(17.30 hodin)

Poslanec Jan Klas: Další pozměňovací návrh je pod písm. C, který podal pan poslanec Jiří Havlíček. Stanovisko předkladatele záporné, zpravodaje záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 z přítomných 155 poslanců pro 51, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Konečně se dostáváme k pozměňovacím návrhům, které podal pan poslanec Jiří Payne, k bodu D1, který se týká doplnění § 8 o pojem právnické osoby. Stanovisko předkladatele kladné, zpravodaje rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o D1a), stanoviska jsou kladná.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 155 poslanců pro 124, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Schválením tohoto pozměňovacího návrhu se stává nehlasovatelný návrh D1b) a můžeme přikročit k návrhu D2. Stanovisko předkladatele záporné, stanovisko zpravodaje rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 155 poslanců pro 52, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh pod písm. D3. Stanovisko předkladatele záporné, zpravodaje rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 z přítomných 155 poslanců pro 20, proti 129. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, konstatuji, že jsme vyčerpali všechny podané pozměňující návrhy, a doporučuji, abyste dal hlasovat o návrhu novely zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148 z roku 1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164 z roku 1999 Sb., podle sněmovního tisku 575, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 262 z přítomných 155 poslanců pro 131, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu poslanci Nečasovi i panu poslanci Klasovi.

Tím jsme ukončili projednávání bodu č. 91 a vzhledem k tomu, že další třetí čtení není možné dnes již projednávat, přistoupíme k bloku smluv - druhého čtení smluv a prvého čtení smluv.

Jako první je

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
/sněmovní tisk 561/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross.

Ještě předtím pan poslanec Michal Doktor se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych uvedl procedurální návrh sloučit rozpravu k projednávaným třem bodům. Jsou to všechny tři smlouvy ve stejné věci, postupovali jsme tak i v průběhu prvního čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, za tento návrh. Všechny tři smlouvy předkládá pan ministr Stanislav Gross, ke všem třem smlouvám je zpravodaj pan poslanec Michal Doktor. Padl procedurální návrh o sloučení rozprav ke druhým čtením těchto tří smluv.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 263 z přítomných 153 poslanců pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se ujme slova pan ministr Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já vám chci poděkovat za toto moudré rozhodnutí Poslanecké sněmovny, protože si myslím, že si ušetříme čas a můžeme ho věnovat produktivnější činnosti.

Takže já mám tu čest předložit Poslanecké sněmovně návrh nejen té smlouvy, kterou citoval pan místopředseda Brožík, ale taktéž obdobné smlouvy se Slovenskou republikou a taktéž obdobné smlouvy s Maďarskou republikou s tím, že bych upozornil na to, že tyto smlouvy mají pouze drobný terminologický rozdíl v názvech. To se týká jedné z těch smluv. Je to dáno především překladatelskými záležitostmi a vím, že v této věci již byla zde vznesena otázka. Já doufám, že tím je tato věc vysvětlena.

Dovolil bych si tedy na začátku říci něco, co je smyslem všech těchto tří smluv. Smyslem těchto tří smluv, které navazují již na některé jiné smlouvy a na smlouvy, které budou v budoucnu projednávány, je odstranit některé překážky, které brání účinné mezinárodní spolupráci v oblasti vzájemné pomoci při živelních pohromách, technologických haváriích a jiných mimořádných událostech, jež postižený stát není schopen zdolat vlastními silami. Účinná a rychlá mezinárodní pomoc přitom může přispět ke snížení následků těchto událostí, které mohou být příčinou nejen značných škod na majetku a životním prostředí, ale také, jak nás bohužel historie poučila, i těch ztrát nejzávažnějších, to je ztrát na lidských životech.

Nyní bych řekl něco ke společným principům pro všechny tyto smlouvy, které nyní projednáváme. Ty principy jsou následující. Jde o to, že pomoc bude poskytována na základě dobrovolnosti a na žádost postiženého státu. O tom, zda bude pomoc poskytnuta a v jakém rozsahu bude pomoc poskytnuta, rozhoduje stát, který je o tuto pomoc požádán.

Další takový princip je ten, že pomoc bude poskytována v zásadě bezplatně a stát, který pomoc poskytne, se vzdává všech nároků na náhradu nákladů a škod, které mu v souvislosti s poskytováním pomoci vzniknou, včetně škod, které vzniknou osobám vyslaným poskytnout tuto pomoc.

Další princip se týká toho, že pomoc bude poskytována zejména vysíláním záchranných jednotek nebo jednotlivých odborníků, zasíláním humanitární pomoci nebo poskytnutím potřebných informací. Dále je to záležitost, která se týká některých procesních náležitostí, to znamená, že budou ujednodušena některá ustanovení, která v tuto chvíli by komplikovala schopnost vyslat v reálném čase účinnou pomoc na území druhého státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP