(13.10 hodin)

Poslanec Václav Exner: Moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 755 z přítomných 158 poslanců pro 73, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

O slovo se přihlásil předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pouze tři věty. Jednou z nejprimitivnějších metod prognostiky je lineární extrapolace, extrapolace, která v tom případě vychází ze dvou bodů. To je věta první. Věta druhá. V minulém roce tato sněmovna přijala usnesení, že vláda neprospívá zemi, a letos nepřijala nic, což je pozitivní pokrok. A konečně věta třetí. Protože nechci urážet sněmovnu podezřením, že by se za těchto 12 měsíců zvýšila její inteligence, ta byla vysoká před rokem a je stejně tak vysoká i nyní, chápu to jako implicitní zlepšení hodnocení vlády touto sněmovnou, za něž vám upřímně děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane premiére. S faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, jde o krátkou technickou poznámku, která navazuje na předchozí prognostické vystoupení pana premiéra. Ukázal jsem se v určitém bodě horším prognostikem než on v naší sázce o tempo růstu hrubého domácího produktu za první čtvrtletí a přišel čas tyto dluhy plnit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, když dnes odpovídal pan předseda vlády na otázky rozpravy k tomuto bodu, použil bonmot, ve kterém sdělil, že nejlepším vyjádřením opovržení k určitým námitkám je mlčení. Sněmovna tento jeho bonmot potvrdila. Ke zprávě vlády nepřijala žádné usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dalším bodem je

 

111.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1999
/sněmovní tisk 607/

 

Stanovisko NKÚ jsme obdrželi jako sněmovní tisk 607/1. Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a předložený návrh uvedl. Samozřejmě že k tomuto bodu se může zúčastnit prezident NKÚ, pokud jsou projednávány návrhy a stanoviska, která úřad předložil, a požádal o účast. Takovouto žádost jsem nedostal.

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám sice připravené poměrně obsáhlé expozé k jednotlivým částem státního závěrečného účtu, nicméně budu se snažit být stručný a případně je použít v závěrečné řeči nebo v průběhu rozpravy.

Chtěl bych nyní především konstatovat, že tímto návrhem je Poslanecké sněmovně předkládán ke schválení státní závěrečný účet České republiky za rok 1999, který vykazuje příjmy 567 275 409 000korun, výdaje 596 909 059 000 korun a celkový schodek 29 633 650 000 korun. Sněmovní tisk rovněž obsahuje závěrečné účty státních fondů ČR za rok 1999, stav státních finančních aktiv ČR k 31. 12. 1999, a to ve výši 289 541 576 000 korun, a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 228 355 848 000 korun, dále výsledky hospodaření rozpočtů OÚ a obcí v České republice za rok 1999, které vykázalo příjmy 194 837 111 000 korun, výdaje 176 351 628 000 korun a saldo příjmů a výdajů 18 485 483 000 korun, a informaci o využití prostředků vynaložených k odstraňování následků povodní z let 1997 a 1998 a k úhradě restitučních údajů, které jsou předloženy na základě zákona 164/1998 Sb. Konečně je dále předkládáno Poslanecké sněmovně usnesení, resp. návrh usnesení s vyjádřením souhlasu s úhradou schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 v citované výši 29 633 649 912,43 korun, a to formou vydání státního dluhopisu, který bude realizován na základě státního dluhopisového programu, který byl rovněž předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v obou případech tak přesně, jak to vyžaduje zákon.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Usnesení rozpočtového výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 607/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan předseda Vlastimil Tlustý a informoval nás o výsledcích jednání výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vše podstatné je uvedeno v tiscích 607/1, což je stanovisko NKÚ, a 607/2, což je usnesení rozpočtového výboru z 33. schůze 27. června. V první části tohoto usnesení jsou uvedena konstatování převzatá z usnesení jednotlivých gesčních výborů pro příslušné kapitoly státního závěrečného účtu. V části III je navrženo usnesení, které s odvoláním právě na tisk 607/2 uvedu v rozpravě jako návrh pro usnesení sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do níž se jako první přihlásil pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych říci, že tato diskuse nepochybně plynule navazuje na předchozí bod právě uzavřený, činnost vlády, a jestliže byly tady spekulace o tom, co znamená mlčení, samozřejmě je možné vyslovovat různý názor. I u Cicerona byste našli dvě naprosto protikladné interpretace - ten, kdo mlčí, se zdá, že souhlasí, a tím, že mlčí, křičí. Můžete si vybrat, co chcete.

K tomuto bodu státního závěrečného účtu.

Za prvé bych se chtěl vrátit ke zhodnocení celkových makroekonomických východisek, ze kterých státní rozpočet na loňský rok vycházel. Za druhé bych rád zmínil otázku naplnění záměrů rozpočtové politiky státu na rok 1999, které podle mého soudu dosaženy nebyly, a konečně státní závěrečný účet je také vhodnou příležitostí k zamyšlení nad některými koncepčními otázkami rozpočtové politiky, resp. fiskální politiky jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP