(11.10 hodin)

(pokračuje Parkanová)

Vedle této ryze formální stránky věci však návrh splňuje ještě jeden předpoklad, a totiž realizaci představy vlády o tom, kdo se v naší zemí smí nebo nesmí bránit vlastní střelnou zbraní, resp. snahu vlády rozhodovat za občany, kdo je oprávněn obávat se o svůj život, zdraví nebo majetek.

Podle důvodové zprávy vládního návrhu zákona o zbraních a střelivu je povolovací systém na zbraně kategorie B, to je zbraně podléhající povolení, v právní úpravě Evropských společenství konstruován tak, že vyžaduje nejen splnění stanovených podmínek a uvedených důvodů nabývání a držení zbraně, ale také správní uvážení příslušného správního úřadu, který je kompetentní povolení vydat či nevydat. Dosavadní právní úprava České republiky naproti tomu stanoví, že žadatel při splnění příslušných podmínek povolení obdrží.

Touto věcí se konkrétně zabývá článek 5 směrnice č. 91/477/EHS, týkající se kontroly nabývání a držení zbraní, který zní: "Členské státy umožní nabytí střelných zbraní kategorie B pouze osobám, které pro to mají dobrý důvod a které dosáhly 18 let." Tato směrnice nijak nespecifikuje, co onen dobrý důvod je, a už vůbec neurčuje, jakým způsobem by jej měl občan prokazovat. Zkrátka v té směrnici není řečeno nic o tom, že součástí povolovacího řízení musí být i správní uvážení ze strany správního úřadu. To je právě předmětem sporu, který v této sněmovně probíhal už při projednávání loňské vládní novely a probíhá i nyní.

Jedna věc je totiž mít povolovací systém, který má pevná pravidla, jejichž splněním vzniká nárok, a druhá věc je mít povolovací systém, ve kterém je zakotvena i úřední libovůle a žádný nárok zde nelze uplatnit. Pro svůj výklad směrnice vláda ani tentokrát nepřináší vůbec žádné argumenty nebo alespoň důkazy v podobě přehledu úprav v jednotlivých zemích Evropského společenství. Vláda pouze konstatuje, že povolovací systém zakotvený v uvedené směrnici je budován právě tak, jak ona navrhuje, to je na správním uvážení příslušného správního úřadu, který je kompetentní buď vydat, nebo nevydat povolení k nabytí, vlastnictví, držení a nošení zbraní této kategorie. Odkud vláda tuto jistotu čerpá, není zřejmé.

Naproti tomu je známo, že vláda v této věci při vyjednávání sama zdůrazňuje, že náš přístup k povolovacímu řízení u této kategorie zbraní není kompatibilní s právem ES.

Nelze se tak zbavit dojmu, že se vnějším tlakem vláda pokouší posílit svoji pozici na domácí půdě při prosazování vlastních představ. To je způsob zneužívání integračního úsilí. Je to zneužívání velmi nebezpečné a škodlivé zájmům České republiky. Proto si myslím, že by se sněmovna měla proti těmto praktikám jednoznačně postavit.

Z těchto důvodů se připojuji ke všem návrhům, které zde padly, to je k návrhu na zamítnutí, resp. k návrhu na dopracování. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Parkanové. Posledním písemně přihlášeným je pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, bylo řečeno mnoho. Já bych chtěl být velmi stručný a říci na adresu Ministerstva vnitra, že v porovnání toho, co předkládá a co tvrdí, je několik závěrů, které jsou chybné. Jde zejména o to, že evropská směrnice č. 91/477/EHS, o kterou se opírá Ministerstvo vnitra, je jednak špatně přeložena, jednak je účelově špatně vykládána Ministerstvem vnitra. To je první zásadní problém.

Pak musím říci, že mám informace o tom, že policejní statistiky skutečně vykazují nárůst trestné činnosti, u které asistují zbraně, ale zachycují také podezření na trestné činy, které jsou vydávány jako trestné činy. To je první zkreslení skutečného stavu.

Dále policejní statistiky mezi legálně či nelegálně držené zbraně účelově zařazují i zbraně chladné, to jsou zbraně, které svým způsobem nikdy nebudeme moci kontrolovat. Je to např. hůl, nůž, pivní láhev, váleček na nudle a můžeme si doplnit sami. Tady vzniká dojem o nárůstu trestné činnosti daleko větším, než je.

V této souvislosti mám na pana ministra dvě otázky a prosím, aby mi je zodpověděl, až si vezme slovo. Rád bych věděl, jestli může vyvrátit, že tento návrh novely zákony není v rozporu s Listinou základních práv a svoboda jaké budou náklady na daňové poplatníky, pokud tento návrh zákona bude přijat. Určitě budou nemalé.

Připojuji se k tomu, co bylo řečeno, protože se domnívám, že takto koncipovaný zákon by byl naprostým garantem černého trhu s nelegálně drženými zbraněmi, protože zkušenosti z Velké Británie by nám mohly být příkladem, jak se to dělat nemá.

Zejména mi tam vadí to, co už tady bylo zmiňováno - neuvěřitelně široký prostor pro úředníky, kde by vznikaly korupční tlaky, a těžko by někdo mohl nějakým způsobem kontrolovat podmínky, za kterých jsou nebo nejsou zbraně vydávány.

Proto si dovolím navrhnout panu ministrovi, aby se ubíral jiným směrem, a to místo vágních formulací a podmínek, za jakých je možno držet zbraň, aby se naopak pokusil definovat přísnější podmínky pro získání zbrojního průkazu, a to i z hlediska zdravotního, psychologického nebo z hlediska odborné způsobilosti. Myslím si, že by nám k ničemu nebyl zákon, který by omezil počet zbraní, když zbytek zbraní - byť v menším počtu - by byl v rukou osob, které by byly nesvéprávné k nakládáními s nimi.

Já se přikláním k tomu, aby byly jasně a férově stanoveny podmínky pro získání zbrojního průkazu, nikoliv aby někdo v rámci nějakých vágních formulací rozhodoval o tom, kdo je či není ohrožen. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan místopředseda Brožík se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, bylo tady dnes ohledně návrhu novely zákona o zbraních a střelivu řečeno hodně. Věřím, že jsme v civilizované střední Evropě, v právním státě. Některá silná slova, která zazněla, jestli se pohybujeme mezi divokým Západem nebo bandistickým Východem, mě skutečně zarážela. Já bych se chtěl připojit spíše k vystoupení, které tady zaznělo z úst pana předsedy Filipa, protože i já jsem přesvědčen o tom, že je nutné, abychom tento zákon propustili do druhého čtení a případné kritické momenty, které zde byly zmiňovány - já mám k některým samozřejmě také výhrady - byly v rámci druhého čtení upraveny.

Možná by bylo zajímavé prodloužit lhůtu k projednání ve výborech, aby byly odborné veřejnosti dostatečně známy otázky občanů.

Nevím, zda v tomto směru nemělo být řečníky také sděleno, zda oni mají vlastní zbrojní průkazy, jsou držiteli zbraní, protože i to by mohlo být v rámci zákona o střetu zájmů zmiňováno. Já se přiznávám, že zbrojní průkaz mám, že krátkou i loveckou zbraň vlastním také.

Přesto jsem přesvědčen, že předložený návrh vychází z potřeby implementovat právo Evropských společenství v oblasti zbraní a střeliva do právního řádu v České republice. Je zcela pravdou, že v současné době platná právní úprava z oblasti zbraní a střeliva na území České republiky není kompatibilní s právem Evropské unie, to je již několikrát zmiňované směrnice č. 91/477/EHS z roku 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní a se směrnicemi souvisejícími. Tato nekompatibilita je vážnou překážkou sbližování naší právní úpravy s právem EU v dané oblasti, především z praktického hlediska, kde naše úprava v současné době nevytváří předpoklady právního stavu Evropské unie, kdy mezi jednotlivými členskými státy sladěnou legislativou bylo dosaženo možnosti zrušení kontrol držení zbraní uvnitř hranic společenství, včetně zajištění podmínek pro snadný, administrativně nenáročný a hraniční kontrolou nespojený převoz zbraní mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie.

Předložený návrh důsledně respektuje směrnici Rady Evropského společenství č. 91/477 včetně možnosti přijmout svá zákonná ustanovení, která jsou přísnější, než uvádí směrnice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP