(17.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Děkuji panu ministrovi Grossovi, panu zpravodaji Doktorovi a o slovo se přihlásila místopředsedkyně sněmovny paní poslankyně Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě žádosti ministra vlády České republiky Karla Březiny navrhuji, abychom poté, co budou projednány mezinárodní smlouvy předkládané panem ministrem Motejlem, které, pokud se nemýlím, jsou tři, aby mohl být ještě dnes projednán jeden bod, kterým je "Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy", sněmovní tisk 457 - třetí čtení.

S tímto návrhem se ztotožňuje jak jeho předkladatel pan ministr Březina, tak zpravodaj pan poslanec Tom Zajíček. Lhůta pro možné projednání tohoto návrhu uplynula.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já v programu bod č. 90 jako možný k projednání třetího čtení mám samozřejmě zařazen, myslím si, že není třeba ani o tomto návrhu hlasovat.

Dobře, abychom udělali proceduře zadost, nechám hlasovat o procedurálním návrhu paní místopředsedkyně Buzkové. Po projednání bodů 69, 70 a 71 zařadit bod 90 - třetí čtení zákona pana ministra Březiny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 122 poslanců pro 86, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

69.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996
/sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova. Sněmovnu bych poprosil o zklidnění.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená Poslanecká sněmovno, předkládám vám k vyslovení souhlasu Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí, sjednanou ve Štrasburku 25. ledna 1996.

Pokud jde o smlouvu, odkazuji na předkládací zprávu s tím, že smlouva nevyžaduje žádné úpravy právního řádu a nevyžádá si žádné náklady na státní rozpočet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Vlasta Štěpová.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynulo právě 25 let od sjednání smlouvy, takže jsem velice ráda, že nám je předkládána k ratifikaci.

Doporučuji tuto smlouvu přikázat k projednání zahraničnímu výboru, a protože jde o práva dítěte, také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poprosil bych všechny o uklidnění, probíhá obecná rozprava k předloženému návrhu. Pan poslanec Kohlíček byl přihlášen písemně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova.

Vážené kolegové, milé kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych také učinil několik poznámek ke sněmovnímu tisku č. 640, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996. V tomto sněmovním tisku se jedná o úmluvu Rady Evropy. Protože jde o mezinárodní smlouvu o lidských právech, chtěl bych upozornit, že je požadován k jejímu schválení odpovídající počet hlasů, tj. 120 a více poslanců, to je důležité pro naši účast při hlasování, a více než tři pětiny přítomných senátorů.

Přitom požadavky úmluvou přijímané jsou již v našem zákonodárství zakotveny, jak zde správně zdůraznil pan ministr.

Stálý výbor zřízený podle této smlouvy v čl. 16 až 19 bude sledovat plnění závazků plynoucích z čl. 3, 4, 5, 9 a 10 i výklad této úmluvy. To je důležité, abychom věděli, protože je zde další mezinárodní orgán, který bude sledovat plnění našich mezinárodních závazků. Jde o právo na informace, čl. 3, právo požádat o ustanovení zvláštního zástupce, čl. 4, a další procesní práva podle čl. 5 smlouvy, ustanovení zástupce podle čl. 9 v určitých zvláštních případech a plnění povinností zástupce dítěte v soudním řízení a event. rozšíření jeho povinností na osoby mající rodičovskou zodpovědnost, čl. 10.

Určitou zajímavostí úmluvy je možnost omezit území, na němž se tato úmluva použije. Nemusí tedy platit na celém území státu účastníka této úmluvy.

Úmluva je vyhotovena ve dvou rovnocenných originálech - francouzském a anglickém.

Já doporučuji přijetí této úmluvy bez jakýchkoli doprovodných usnesení v prvním i druhém čtení. Dovolil bych si doporučit, aby tuto úmluvu projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, kromě zahraničního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Váš návrh byl již jednou přednesen i paní zpravodajkou.

Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Pan ministr bude žádat závěrečné slovo? Nebude, paní zpravodajka také nebude.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní poslankyně Štěpová i pan poslanec Kohlíček navrhli projednat tento návrh také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 125 poslanců pro 105, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 125 poslanců pro 68, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím projednávání bodu č. 69 v prvém čtení.

 

Dalším bodem je

 

70.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství,
sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975
/sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

 

Předložený návrh opět uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterému udílím slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Slavná Poslanecká sněmovno, předkládám vám k vyslovení souhlasu Evropskou úmluvu o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednanou ve Štrasburku 15. října 1975.

Spoléhaje na vaši odpovědnost a gramotnost, nebudu vás seznamovat s jednotlivými ustanoveními 17 článků této úmluvy, pouze zdůrazňuji, že smlouva si nevyžádala žádné úpravy v našem právním řádu a nepůjde ani o zvýšení nákladů na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Vlasta Štěpová.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, jde o další z řady smluv, která se týkají lidských práv, čili i tady bude potřeba při druhém čtení kvalifikované většiny poslanců a poslankyň. To říkám jen s odkazem na zařazení do programu jednání tak, aby tady ještě kvalifikovaná většina byla.

S ohledem na to, že se předpokládá, že tuto dohodu, tuto smlouvu budou ratifikovat všechny země, které se zajímají o členství v Evropské unii, dovolím si rozšířit rejstřík výborů, které by měly návrh smlouvy projednat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP