Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. července 2000 v 9.00 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji jedenáctý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Vítám samozřejmě i členy vlády, kteří jsou již přítomni.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu. Jako první se s náhradní kartou přihlásil pan poslanec Břetislav Petr, který má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Vlastimil Tlustý má náhradní kartu č. 3 a pan poslanec Jan Zahradil náhradní kartu č. 1.

Ze schváleného pořadu nám k projednání zbývají body 79, 98, 95, 97, 111, 133 až 137.

Vzhledem k projednávání jednotlivých návrhů v průběhu celé schůze jsme si již dříve dohodli, že dnes ráno budeme projednávat návrhy zákonů vrácené nám v průběhu této schůze Senátem. Přesto včera bylo odhlasováno, že dnešní program zahájíme bodem č. 79, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993, Sb., o České národní bance.

Dovolím si proto v prvním hlasování navrhnout proceduru dnešního dopoledního jednání, a to tak, že nejprve se vypořádáme s bodem 79, což je vládní návrh zákona o České národní bance, poté bychom projednali návrhy zákonů vrácené Senátem, tzn. body 133, 134, 135, 136 a 137. Poté bychom dokončili rozpravu k bodu 98 a závěrečné hlasování, což je Zpráva vlády o plnění Programového prohlášení, a zbyla by nám dvoje třetí čtení - zrušení Fondu dětí a mládeže a zemědělské skladové listy. Jako posledním bodem bychom se mohli zabývat státním závěrečným účtem za rok 1999.

Ještě jednou vás žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o proceduře dnešního dopoledního jednání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 627 z přítomných 108 poslanců pro 92, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dříve než začneme projednávat bod 79, dovolte mi, abych ještě přednesl omluvy nepřítomnosti na jednání dne 14. července. Omlouvají se poslanci Veronika Nedvědová - zahraniční služební cesta, František Vnouček - vážné rodinné důvody a Karel Sehoř - zdravotní důvody.

Z vlády se omlouvá pan ministr Pavel Dostál - dlouhodobě plánovaná pracovní cesta do regionu, pan ministr Miroslav Grégr se omlouvá od 11.00 hodin - přijetí oficiální zahraniční návštěvy a pan ministr Jan Kavan - oficiální návštěva Izraele a Palestiny.

To je v úvodu jednání dnešního dne vše.

 

Nyní se budeme zabývat bodem, kterým je

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 537/ - třetí čtení

 

Vítám mezi námi, pokud je přítomen, guvernéra České národní banky, který má odhlasován a schválen pobyt v Poslanecké sněmovně, a prosím ho, aby přišel mezi nás.

Místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj pan Martin Kocourek.

Projednávání tohoto návrhu jsme včera přerušili při závěrečném slově místopředsedy vlády a ministra financí Pavla Mertlíka, kterého prosím, aby přistoupil k mikrofonu a dokončil své závěrečné slovo. (Hluk v sále.) Sněmovnu bych poprosil o ztišení atmosféry. Děkuji.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, budu už jen velmi stručný, protože mně zbývají tři poslední body.

Za prvé. Chci shrnout to, co jsem říkal na závěr svého včerejšího závěrečného slova, kdy jsem konstatoval, že z hlediska hospodaření České národní banky a schvalování jejího rozpočtu by měl platit princip: kontrola ano, ale schvalování nikoli ze strany politických orgánů státu.

Za druhé. Je třeba si uvědomit jednu velmi podstatnou věc, a opět navazuji na to, co již jsem řekl. Česká národní banka je rovněž banka jako každá jiná, což mj. znamená, že obchoduje svým jménem se svým jměním na peněžním a finančním trhu.

A konečně za třetí. Jsem povinen upozornit na určité ústavní problémy projednávání tohoto návrhu zákona. Týkají se minimálně tří bodů. Jedním z nich je sám účel celého zákona, kterým je změna cíle České národní banky. Spolu s tímto návrhem šel z vlády návrh ústavního zákona, kterým se cíl mění rovněž, neboť je v ústavním zákoně definován. Ten však na minulé schůzi Poslanecké sněmovny byl zamítnut, a proto nyní je tento návrh zákona bez tohoto cíle. (Velký hluk v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, nechci vás přerušovat, ale hluk ve sněmovně přerůstá nad únosnou mez.

Věřím, že dnešní den je posledním dnem jednání této schůze. Pokud nebudeme zbytečně přerušovat schůzi, jsme schopni program dnes skutečně dokončit. Chtěl bych všechny požádat a apelovat na všechny, aby zachovali klid. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji.

Může se tedy stát, že bude schválen jiný cíl v tomto zákoně a jiný zůstane v ústavě. Z hlediska věcného to problém není, ta změna je žádoucí, ale je to problém ústavně právní. Podobně ústavně právním problémem a nikoliv věcným podle mého soudu jsou otázky principu jmenování bankovní rady a principy kontroly ze strany NKÚ, tak jak je to navrhováno.

V obou případech se domnívám, že změny jsou možné a žádoucí. Co se týče jmenování členů bankovní rady, za ideální považuji situaci, kdy ji jmenuje prezident na návrh vlády. Nicméně v obou případech je zde konflikt s platným ústavním pořádkem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní poprosím o závěrečné slovo zpravodaje rozpočtového výboru Martina Kocourka.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych ve své závěrečné zprávě zhodnotil rozpravu zde proběhlou ve třetí čtení.

Myslím, že je důležité říci, že tady neustále zaznívají určité obavy jednak z toho, že některé pozměňovací návrhy nejsou v souladu s ústavou, a za druhé, že některé pozměňovací návrhy se pokoušejí omezit nezávislost centrální banky. Slyšeli jsme to zde jak z úst guvernéra, tak z úst některých řečníků v rámci rozpravy.

Chtěl bych říci v první řadě, že považuji za velmi užitečné, že tady vystoupil pan guvernér, protože v té chvíli jsem si já uvědomil, jak je důležitý pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že guvernér má jako předkladatel zprávy o měnovém vývoji předstoupit před sněmovnu, a my bychom s ním mohli diskutovat, neboť jsem s některými tezemi nesouhlasil. Nicméně není zde předkladatelem, a proto s ním nehodlám v této zprávě polemizovat.

Co se týká souladu některých pozměňovacích návrhů s ústavou. Chtěl bych říci, že nemám pocit, že je něco proti duchu ústavy. Je to pouze hraní se slovíčky, a proto si myslím, že pozměňovací návrhy jsou všechny hlasovatelné.

Pokud se ale bavíme o ústavnosti či neústavnosti, chtěl bych v souvislosti s Českou národní bankou a argumentací guvernéra upozornit na to, že v ústavě je také napsáno, že vyvlastnit lze pouze zvláštním zákonem za náhradu a ve veřejném zájmu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP