Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. července 2000 ve 9.01 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji devátý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydanou náhradní hlasovací kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vlastimil Aubrecht - jednání komise pro podporu zaměstnanosti v severozápadních Čechách při Ministerstvu pro místní rozvoj, a Veronika Nedvědová - zahraniční služební cesta.

Oficiálně se z dnešního jednání omluvil místopředseda vlády Pavel Rychetský, na základě dnešního dopoledního zasedání vlády je v tomto případě omluvena i celá vláda kromě pana ministra Fišera, který předkládá své body, a pana ministra Fencla.

Nejdříve chci upozornit, že vzhledem k dnešní časově náročnější schůzi organizačního výboru budeme dnešní dopolední jednání končit do 12 hodin. Odpolední jednání bude pokračovat až od 14 hodin. Znamená to, že organizační výbor se sejde 10 minut po vyhlášení polední přestávky.

Stanovili jsme si pevně, že dnes dopoledne budeme projednávat body č. 39, 40, 102, 109, 139 a 54. Před polední přestávkou bude vyhlášena opět časová pauza na tajné volby k bodům 126 a 130, které jsme včera absolvovali v prvním kole.

 

Prvním bodem dnešního jednání je bod

 

39.
Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
/sněmovní tisk 617/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví pan Bohumil Fišer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych stručně uvedl nyní projednávaný vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů - lázeňský zákon.

Cílem navrhované právní úpravy je nahradit samostatnou zákonnou úpravou jednu část již zastaralé právní úpravy oblasti náležející do působnosti resortu zdravotnictví obsažené v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 26/1972 Sb., o ochraně a využívání přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

Vzhledem k tomu, že přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních - nově navrhováno zdroje přírodních minerálních vod ryzích - představují jedinečný a nezastupitelný fenomén přírodního bohatství České republiky využívaný též v rámci lázeňské péče, je třeba, aby jejich významu odpovídala jejich právní ochrana. Využívání zdrojů bude podřízeno povolovacímu režimu, a to při stanovování práv a povinností žadatelů o využívání zdroje, uživatele zdroje i státu, příslušného správního úřadu, který je v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví.

Navrhovaná právní úprava stanovuje právní podmínky ochrany těchto zdrojů a vzniku a ochrany přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, respektuje oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, a to v souvislosti s vyhledáváním, využíváním a ochranou zdrojů lázeňských míst.

V navrhované právní úpravě se nově vymezují přestupky a tzv. jiné správní delikty na úseku využívání zdrojů včetně jejich ochrany a ochrany lázeňským míst.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Chtěl bych požádat sněmovnu o poněkud klidnější stav. Prosím nyní pana poslance Milana Cabrnocha, aby se ujal své funkce zpravodaje v prvním čtení.

Paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu č. 6 a pan poslanec Kuneš má náhradní hlasovací kartu č. 1.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, máme před sebou vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, tisk č. 617. Zákon upravuje otázky přírodních léčivých zdrojů, jejich stanovení, využívání a ochranu. Dále zákon upravuje problematiku přírodních léčebných lázní a lázeňských míst.

Kromě řady drobných problémů obsahuje návrh zákona dva zásadní problémy.

Za prvé. V § 4 návrh zákona stanoví, že přírodní léčivý zdroj není předmětem vlastnictví ani součástí či příslušenstvím pozemku. Lze předpokládat, že tento některými kritiky označovaný podezřelý princip hodlá vláda použít i při řešení problematiky vod jako takových či při řešení problematiky nerostných surovin. Uvedenou koncepci pokládám nejen já za špatnou především proto, že může velmi vážně zasahovat do vlastnických vztahů.

Za druhé. V § 4 odst. 2 stanoví návrh zákona, že se výtěžek ze zdroje stane vlastnictvím, jakmile je odejmut ze zdroje. Současně však v § 16 stanoví návrh zákona uživateli zdroje povinnost umožnit bezplatný odběr fyzickým osobám v rozsahu, který správním rozhodnutím stanoví úředník. Návrh zákona tedy stanoví - dámy a pánové, pokud mě někdo poslouchá -, že uživatel zdroje bude povinen bezplatně odevzdat část svého vlastnictví jiným osobám, a to v rozsahu, který svým rozhodnutím stanoví státní úředník, tedy teoreticky i v rozsahu sto procent.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP