(Jednání opět zahájeno v 11.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení paní poslankyně, páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych vznést námitku proti zařazení nového bodu, a to podle § 54 odst. 6 jednacího řádu. Námitku vznáším za klub ČSSD a po dohodě s klubem KSČM.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zařazení nového bodu bylo vetováno dvěma poslaneckými kluby.

Ukončili jsme projednávání bodu 95 a přikročíme k bodu

 

97.
Návrh poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona
o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 577/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Tomáš Teplík a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Václav Grüner. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 577/3. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve třetím čtení přednesl dvě legislativně technické úpravy k projednávanému zákonu.

1. Pozměňovací návrh zemědělského výboru - pod bodem A8 v textu navrhovaného odst. 7 slova "obecná ustanovení podle zákona o veřejných dražbách" nahradit slovy "příslušná ustanovení zákona o veřejných dražbách". Odůvodnění: Jedná se o zpřesnění textu pozměňujícího návrhu.

2. K pozměňujícímu návrhu zemědělského výboru, bod A20, v textu k bodu 20 slova "§ 37" nahradit slovy "§ 38". Odůvodnění: Opravuje se nepřesnost, která se vyskytla v původním návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu ve třetím čtení končím a táži se navrhovatele, zda chce vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl před závěrečným hlasováním poděkovat vám všem za věcné, korektní a zejména rychlé - což je nejdůležitější - projednání tohoto návrhu zákona. Pevně věřím, že stejnou podobu bude mít i toto závěrečné třetí čtení, a prosím vás o celkovou podporu předloženého návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování a poté předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám své stanovisko i stanovisko předkladatele.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji. Podávám návrh procedury hlasování.

Budeme hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení zemědělského výboru č. 110, uvedených v tisku 577/3 pod písm. A. Navrhuji hlasovat o všech bodech, tj. A1 - A20 společně, mimo bod A12.

Za druhé budeme hlasovat o části bodu A12, a to o textu odst. 4 písm. d) zrušit. Pak budeme hlasovat o zbytku bodu A12.

Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Eduarda Vávry, uvedených v tisku 577/3 pod písm. B, a to jednotlivě bod po bodu. Upozorňuji, že v případě neschválení pozměňujícího návrhu poslance Vávry uvedeného pod písm. B2 se stávají nehlasovatelnými jeho návrhy B3, B8, B10 a B13.

Pozměňovací návrh poslance Vávry pod bodem B17 je totožný s pozměňovacím návrhem zemědělského výboru uvedeným pod bodem A15. Bude-li schválen A15, bude nehlasovatelný B17.

Pozměňovací návrh B12 je totožný s částí pozměňujícího návrhu zemědělského výboru pod bodem A12. Schválením A12 se stává nehlasovatelným B12.

Nakonec budeme hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má někdo námitky? Hlásí se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, doporučuji, aby body B2, B3, B6, B7, B8, B10 a B13 byly hlasovány společně, protože mají na sebe návaznost.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já se s tím neztotožňuji a žádám, aby o bodech B6 a B7 bylo hlasováno samostatně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že přijetím nebo nepřijetím pozměňovacího návrhu pod písm. B2 jsou pak nehlasovatelné návrhy 3, 8, 10 a 13, tak bych se ztotožňoval s poslancem Teplíkem, protože body 6 a 7 bychom měli hlasovat samostatně. Poslanec Vávra souhlasí s touto interpretací, to znamená, že zůstane původní návrh, který přednesl pan zpravodaj. Nebude-li přijat pozměňovací návrh pod písm. B2, budou nehlasovatelné 3, 8, 10 a 13 a body 6 a 7 budou hlasovatelné. Má ještě někdo připomínku k proceduře? Ne.

Žádám vás o schválení procedury.

 

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 723 z přítomných 157 poslanců pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP