(11.40 hodin)

(pokračuje Martínek)

Daň z infrastruktury je velmi důležitá, protože dává obcím určitý nástroj. Nástroj toho, co zde bylo kritizováno např. při daňových zákonech, kdy někteří kolegové zejména z ODS tvrdili, že obec nemá dostatečné motivační prostory pro to, aby mohla podporovat podnikání. Myslím si, že právě infrastrukturní daň, která je součástí tohoto zákona, tuto možnost obci dává. A já bych si dovolil upozornit ještě na další věc, a to, že u všech daní, které jsou zde navrhovány, je to vždy řešeno otázkou "až", to znamená, že obec má stanovenou maximální horní hranici a může se rozhodovat podle místních podmínek. I to je velmi významný nástroj k tomu, aby byly podporovány všechny pozitivní aktivity, které v rámci obce mohou poskytovány být.

Shrnu-li to na závěr, mohu konstatovat, že tento zákon podporuje a doplňuje zákony, které již byly Poslaneckou sněmovnou přijaty, a dává konkrétní nástroje pro to, aby obec a obecní zastupitelstvo mohly pozitivním způsobem ovlivňovat jak hospodářský, tak společenský život v obci.

Na závěr svého vystoupení v obecné rozpravě bych si dovolil upozornit, že v podrobné rozpravě navrhnu pozměňovací návrh, který by doplnil systém daní ještě o jednu daň, a to o daň z reklamy. Ministerstvo financí tuto daň vypustilo z návrhu na základě některých prohlášení, která zde byla v Poslanecké sněmovně při původním projednávání vznesena. Po konzultacích s celou řadou funkcionářů obcí a občanů se nicméně domnívám, že daň z reklamy je velmi významnou daní, která by mohla svým způsobem tuto složku jakýmsi způsobem na území obce regulovat, a proto si myslím, že je na zvážení, abychom se o této záležitosti znovu pobavili a v rámci třetího čtení rozhodli, zda daň z reklamy je přínosná, či nikoliv.

Pokud se týče těch, kteří odporují této záležitosti, myslím, si, že není nutné v této věci podléhat lobbistickým tlakům, ale spíše bychom se měli zamyslet nad tím, zda obec by opravdu neměla mít možnost regulovat tuto činnost i finančními prostředky, protože určitě, pokud pozorujete své okolí, jednotlivé obce a města, tak víte, že když už si odmyslíte obsah některých reklam, tak ani esteticky tyto reklamy mnohdy nepůsobí příliš přesvědčivě. Mohu říci, že mnohdy narušují tendenci obce dosáhnout pozitivního efektu. To je několik důvodů, proč budu navrhovat v podrobné rozpravě daň z reklamy jako další daň, která by měla být součástí tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Doležal a připraví se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, úvodem mi dovolte, abych reagoval na slova mého předřečníka. Já se domnívám, že nehovořil o změně správních poplatků na obecní daň, ale o místních poplatcích na obecní daně, což mě vede k myšlence, jestli vůbec ví, o čem hovoří.

Druhá věc - docela by mě zajímalo při zavedení obecních daní, jak budou obce ovlivňovat svůj ekonomický rozvoj, jestli daní ze psa, daní z ubytování, daní ze vstupného. Já si osobně myslím, že to je trochu směšné. Pokud nechce hovořit o dani infrastrukturální, pak mi určitě později v kuloárech řekne která.

Teď zpátky k tomu, co bych k tomuto návrhu chtěl říci já. Já jsem si své výhrady a výtky shrnul do několika bodů, které vám přednesu.

1. Domnívám se, že předložený návrh obsahuje nedostatky vnitřní struktury a chybějí mu systémové návaznosti.

2. Otázka předepisování obecních daní musí podle mého názoru být právem, a nikoliv povinností obce.

3. Nedostatečná přechodná ustanovení u těch daní, které nahrazují současné místní poplatky.

4. Obsahové chyby ve stanovení předmětu výherních hracích přístrojů.

5. Obsahové chyby ve stanovení předmětu daně u obchodů.

6. Nesoulad a předčasnost navrhované úpravy s připravovanou změnou daňových předpisů spojených s reformou veřejné správy.

Jelikož nechci být na tom stejně jako pan ministr, který nám tady včera 2,5 hodiny přednášel určitý text, tak se pokusím z připraveného textu vytáhnout pouze základní údaje.

Co se týká bodu 1, podle mého názoru se návrhu měla věnovat větší pozornost. Měl by obsahovat tzv. obecnou část, na niž by teprve navázala podstatná část obsahu dnešního návrhu jako tzv. zvláštní část. Mimoto by měl návrh věnovat potřebnou pozornost neopominutelným návaznostem.

K bodu 2. Má-li u obecních daní jít o samosprávný režim, pak by mělo být z textu zákona jasné, že jejich zavádění je v plném rozsahu ponecháno na autonomní vůli jednotlivých obcí, a to vždy příslušnou obecně závaznou přihláškou, vydávanou v samostatné působnosti obce. Text zákona by teprve pak mohl být pro obce spolehlivým vodítkem, protože jim přísluší podle místních podmínek zvážit, zda obecní daň zavedou, které to budou a v jakém rozsahu budou předepisovány.

K bodu 3. V přechodných ustanoveních návrhu zákona by mělo být výslovně uvedeno a doplněno ustanovení v zájmu vyloučení případných následných výkladových pochybností, které by nesporně vyjádřilo skutečnost, že dosavadní ustanovení o místních poplatcích v jednotlivých právních předpisech je třeba nadále vykládat jako ustanovení o obecních daních.

K bodu 4. U výherních hracích přístrojů je třeba přesněji ošetřit zejména otázku vzniku a zániku daňové povinnosti a zvážit vhodnost navrhovaného režimu s platností daně, včetně pro mne nepochopitelného zavedení daně u nevýherních hracích přístrojů.

K bodu 5. Co se týče daně z odpadů, za dané situace je třeba zvážit opodstatněnost tohoto návrhu, a to mimo jiné s ohledem na to, že zpoplatnění odpadů má přece jen jinou povahu než zpoplatnění ostatních titulů, které jsou předmětem navrhovaných obecních daní.

K bodu 6. V současné době je třeba považovat dnes projednávaný návrh zákona o obecních daních za vytržený ze souvislostí, neboť souvisí s ekonomickým základem celé územní samosprávy, nejen s ekonomickým základem obcí. Bude tedy nutné jej přepracovat a sladit s ostatními připravovanými změnami daňových předpisů pro potřeby fungování územní samosprávy v podmínkách existence krajů.

Na závěr jsem si ponechal jednu z perliček, za kterou považuji daň infrastrukturální. Domnívám se, že se jedná o daň nesmyslnou a podle mého názoru hloupou. Její definice je podle mého názoru v normě velice nejasná a už při projednávání v rozpočtovém výboru toto bylo jasné, protože docházelo k jejímu výkladu několikrát, a já se domnívám, že její nejasnost vyplývá z toho, že hloupost se dá jen velice těžko popsat. Proto na závěr navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve druhém čtení.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP