(14.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Dále budeme rozhodovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 146 poslanců pro hlasovalo 80, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Ve třetím hlasování se budeme zabývat přikázáním výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 145 pro 78, proti 39. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru petičnímu. Končím projednávání tohoto bodu 68. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 478/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 478/5.

Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí, protože nemám písemné přihlášky. Jako první se přihlásil pan zpravodaj poslanec Ježek, jako druhý pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte opravy sněmovního tisku 478/5, a to na straně 1 v bodě 1 text návětí je správně: "V § 6 odstavec 3 zní". Na straně 6 v bodě C3a) je text návětí správně: "V § 9 odstavec 3 zní". Na straně 7 -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče.

Vážené paní kolegyně i páni kolegové, poprosil bych pana poslance Kalouska, pana poslance Svobodu, pan zpravodaj přednáší legislativně technické úpravy ve třetím čtení a ani já za empirem ho neslyším. Nevím, co je potom slyšet v zadních lavicích této sněmovny. Pan Škromach mluví potichu, pane Pešku. I pana poslance Škromacha tedy prosím, pokud chce něco sdělovat svým kolegům, aby opustil tuto sněmovnu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Na straně 7 v bodě C4 v posledním řádku vypustit spojku "a", na straně 7 body C7 a C8, což není ze znění jasně patrné, považovat za pozměňovací návrhy k bodu C9 a takto o nich i hlasovat. Na straně 9 návrh pana poslance Šafaříka je označen písmenem c) a má být označen písmenem d). Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Pan poslanec Máče mi přišel sdělit, že stahuje svou přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Táži se, kdo se dále přihlásí do diskuse. Pokud tomu tak není, končím rozpravu ve třetím čtení.

Zeptám se pana ministra a místopředsedy vlády Pavla Mertlíka, zda chce vystoupit v závěrečném slově. Poté samozřejmě stejnou šanci má i pan zpravodaj poslanec Ježek i paní poslankyně Brynychová, zpravodajka hospodářského výboru.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom stručně znovu říci, že tato norma velmi podstatně posunuje pravidla hry v českém účetnictví blíže mezinárodním standardům a zvyklostem Evropské unie a je velmi důležitá, ovšem zdaleka nejenom s ohledem na aproximační proces, na který jsem teď upozornil, ale především proto, aby naši podnikatelé měli lepší přehled o peněžních tocích ve svých podnicích na základě lepší právní normy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, teď musím napomenout vaše stranické kolegy i mé stranické kolegy po levé části sněmovny. Prosil bych skutečně pana poslance Hofmana a ostatní, i pana poslance Starce. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Jenom dokončím. Tato technická norma má dosti zásadní význam pro posun hodnoty způsobu vykazování informačních toků v ekonomice a její přijetí bude znamenat velmi podstatný pozitivní krok na cestě dokončování našich hospodářských reforem.

Dovolte mi rovněž, abych se v této souvislosti vyjádřil k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Domnívám se, že jak pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru, tak rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Ježka jsou kvalitní návrhy a zkvalitňují text normy jako celku. Týká se to samozřejmě i legislativně technických návrhů a drobnějšího návrhu pana poslance Šafaříka. Naopak za spíše problematické považuji návrhy pana poslance Máčeho.

Co se týká bodů pana poslance Libora Ježka, to, co jsem řekl, se netýká bodů 3, 6 a 7, kde později během hlasování vyjádřím nesouhlas. Týká se to ostatních bodů 1 až 22 s výjimkou bodu 3, 6 a 7. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Ježek jako zpravodaj by nás vlastně měl seznámit i s procedurou hlasování. Táži se paní poslankyně Brynychové, zda hodlá vystoupit jako zpravodajka. Nehodlá. Pane poslanče, je to na vás.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o bodu A5 hospodářského výboru, popř. o bodech C3 pod písm. a), popř. o bodu C3 pod písm. b), poté společně o ostatních hlasovatelných bodech pod písm. A s tím, že při přijetí bodu A13 se bod C19 a bod D stávají nehlasovatelnými. Poté, pokud pan poslanec Máče bude souhlasit, bychom společně hlasovali o jeho pozměňovacích návrzích pod písm. B, poté samostatně o bodu C6, poté samostatně o bodu C7, C8 a o bodu C9, ve znění přijatých či nepřijatých návrhů C7 a C8, poté o ostatních hlasovatelných bodech pod písm. C společně a poté o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda jsou připomínky k navržené proceduře hlasování. Pan poslanec Gongol. Pokud pan poslanec Máče hodlá mít připomínku, prosím, aby se přihlásil do rozpravy.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, doporučoval bych ještě samostatně hlasovat o bodu C3 a C12.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP