(10.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, jenom jednu rozvitější větu. Senát do této předlohy vtělil několik drobných změn, které jsou povahy vylepšující předlohu jako celek. Na jednání Senátu jsem s ní vyslovil souhlas a doporučuji totéž Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Patočky, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit také on.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vyjádřil souhlasné stanovisko s návrhem, který byl ve sněmovním tisku 521/4, tzn. se stanoviskem Senátu. Děkuji.

(Vyzvánění opuštěného mobilu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Nyní otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Jiří Rückl. Písemné přihlášky nemám.

 

Senátor Jiří Rückl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás krátce informoval o pozměňovacích návrzích Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o tisk Poslanecké sněmovny č. 521 a senátní tisk č. 200/286.

Návrh výše uvedeného zákona byl v Senátu přikázán k projednávání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako výboru garančnímu a výboru ústavně právnímu. Oba výbory přijaly usnesení doporučit vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát na své 20. schůzi tyto pozměňovací návrhy schválil a počtem 43 hlasů pro z přítomných 44 senátorů schválil usnesení vrátit návrh zákona ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

Místopředseda vlády a ministr financí České republiky Ing. Pavel Mertlík vyslovil souhlas se všemi přijatými pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy Senátu jsou obsaženy v příloze jeho usnesení č. 417, jsou uspořádány ve čtyřech bodech a mají jediný cíl - odstranit terminologický nesoulad předložené novely zákona o soudních poplatcích s již publikovanou novelu občanského soudního řádu, zákon č. 30/2000 Sb., a tím i předejít možným právním následkům v důsledku nezamýšleného chování povinných subjektů.

Zmiňovaná nedůslednost spočívá v tom, že novela zákona o soudních poplatcích ukládá od 1. ledna 2001 ve vymezených případech poplatkovou povinnost subjektu soudního řízení, kterého označuje jako odpůrce, přičemž soudní řízení od 1. ledna 2001 subjekt takto označený nezná. Přijetím novely občanského soudního řádu je v občanském soudním řízení spornou stranou vždy žalovaný. Přestože je úmysl navrhovatele zákona i při vadné formulaci povinného subjektu nepochybný, lze bohužel důvodně očekávat, že by se poplatníci tohoto právního lapsu snažili nebo mohli snažit využít ve svůj prospěch s odvoláním na to, že povinnost je stanovena někomu jinému, aby se snažili poplatkové povinnosti následně vyhnout.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo.) Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Táži se, jestli chce ještě někdo vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 521/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 521/4."

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 696 z přítomných 147 poslanců pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi Rücklovi i panu ministru Mertlíkovi.

Nyní žádost procedurální, o kterou požádal předseda vlády pan Miloš Zeman. Vzhledem k tomu, jak jsme si stanovili dnešní dopolední program, pan předseda z důvodu státnických povinností požaduje, aby bod č. 98 byl přeřazen až na 12. hodinu, to znamená, abychom do té doby projednali ještě všechna třetí čtení, která nám scházejí, tzn. bod 95, bod 97 a poté bychom dokončili bod "Zpráva vlády o plnění Programového prohlášení".

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 697 z přítomných 155 poslanců pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pane premiére, ve 12 hodin vás očekáváme.

 

Dalším bodem je

 

134.
Návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
/sněmovní tisk 522/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 522/4. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil opět místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rovněž v tomto případě senátní verzi, která ozřejmila některé drobné části předlohy, považuji za kvalitnější. Jde o opravy, které byly konzultovány s Ministerstvem financí. Myslím, že bychom měli postupovat stejně jako v případě předešlého zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Libora Ježka, zda i on se chce vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Prosím, pan poslanče, máte slovo.

Chtěl bych poprosit hloučky po pravé straně Poslanecké sněmovny - pan kolega Nečas, pan kolega Vávra, ... (Reakce poslanců: Pššš, pššš.) Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, také doporučuji senátní verzi návrhu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Otevírám rozpravu. Opět připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Zástupce Senátu pro nové projednávání zde nemáme.

Táži se, kdo se hlásí z místa do rozpravy. (Nikdo.) Jelikož tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP