(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Přestávku, o kterou požádalo ODS, jsme prodloužili na 13 minut. Vidím, že se již všichni vrátili k jednací síni. Já bych vás požádal, abyste se dostavili do jednacího sálu, zaregistrovali svými hlasovacími kartami, abychom mohli pokračovat v projednávání odpoledního programu.

Na odpolední jednání jsme si schválili jako pevný bod č. 68 - Opční protokol - diskriminace žen - první čtení. Samozřejmě, že před zahájením tohoto bodu dám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly o polední přestávce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Chtěl bych všechny poprosit, kteří jsou přítomni, aby se zklidnili, abychom vyslechli zprávu volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb, které proběhly před několika desítkami minut.

První kolo - první kolo volby veřejného ochránce práv (bod 104). Bylo vydáno 183 hlasovacích lístků, odevzdány byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

pro pana Stanislava Drobného bylo odevzdáno 47 hlasů,

pro paní Annu Šabatovou bylo odevzdáno 20 hlasů,

pro pana Václava Trojana bylo odevzdáno 5 hlasů,

pro paní Simeonu Zikmundovou byly odevzdány 32 hlasy.

Konstatuji, že v prvém kole voleb veřejného ochránce práv nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupují kandidáti Stanislav Drobný a Simeona Zikmundová.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola prvé volby zástupce veřejného ochránce práv. Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány 182 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

pro pana Luboše Dobrovského byly odevzdány 4 hlasy,

pro paní Janu Chalupovou bylo odevzdáno 5 hlasů,

pro pana Jiřího Vyvadila bylo odevzdáno 58 hlasů,

pro pana Vladimíra Zemana byl odevzdán 21 hlas,

Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen žádný zástupce veřejného ochránce práv a do druhého kola postupují kandidáti Jiří Vyvadil a Vladimír Zeman.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby prvého kola třetí volby člena Rady České televize (bod 105). Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdáno bylo 182 - platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

pro paní Marcelu Marboe-Hrabincovou bylo odevzdáno 88 hlasů,

pro pana Ladislava Müllera bylo odevzdáno 22 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují kandidáti paní Marcela Marboe-Hrabincová a pan Ladislav Miler.

Konečně mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola prvé volby předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu (bod 108). Byly vydány 183 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

pro pana Václava Klause bylo odevzdáno 55 hlasů.

pro pana Bohuslava Sobotku bylo odevzdáno 66 hlasů

pro pana Jaroslava Štraita byl odevzdán 21 hlas,

pro pana Stanislava Voláka bylo odevzdáno 25 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen opět nikdo. Do druhého kola postupují kandidáti Bohuslav Sobotka a Václav Klaus.

Konstatuji, že v prvém kole těchto voleb se Poslanecké sněmovně nepodařilo zvolit nikoho. Druhé kolo pak proběhne v průběhu úterka příští týden.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Přerušuji projednávání bodů č. 104, 105 a 108 do úterka 11. července do polední přestávky.

Budeme pokračovat pevně stanoveným programem, kdy dalším bodem je

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen
/sněmovní tisk 638/ prvé čtení

 

K tomuto tisku dodal předkladatel nový obal a nové znění návrhu usnesení. Návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Jan Kavan, kterého prosím, aby se ujal slova.

Opět bych chtěl požádal sněmovnu, aby ztišila své projevy. Děkuji vám.

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Česká republika je od okamžiku svého vzniku 1. ledna 1993 vázána Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Jako mezinárodní smlouva o lidských právech uzavřená na půdě OSN je úmluva vybavena vlastním kontrolním mechanismem - totiž výborem pro odstranění všech forem diskriminace žen. Výbor je složen z odborníků vysokého morálního charakteru a uznávaných znalostí v oblasti postavení a práv žen, kteří jsou voleni na období čtyř let.

Úkolem výboru je sledovat dodržování úmluvy, což zejména znamená, že projednává periodické zprávy o jejím plnění předkládané smluvními stranami a činí návrhy a doporučení ke zlepšení úrovně práv žen na celém světě. Avšak výboru není na rozdíl od naprosté většiny ostatních smluv OSN přiznána pravomoc přijímat a posuzovat individuálně oznámení jednotlivců o porušování práv zaručených úmluvou, jako je tomu např. u Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace nebo u mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP