(9.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Středa odpoledne. Jako další pan poslanec Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu vyhovět přání pana ministra obrany Vladimíra Vetchého, který příští týden je na oficiální návštěvě v Lotyšsku a který mě požádal, abychom jeho bod - tzn. bod č. 46 - vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR s pobytem britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky - zařadili jako pevně stanovený bod ve čtvrtek 21. září, jako první bod ve čtvrtek 21. září. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jaký je to sněmovní tisk?

 

Místopředseda PSP František Brožík: 681.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Prosím pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych rovněž přednesl několik návrhů, které se týkají změny a doplnění pořadu této naší schůze.

Nejprve mi dovolte, abych navrhl přesunutí bodu č. 2, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění sněmovního tisku 537/3, zamítnutý Senátem. Navrhuji, aby v rámci pořadu této schůze byl přesunut jako nový bod 77, tzn. za stávající bod č. 76.

Dále navrhuji, aby stávající bod pod číslem 33, kterým je vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu ČR za r. 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002, sněmovní tisk 210, byl přesunut jako nový bod č. 78.

Dále navrhuji, aby byl nově zařazen nový bod 47, tj. za druhá čtení v programu této schůze, aby byl zařazen bod tisk č. 712, kterým je vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000.

Jako bod 48 navrhuji, aby byl nově zařazen tisk č. 713, kterým je vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000.

A jako nový bod 50 navrhuji, aby byl zařazen tisk 674, kterým je vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkovou republikou Německo o ukončení vzájemného zúčtování styků v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji rozšířit program naší schůze o bod, který by měl název "Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2000". Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na závěr bloku "Návrhy a další body", čili někam za současný bod 46 a před blok třetích čtení. Pokusím se odůvodnit, proč takto navrhuji zařadit rozpočet do programu schůze.

Návrh zákona, podle kterého Státní fond dopravní infrastruktury vznikl, nabyl účinnosti teprve 1. 7. t. r. V průběhu prázdnin byl výbor konstituován, vláda schválila výbor, Poslanecká sněmovna na svém červencové schůzi zvolila čtyři členy dozorčí rady, výbor začal pracovat, připravil rozpočet a návrh tohoto rozpočtu byl schválen na pondělní schůzi v tomto týdnu. Jsme v určité časové tísni proto, že rozpočet, státní rozpočet na letošní rok v kapitole 327 neobsahuje dostatek finančních prostředků pro zajištění údržby, především údržby komunikací. Správy a údržby silnic pociťují akutní nedostatek finančních prostředků a tuto situaci lze vyřešit tím, že do programu této schůze bude zařazen a posléze - jak doufám - schválen připravený rozpočet, který by umožnil plynule údržbu silniční sítě financovat v letošním roce.

Zákon předpokládá, i zákon č. 104 předpokládá, poněkud nestandardní postup schvalování prvního rozpočtu fondu, protože i podle zákona tento návrh rozpočtu nemusel být předložen vládě, ale pouze Poslanecké sněmovně.

Domnívám se, že je v zájmu všech poslaneckých klubů, aby tento nepříliš obsáhlý rozpočet byl projednán a schválen. Domnívám se, že v průběhu schůze bude i dostatek času na to, aby - budou-li chtít - se k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřily příslušné výbory, tzn. výbor rozpočtový a hospodářský, a zaujaly k němu své stanovisko.

Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já jsem si to zapsal a dám o tom hlasovat, ale říkám to s určitými rozpaky, protože tento váš návrh nesplňuje podmínky zákona o jednacím řádu. Myslím si, že vy to víte. Neprojednal ho organizační výbor, nepřikázal žádnému výboru, nemáme žádný výbor, nemáme zpravodaje, poslanci to nemají rozdáno, nemá to sněmovní tisk atd. Myslím si, že z formálního hlediska toto není možné přijmout.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, domnívám se, že tento návrh má charakter nikoli zákona, ale zprávy nebo jakéhokoli jiného bodu. Není to případ např. státního rozpočtu. Čili - všechny tyto nedostatky lze překonat tím, že v průběhu - pokud se tedy sněmovna rozhodne zařadit tento bod - budou samozřejmě všechny písemné materiály dodány. Jsou v tuto chvíli připraveny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem uplatnil tento názor, já o tom hlasovat dám, ale myslím si, že to v pořádku není.

Nyní se mi hlásí pan poslanec Kalousek.

Také jsem dostal sdělení, že pan poslanec Pilip má náhradní kartu č. 8.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové. Já nenavrhnu nový bod. Dovolím si navrhnout přejmenování bodu zařazeného. Jako bod 44 je zařazen návrh časového harmonogramu postupu vyšetřování vyšetřovací komise…atd. To je úkol, který na posledním zasedání Poslanecká sněmovna uložila předsedovi komise. Ve stejném usnesení nám ukládá i průběžně informovat Poslaneckou sněmovnu o průběhu vyšetřování.

My jsme připraveni podat Poslanecké sněmovně průběžnou zprávu o postupu vyšetřování, a proto navrhuji, aby se tento bod jmenoval "Průběžná zpráva o postupu vyšetřování…", dále tento text pokračuje. A v rámci této průběžné zprávy byste byli seznámeni i s časovým harmonogramem. Vedle toho bychom podali i dílčí informaci o poznatcích z naší dvouměsíční práce.

Dále si dovoluji navrhnout z technických důvodů, aby byl zařazen tento bod jako pevný bod ve čtvrtek 21. září jako první bod po polední přestávce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dále paní poslankyně Kupčová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP