(19.30 hodin)

(pokračuje Motejl)

A jestliže jsem narazil na problém kumulace plastik v kancelářích funkcionářů soudů, jestliže projektovány byly kamenné stromy v kancelářích funkcionářů soudů, odtud jsem považoval za svoji povinnost vstoupit do věci tím spíš, že jsem chtěl, a doufám, že se tak podaří dosáhnout toho, aby na podstatné části výroby interiérového vybavení u tohoto soudu se podílela Vězeňská služba, která má kapacity, která má možnosti a která má schopnosti základní kancelářské vybavení pro potřeby jakéhokoli veřejného úřadu, zejména i pro potřebu soudu, garantovat, čímž by se vyřešily problémy neříkám nákladovosti, protože Vězeňská služba díky minimální mzdě vyrábí poměrně draze, ale přece jenom by se tím vyřešily problémy zaměstnání vězňů, takže v tomto směru uvítám, bude-li samozřejmě i z hlediska kteréhokoli poslance a zejména pana ing. Drdy věnována i v budoucnosti péče, protože tím investorem skutečně není ministerstvo, ale Vězeňská služba. Ministerstvo teprve následně má možnost určitého kontrolního mechanismu na postup výstavby tohoto soudu, která je v poměrně pokročilém stadiu. Ale rozhodně ta koncepce, která dneska je založena, která je nezvratná a která v obecné rovině je přínosem pro materiální základnu liberecké justice, zůstává tak, jak byla nastíněna, a není to v rozporu s tím, co bylo ujednáno.

Když pan poslanec Drda dovolí, já bych s ním konzultoval tu možnost eventuálního mého setkání s dnešními představiteli města Liberce, abych uvedl možná na pravou míru občanský pocit nepoctivosti nebo podvodu. Ale faktem je, že jsem věc převzal na základě smlouvy, která byla uzavřena tehdy mezi městem Libercem a Krajským soudem v Ústí nad Labem, že se tyto nemovitosti zadarmo, darem převádějí na ČR, Krajský soud Ústí nad Labem, za účelem výstavby objektu soudu budoucího justičního areálu. Nebyla tam tedy v tomto písemném dokumentu vytvořena žádná zmínka o krajském soudu. Jsem si vědom, že pan poslanec rozhodně nezdůrazňuje tu otázku krajského soudu jako an sich, jako samoúčelu, ale větší část obav, o kterých zde padla zmínka, které se týkají řekl bych dostupnosti spravedlnosti, je dneska řešena spíš tím, že ta spravedlnost v obchodních věcech nejfrekventovanějších a nejčastějších a tam, kde ty objemy nejsou tak významné, půjde, řekl bych, za tím klientem, půjde nejenom z Ústí do Liberce, ale půjde do Semil, do České Lípy, přímo do těch okresů, kde podnikatelé působí a provozují svoji komerční nebo jinou podnikatelskou aktivitu.

Jestli bych se takto prozatím snažil vypořádat s vaší interpelací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Samozřejmě vaším vystoupením jste otevřel rozpravu, do které se hlásí dále pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Nechtěl bych déle zdržovat. Já myslím, že spoustu z těch věcí můžeme řešit v dalším dialogu s panem ministrem, protože skutečně trosky Parlamentu, které tady zbyly, mi nedávají to oprávnění tady skoro dále jednat.

Ale na jedné straně bych chtěl panu ministrovi poděkovat za to, že této věci věnuje péči. Jsem si vědom plně toho, co schvalujeme za zákony v této věci. Ale chtěl bych tady upozornit na to, že v tom místě šlo o to - a nemohu za to, že investorem je Vězeňská služba - šlo o to, řešit celý komplex všech tří složek justice, ať je to tedy státní zastupitelství, ať je to soud, nebo vězeňství, právě proto, že byly všechny podmínky velmi špatné, s cílem zabezpečit především to, co se občana týká nejvíce, a to je rychlé vyřizování jeho sporů.

Pro mne je samozřejmě tíživých těch 25 tisíc nevyřízených věcí, z nichž více než třetina je právě z těch tří dotčených okresů. A nechci se už zmiňovat o tom, že Semily pořád budou zatím patřit do působnosti Krajského soudu v Hradci Králové, což také nepovažuji za optimální, a to nehledě na jakési ztotožnění se s krajem, který by měl mít jednotnou podobu, tak aby občan věděl, že v tomto kraji žije, že v tomto kraji je jednotný systém vyřizování všech jeho záležitostí.

Pokud jde o ty interiéry, já se samozřejmě nechci vůbec plést do kompetencí vás jako ministra. Vy víte, co je zapotřebí k tomu, aby soudní budova byla vybavena, a co je zapotřebí k tomu, aby se tam na moderní bázi dal vykonávat výkon soudu. Pravdou je, že v současné době je stavba pokročilá natolik, že ty interiéry nelze ve všech případech tak striktně oddělit od stavby, protože mnohé z těch interiérů vyžadují spolupráci stavby jako takové. Ale věřím, že to není pro to, abychom to řešili tady, na tomto plénu.

Takže já zatím děkuji za tuto odpověď a věřím, že najdeme společnou cestu, jak naplnit to, co bylo záměrem nejen města Liberce, ale věřím i těch občanů, kteří tyto záležitosti nastartovali, věnovali tomu tu pozornost a věnovali tomu i prostředky, které mohly být městské.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pokud jsem stačil sledovat i při střídání s paní místopředsedkyní Buzkovou, vlastně jste nenavrhl žádný návrh na usnesení, zda Poslanecká sněmovna má souhlasit nebo nesouhlasit s odpovědí pana ministra Motejla. Pokud tomu tak není, ukončíme tuto interpelaci bez přijetí usnesení, protože se snažím asi pět minut gongovat a Poslanecká sněmovna se nachází asi v počtu 25 lidí.

Já vás pro jistotu odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedající, jestli dovolíte, já nenavrhuji žádné usnesení ze dvou důvodů. Za prvé proto, že je nás tady málo a na usnesení to vůbec není, tato sněmovna by nebyla schopna cokoli přijmout. Na druhou stranu jsem si vědom, že toto je specifická záležitost města Liberce a konfigurace toho kraje, byť tedy bych plédoval za hustší síť a věřte mi, že soudci v Liberci budou, zvlášť když tam budou mít to prostředí, které pro ně vytváříte.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže pro klid duše pan ministr může považovat tuto interpelaci za vyřízenou, pane poslanče? (Ano.) Děkuji.

Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh na usnesení, končím projednávání bodu "Písemné interpelace na členy vlády". Vzhledem k tomu, že jsme si odsouhlasili, že dnes skončíme po projednání tohoto bodu, chtěl bych vás upozornit, že zítra ráno začíná jednat sněmovna v 9 hodin a vzhledem k tomu, že pan ministr Gross ráno ještě má poslední jednání v Senátu, začneme zákonem, který je pod bodem 43 - daň z nemovitostí, který předkládá pan ministr financí a místopředseda vlády Pavel Mertlík. Poté v momentě, kdy se dostaví pan ministr vnitra Stanislav Gross, dokončíme rozdělaný zákon 38 o zbraních a střelivu, kde jsme nezačali ještě rozpravu.

Bohužel nemohu dát o tomto návrhu ani hlasovat, ale věřím, že ráno, až se sejdeme, tuto záležitost můžeme odsouhlasit.

Samozřejmě, že v současné době přerušuji bod písemné interpelace na členy vlády, protože ještě v pátek budou pokračovat dvě další interpelace. Takže tento bod jsme neukončili a není skončený, je pouze přerušený do pátku 30. 6.

Jinak končím dnešní naše jednání, přeji vám všem, kteří jste vydrželi, krásný večer, dobrou noc a zítra ráno v 9.00 na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 19.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP