(14.40 hodin)

(pokračuje Filip)

Pokud vás ani to nepřesvědčilo o tom, že není možné si zjednodušit práci tím, že nebude potřeba vyjednávat a lépe je stanovit pravidla, podle kterých se nemusíme s obyvateli vůbec bavit, tak se zamyslete alespoň nad jednou věcí: jestli lze pro politický účel kdykoliv a jakkoliv měnit své názory. Zkuste uvažovat nad politickou stabilitou také z pohledu prostého občana, kterého nezajímá, jak je složité vyjednávání mezi politickými stranami, kterého zajímá, jakým způsobem řeší politici problémy, kvůli jejichž řešení se ucházeli o politický post.

Jsem rád, že při tomto opakovaném hlasování se ke stejnému kroku, který jsme učinili při prvním projednávání v Poslanecké sněmovně, připojily i politické strany čtyřkoalice, tedy KDU a Unie svobody. Klub KSČM se vašeho hlasování nehodlá účastnit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Slova se ujme pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dámy a pánové, nehodlám vás zdržovat déle, než je bezpodmínečně nutno, ale mám pocit, že je ještě něco, co by mělo být řečeno v souvislosti s nadcházejícím hlasováním. Nebudu reagovat na politická prohlášení, která zazněla z tohoto místa. Nebudu ani rozpitvávat, ač bych mohl, sarkastickým způsobem, že je skutečně co závidět poslancům Unie svobody a KDU-ČSL, pokud je podporuje a veřejně chválí předseda poslaneckého klubu KSČM. Myslím si, že všichni, kteří zůstali v této sněmovně, vědí, že tento volební zákon nijak nevybočuje z normálního koridoru demokratických zvyklostí, že bychom jeho obdobu našli v různé podobě v různých demokratických zemích Evropy i celého světa a že z tohoto hlediska vzato veškerá prohlášení, s kterými jsme se museli utkávat v posledních týdnech a měsících, byla zcela samozřejmě nesmyslná a zcela samozřejmě pouze politicky motivovaná.

Ale chtěl bych říci jednu věc. Padlo zde cosi o Senátu. Myslím, že to bylo ve chvíli, kdy tady hovořil první řečník. Padlo tady cosi o nátlaku na senátory. Skutečně jsem zaznamenal nátlak na senátory, ale zaznamenal jsem nátlak ze strany médií, ze strany některých politických stran, zaznamenal jsem nátlak ze strany pana prezidenta a zaznamenal jsem naprosto neuvěřitelnou hysterickou atmosféru, ve které se celé jednání Senátu odehrávalo. Chtěl bych říci, že si mimořádně vážím toho, že právě v této zjitřené atmosféře, se našel dostatek senátorů, kteří byli schopni dodržet psané dohody a kteří nepodlehli jakémusi mámení stát se slavnými na oněch pověstných 15 minut pouze tím, že by vystoupili před televizní kamery a řekli - mé svědomí mi nedovoluje hlasovat pro tento zákon.

Já si totiž myslím, že tady musí padnout jedna zásadní věc, a slýcháme ji velice často právě z oněch lavic, které jsou nyní opuštěny, že politika je umění diskuse, politika je umění dohody. Bohužel se zdá, že v tomto státě je to podobně jako v Orwellově Farmě zvířat, že tady jsou některé dohody rovnější než ostatní, takže pokud se např. dohodnou dvě nejsilnější politické strany na tom, že zrealizují určitá opatření v Poslanecké sněmovně a že prohlasují společně některé zákony, pak zřejmě taková dohoda není plnohodnotnou politickou dohodou, ale je to cosi jako zrada na voličích, zrada demokracie apod. Já tyto nálepky zcela jednoznačně odmítám. Mám proti sociální demokracii celou řadu programových výhrad, ale musím uznat, že je to politická strana, která je - zatím to prokázala - schopna plnit psané dohody, schopna dodržovat psané dohody. Chtěl bych z tohoto místa říci, že si vážím každého jednotlivého poslance i každého jednotlivého senátora, pro kterého psaná dohoda a uvedení této dohody v život stále ještě něco znamená a pro kterého to není pouze popsaný cár papíru, který lze v každou chvíli utilitárně porušit. Doufám, že ti, kteří zůstali v této sněmovně v tuto chvíli, dostojí své odpovědnosti a dokážou znovu, že psané dohody a uvádění těchto psaných dohod v život je pro ně důležité a že to považují za jádro politického života a demokracie v tomto státě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, ctěná vládo, dámy a pánové, jako člověk, který byl zpravodajem k tomuto zákonu a který se velmi zajímal i o zákon o krajích, tak musím konstatovat, že jsem více než šokován, že ti, kteří hlasovali pro zákon o krajích, nejsou ani schopni si uvědomit konzistenci svých myšlenek. Jestliže tady někdo permanentně napadá upraveného D'Hondta, tak nechť se podívá, jak hlasoval při tomto zákonu. Jestliže tady někdo permanentně napadá 35 volebních obvodů, nechť se podívá na stávající zákon o volbách do obcí, kde je možný pětimandátový volební obvod.

Dámy a pánové, o hysterii tady bylo řečeno hodně. Hysterii jsme tady slyšeli. Je škoda, že ti, kteří volají po demokracii, kteří volají po diskusi, neumějí prohrávat. Myslím si, že my jsme tuto sněmovnu mnohokrát neopustili, ačkoliv jsme k tomu měli výrazně silnější důvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Připomínám článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky, který stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci vašimi kartami. Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslem 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 585/4."

Kvorum na hlasovacím zařízení bylo nastaveno na 101.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo se pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 129 poslanců pro 124, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s usnesením, které bylo přijato, byl vysloven souhlas a zákon bude vyhlášen. Končím projednávání tohoto bodu č. 72.

 

Dalším bodem je

 

29.
Vládní návrh zákona o Správách povodí
/sněmovní tisk 587/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, předstupuji před vás již podruhé s vládním návrhem zákona o Správách povodí, jehož znění je výsledkem diskusí v odborné veřejnosti, řady jednání minulých vlád i této vlády a dvojího projednání v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 4. a 15. června tohoto roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP