(12.40 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Ale tato volba krátkodobých priorit je jediným důvodem, proč jsme celou tuto záležitost, bohužel, museli o rok odložit.

Chtěl bych jenom k návrhům usnesení doporučit, abychom se na činnost této vlády nedívali ani jako na živelní pohromu, ani jako na boží požehnání, abychom se na ni dívali jako na informaci, kterou vláda této sněmovně předkládá a kterou sněmovna bere na vědomí, aniž by ji schvalovala nebo zamítla.

Chtěl bych doporučit, abychom v některých podstatných věcech dokázali pracovat spolu a nikoli proti sobě a abychom našli odvahu nejen zkritizovat své nedostatky, ale také stisknout ruku tomu, kdo prokázal schopnost dosáhnout určitých úspěchů.

Návrh pana předsedy Klause, aby sněmovna vyjádřila lítost, je sice hezký vtípek, ale je trochu ambivalentní. Nad čím vyjadřuje sněmovna lítost? Věřím, že to jistě není míněno tak, že sněmovna lituje, že se vládě relativně, a to pouze relativně, daří.

Stejně tak bych jako druhý extrém jako předkladatel měl odmítnout třetí část návrhu pana poslance Škromacha, to je, aby sněmovna vyslovila poděkování premiérovi této země, protože vláda podle ústavy rozhoduje ve sboru, rozhoduje jako soubor omylných lidských bytostí s četnými chybami, které pravdivě přiznáváme. Platí známá zásada, že úspěch má mnoho otců, ale neúspěch má otce jednoho, a tím je právě premiér.

Přál bych si, aby se nám do dalších dvou let naše společné dílo dařilo, a proto se připojuji jako k jedinému a základnímu návrhu, který byl v rozpravě přednesen - k návrhu, abychom tuto zprávu vzali na vědomí. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, vím, že můžete vystoupit kdykoli, ale rozpravu jsme uzavřeli a toto bylo závěrečné slovo pana předsedy. Prosím.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, děkuji. Dámy a pánové, nezdržím vás příliš dlouho, ale protože jsem byl osloven jmenovitě a několikrát méně zřetelně, považuji za svou povinnost alespoň krátce vystoupit.

Dámy a pánové, myslel jsem, že když pan poslanec Škromach předkládal návrh na usnesení, je to trochu ze žertu, z radosti nad tím, že se schůze chýlí ke konci. Když jsem potom poslouchal pana předsedu Zemana, zjistil jsem, že je to asi míněno vážně, protože jsem nezaznamenal přes konstatování v závěrečném slově, že se také mohou dopouštět chyby, že by vláda za uplynulý rok cokoli udělala špatně. Všechno udělala naprosto na jedničku. Potom se panu poslanci Škromachovi nedivím.

Jsem velmi rád, že pan premiér a předseda sociálních demokratů věnuje tak velkou pozornost tiskovým konferencím čtyřkoalice. Protože si ale myslím, že jako předseda vlády by měl mít dobré informace, zopakuji mu citát, který jsem tam řekl, aby nemusel čerpat z otevřených zdrojů. Doslova jsem řekl: Každá vláda je z boží vůle, některá z boží milosti, některá z božího dopuštění. A společně s tetou Kateřinou konstatuji, že postižená husa se vždycky ozve. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím nyní zpravodaje pana poslance Exnera, aby se ujal své povinnosti předložit návrhy k hlasování.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, myslím, že u takto rozsáhlé debaty není snad ani právo zpravodaje, aby nějak hodnotil debatu a vyslovil se k dílčím názorům, které v této debatě byly vysloveny.

Dovolte mi však, abych se vyjádřil k jedinému bodu, o kterém hovořil předseda vlády nyní ve svém závěrečném projevu, a to je k otázce toho, jak nový volební zákon má zajistit efektivnější vlády do budoucna.

V této souvislosti mi dovolte jen poznamenat, že v takovém případě diktátorské vlády, které nepotřebují žádné volby a jsou z moci jediného člověka, by pravděpodobně byly nejefektivnější, neboť by nepotřebovaly žádné další potvrzení. To, co umožňuje nový volební zákon, bohužel znamená, že podpora sněmovny zvolené podle tohoto nového zákona nebude odpovídat podpoře lidu, protože různí poslanci budou zvoleni různým počtem hlasů…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Požádal bych o klid.

 

Poslanec Václav Exner: …a tím vzroste pravděpodobnost, že spokojenost občanů bude ještě nižší s takovou vládou, protože vláda bude méně vládnout jejich jménem a podle jejich vůle.

Nyní mi dovolte, abych zrekapituloval, že v podrobné rozpravě vystoupilo sedm poslanců, kteří přednesli návrhy na závěrečné usnesení. Je možné je rozdělit do tří základních skupin.

V první skupině poslanec Miloslav Kučera přednesl návrh, který zní, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o stavu realizace programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky. K tomuto návrhu vystoupil také pan poslanec Tlustý, který dal pozměňovací návrh, aby byla doplněna slova "s lítostí". Začátek by byl: Poslanecká sněmovna bere s lítostí na vědomí zprávu atd.

V druhé skupině návrhů vystoupili dva poslanci - poslanec Škromach a poslanec Kasal. Jejich návrhy jsou poměrně výrazně odlišné (smích v sále). Poslanec Škromach navrhl tři body:

1. ocenit dosavadní postup vlády ČR v nápravě hospodářských chyb a rozhodování v privatizaci předchozích liberálních vlád,

2. Poslanecká sněmovna děkuje vládě ČR za dosažené mimořádné výsledky, které se projevily pozitivním hospodářským vývojem České republiky,

3. jmenovitě vyslovuje ocenění práce panu premiérovi Miloši Zemanovi.

Pan poslance Kasal přednesl také určitý hodnoticí návrh usnesení, který zní: Poslanecká sněmovna se seznámila se zprávou o činnosti vlády České republiky a konstatuje, že zpráva hodnotí činnost vlády ne zcela objektivně.

Do třetí skupiny patří pozměňovací návrhy, se kterými vystoupili poslanci Exner, Vymětal a Klas. Tyto návrhy na část usnesení by začínaly slovy: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR - a nyní jsou to tři dílčí věci.

V první skupině jsou dvě.

1. rozhodnější přístup

a) při zajištění zaměstnanosti v České republice,

b) v posílení výdajů na vědu a výzkum, zvláště v oblasti průmyslového výzkumu,

c) ke zvyšování proexportních aktivit k podpoře investorů pomocí systému investičních pobídek spolu s doprovodným programem zainvestování průmyslových zón a ke zlepšování podnikatelského prostředí rozvíjením programu podpory malého a středního podnikání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP