(10.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Otakaru Motejlovi.

Nyní se táži zpravodajky ústavně právního výboru paní poslankyně Vlasty Parkanové, zda si přeje vyjádřit se k pozměňovacím návrhům Senátu.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhů zákonů nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí senátor Jiří Stodůlka, kterému udílím slovo.

 

Senátor Jiří Stodůlka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte předem několik slov, jimiž chci odůvodnit, proč Senát vrací nejen tento, ale i mnohé další zákony.

Během ústavní lhůty 30 dnů, kterou má Senát k projednání zákonů z Poslanecké sněmovny, mnohdy dochází k tomu, že novelizujeme již jiné zákony než vy zde. Legislativní smršť a novelizace kodexů působí, že psaný text Sbírky zákonů by bez těchto pozměňovacích návrhů Senátu byl mnohdy ještě hůře pochopitelnější, než je tomu dnes. Provázanost novel zákonů by mohla po nabytí účinnosti působit neskonalé potíže v tom, co vlastně platí.

Abych byl konkrétní. První pozměňovací návrh k tomuto zákonu umožní Probační a mediační službě samostatnou hospodářskou existenci ve vztahu k již přijatému zákonu o majetku České republiky. Nestačí označit tuto službu organizační složkou státu a přitom jí nedat statut účetní jednotky. Z vašeho pohledu ale tato provázanost nemohla vzniknout z toho prostého důvodu, že zákon o majetku České republiky prostě při vašem projednávání neexistoval v konečné podobě.

Druhý a třetí pozměňovací návrh zase novelizuje již nové znění zákoníku práce. Nelze vkládat slova za již neexistující slova zákona, čtenář psané Sbírky zákonů by byl asi zmaten, co se to v textu objevilo.

Takže pouze třetí pozměňovací návrh Senátu má faktickou náplň. Pracovníkům Probační a mediační služby se tímto přisuzuje statut státních zaměstnanců s nárokem na 25procentní příplatek k platu. Kvalifikační požadavky na tyto služby jsou zákonem dány poměrně vysoko a my se domníváme, že by mělo následovat také patřičné ocenění za tuto práci.

S tím pochopitelně souvisí i nemožnost podnikání pro tyto zaměstnance státu. A zde jsme v Senátu rovněž toho názoru, že je to tak správně. Pracovníci justice musí mít patřičnou vážnost ze svého stavu a nehodí se, aby tak, jako se to stává u pracovníků například obecních úřadů, aby si tito přivydělávali na obecních tržištích prodejem cigaret.

Věřím, že podpoříte tyto návrhy a tak umožníte zahájit činnost, kterou tento stát nutně potřebuje. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátoru Jiřímu Stodůlkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), podle sněmovního tisku 542/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 542/4."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 700, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 700 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 141 a jeden byl proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Děkuji panu senátoru Jiřímu Stodůlkovi a jménem Poslanecké sněmovny se s ním loučím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dalším bodem je

 

137.
Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
/sněmovní tisk 547/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 547/4.

Odsouhlasili jsme účast pana senátora Emila Škrabiše, který již zaujal místo u stolku zpravodajů, a jménem sněmovny ho vítám.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno. Dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřil k projednávání návrhu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů. Je to sněmovní tisk 547, který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení na své 25. schůzi dne 30. května 2000 s několika pozměňovacími návrhy zemědělského výboru a některých dalších poslanců.

Návrh tohoto zákona byl postoupen Senátu Parlamentu ČR jako senátní tisk č. 291, kde byl projednáván ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Senát Parlamentu ČR přijal na své 20. schůzi dne 29. června 2000 usnesení č. 404, kterým vrací návrh tohoto zákona s pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jedná se o osm pozměňovacích návrhů především legislativně technického charakteru, které zpřesňují text návrhu zákona a které nemají dopad na jeho věcný obsah. Se zněním všech schválených pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu ČR souhlasím, protože uvedený návrh zákon nesporně vylepšuje.

Pro úplnost chci ještě upozornit ctěnou sněmovnu na skutečnost, že uvedené usnesení mělo v Senátu Parlamentu ČR naprosto většinovou podporu, kdy se pro něj souhlasně vyjádřilo z 63 přítomných senátorů 60 a jen 3 senátoři se zdrželi hlasování.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na úzký vztah navrhovaného zákona k Evropské unii doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 547, ve znění osmi pozměňovacích návrhů přijatých Senátem Parlamentu ČR.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní se táži, zda chce k předloženým návrhům vystoupit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jan Grůza. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i já se stejně jako pan ministr domnívám, že Senát opravil některé technické nedostatky, kterých jsme se dopustili při schvalování tohoto zákona, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom přijali tento zákon ve znění doporučeném Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhů zákonů nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Emil Škrabiš. Prosím, pane senátore, máte slovo. (Hluk v jednací síni.) Poprosil bych sněmovnu opět po pravé straně o klid.

 

Senátor Emil Škrabiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Návrh zákona představuje zcela novou právní úpravu, která navazuje na posudek Evropské komise ze dne 16. 7. 1997, kdy byla Česká republika požádána, aby oblast organizace agrárního trhu byla prováděna prostřednictvím zvláštní agentury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP