zákona bude za Senát odůvodňovat pan senátor Vyvadil.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Prosím o ticho.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, pokusím se být stručný, protože usnesení Senátu je poměrně obsáhlé.

Senát přijal celou řadu pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že převážná většina pozměňovacích návrhů jenom zpřesňuje znění schválené Poslaneckou sněmovnou, případně doplňuje takovým způsobem, že nenarušuje vládní koncepci návrhu, nenarušuje žádným způsobem to, co Poslanecká sněmovna schválila.

Mohl bych mít sice výhrady k některým pozměňovacím návrhům, které poněkud změkčily požadavky, které obsahovalo původní znění, pokud jde o zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, např. pokud jde o jízdu s rozsvícenými světly a některá další ustanovení, ale na druhé straně Senát významně zlepšil návrh hlavně v ustanoveních, která se týkají tzv. zádržných systémů, které byly předmětem velkého sporu zde v Poslanecké sněmovně. Domnívám se, že v průběhu jednání v Senátu se podařilo najít optimální řešení problému a že tím byl návrh významně vylepšen.

Rovněž v průběhu projednávání návrhu v Senátu se objevily určité protesty od autodopravců týkající se ustanovení, které zde vůbec nebylo diskutováno, a to je zákaz jízdy kamionů v pátek odpoledne. Kupodivu naši autodopravci se probudili trochu pozdě, ale ještě včas. Senát navrhl takovou úpravu, která jízdu kamionů v odpoledních hodinách umožňuje, což je v souladu se stavem, který je u našich sousedů. Zachování zákazu v pátek odpoledne by naše autodopravce výrazně diskriminovalo ve vztahu k jejich zahraničním kolegům - soutěžitelům.

V souhrnu se přimlouvám za to, aby předložený návrh byl schválen ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministrovi Schlingovi. Nyní udílím slovo zpravodaji hospodářského výboru poslanci Miroslavu Kapounovi.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych se určitým způsobem připojit k tomu, co zde řekl ministr dopravy a spojů.

Když jsem si poskládal pozměňovací návrhy Senátu do poslaneckého znění, zjistil jsem, že skutečně ve většině případů vylepšují tento zákon. Rozporných věcí, kdy sněmovna měla jiný názor, je tam velmi málo, asi dvě nebo tři, a to ještě nepodstatné, např. svícení. Proto bych doporučoval jako zpravodaj hospodářského výboru, aby zákon 477 byl schválen ve znění předloženém Senátem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se zpravodaje petičního výboru pana poslance Vojtěcha Filipa zda si přeje vystoupit. Pan poslanec si nepřeje vystoupit. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan senátor Vyvadil, připraví se Marek Benda.

 

Senátor Jiří Vyvadil: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové poslanci, s ohledem na stanovisko předkladatele i zpravodaje doufám, že jde o názor obecněji uznávaný.

Nad rámec toho, co bylo řečeno, bych chtěl říci, že tento návrh např. řeší i otázku cyklistických přileb. Zpřesňuje tyto záležitosti tak, že se to bude týkat pouze osob mladších 15 let.

V jiných případech - podle mého názoru - posiluje ochranu občanů před zásahy cizích, zejména policie, to znamená omezuje pravomoc policie z hlediska podávání oznámení. Celkově ten návrh je zpřesňující a zkvalitňující. Doporučuji jej.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji senátoru Vyvadilovi, slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážený pane senátore, dámy a pánové, chtěl bych doporučit všem poslancům této sněmovny, aby nehlasovali ani pro jednu z verzí, které jsme schválili.

Jsem si vědom, že zákon se rodil ve velkých těžkostech a že přináší mnoho dobrého a užitečného proti stávajícímu stavu. Na druhou stranu se domnívám, že jsme - i sněmovna i Senát - vykročili příliš daleko v obtěžování občanů, které má sloužit nikoli bezpečnosti silničního provozu, ale bezpečnosti jejich. Podle mého názoru je bezpečnost občana jeho věcí a zákon mu nemá přikazovat, jakým způsobem si ji má zajišťovat. To má být svobodné rozhodnutí každého z nás.

Senátní verze, která je opravdu lepší, jde onou absurdní cestou, že u dětí do 15 let na všech silnicích přikazuje povinné používání cyklistických přileb. Já tvrdím, že to bude absolutně nedodržováno a že to zejména na malých městech a vesnicích bude sloužit jenom k tomu, aby mohl být občas někdo policií popotahován a otravován. Navíc jsem zvědav, jak v mnoha případech policie bude nezletilce stíhat a trestat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP