(18.00 hodin)

(pokračuje Štěpová)

Doporučuji, aby smlouvu projednal výbor zahraniční, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro evropskou integraci.

Dovolte mi ještě jedno přání k panu ministrovi. Pro jazykozpytce, kterými zahraniční výbor oplývá, jsme opakovaně žádali, aby nám mezinárodní smlouvy byly předkládány nejen v české verzi, ale i ve dvou úředních jazycích, ve kterých jsou vyhotoveny a signovány. V tomto případě máme jen český a anglický text. Bylo by velice dobře, kdyby pan ministr mohl zaručit, aby pro druhé čtení byl k dispozici také text francouzský.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Nevím, jestli usnesení zní, aby tyto smlouvy byly předloženy Poslanecké sněmovně ve dvou jazycích. V tomto případě to bylo splněno, protože i jazyk český je jazyk a jazyk anglický je druhý jazyk. Pokud tam ale bylo "ve dvou cizích jazycích", pan ministr Motejl si to prověří a příště se určitě polepší.

Otevírám rozpravu, do které se opět přihlásil pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, milé kolegyně, vážená vládo, sněmovní tisk 641, kterým se Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975, je tisk, který nám byl předložen opravdu ve třech jazykových mutacích, a to ve dvou rovnocenných originálech, francouzském a anglickém, tak jsem to alespoň já obdržel, a v českém překladu, který je v tomto případě odpovídající předloze.

V tomto sněmovním tisku se jedná o úmluvu Rady Evropy, jak již konstatovala paní kolegyně Štěpová. Znamená to, že ve druhém čtení bude vyžadováno 120 a více poslanců a více než tři pětiny přítomných senátorů, kteří by hlasovali pro.

Požadavky úmluvy jsou již v našem zákonodárství zakotveny. Účelem této úmluvy je vytvořit postupně předpoklady pro vyrovnání postavení dětí narozených mimo manželství a dětí narozených v manželství. (V sále je neustále velký hluk, předsedající zvoní.)

Určitou zajímavostí je v úmluvě obsažené stanovení matky dítěte v čl. 2. Závisí totiž výhradně na skutečnosti porodu. To je velmi jednoznačné stanovení, vylučující např. nároky žen - dárkyň vajíčka, event. oplodněného in vitro, jak se s tím setkáváme v soudních případech v USA.

V této souvislosti mi to nedá, abych se nezmínil o jistě pozoruhodné skutečnosti. Pokud kritéria stanovená v této úmluvě lehce rozšířím, potom i Zeus se stává matkou. Jak je známo, Athéna mu vyskočila z hlavy. V případě Dionýza, který se po rouhání matky následovaném jejím sežehnutím zachránil tím, že ho Zeus donosil před porodem zašitého ve stehně, a tak dále a tak podobně. Pro další podrobnosti odkazuji na antickou mytologii.

V této dohodě se v případě určení otcovství postupuje velmi komplikovaně a podle čl. 5 budou připuštěny i vědecké důkazy, jež mohou napomoci k určení nebo vyloučení otcovství. Ostatně o proceduře uznávání otcovství se zde již - a to jako o proceduře složité - hovořilo na této schůzi a bylo konstatováno, že je to poněkud neprůhledný postup.

Celou úmluvu doporučuji postoupit do druhého čtení a nechat ji posoudit kromě zahraničního výboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro evropskou integraci, jak již doporučila paní poslankyně Štěpová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Pan ministr nechce vystoupit se závěrečným slovem, paní zpravodajka také ne.

Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka i pan poslanec Kohlíček navrhli ještě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro evropskou integraci.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych ještě tento návrh doplnil o petiční výbor, neboť se jedná o lidská práva.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě nevyzval, kdo má další návrh, takže jste mě předběhl. Přibyl nám tedy ještě petiční výbor.

 

Přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 ze 126 přítomných hlasovalo 101 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat přikázáním výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 271 ze 127 přítomných hlasovalo 63 pro, 37 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Dále se budeme zabývat přikázáním výboru pro evropskou integraci.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 z přítomných 106 poslanců hlasovalo 55 pro, 43 proti. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední byl návrh na přikázání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 273 ze 107 přítomných hlasovalo 63 pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro evropskou integraci a petičnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím projednávání prvního čtení bodu č. 70.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, kterým je

 

71.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Slavná Poslanecká sněmovno, i v tomto případě vám předkládám ke schválení návrh mezinárodní smlouvy, tak jak je uvedena v tisku 642, a odvolávám se na předkládací zprávu, opět se zdůrazněním, že ratifikace této úmluvy si nevyžádá žádné změny v našem právním řádu a také si nevyžádá žádné další finanční závazky.

Nebudu se pouštět do hlubšího rozboru této smlouvy, protože nepochybuji, že pan poslanec Kohlíček se věnuje tomuto předpisu velmi podrobně včetně některých ustanovení čl. 39 a čl. 40 této smlouvy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Vláda nám předkládá úmluvu o mezinárodním přístupu k soudům, která - zjednodušeno řečeno - je modernizací předchozích úmluv o civilním řízení úmluv, jichž byla a je Česká republika smluvní stranou. Podstatou této úmluvy je přístup k soudům v jiných zemích a platí to samozřejmě pro občany jiných zemí také u nás.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP