(19.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pan poslanec Zahradil se nedostavil do sněmovny, využívám tedy práva předsedajícího a jeho interpelaci odkládám z důvodu jeho nepřítomnosti ve sněmovně.

Minulý ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelaci poslance Jana Zahradila ve věci postupu Ministerstva vnitra České republiky proti bývalému zaměstnanci Ministerstva vnitra Jiřímu Krušinovi. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 632. Tuto interpelaci podal taktéž pan poslanec Jan Zahradil, který není přítomen ve sněmovně. Pan poslanec Jan Zahradil se na opětovné výzvy do sněmovny nedostavil, z tohoto důvodu využívám opět svého práva - a v tomto případě i povinnosti - předsedajícího a podle § 112 odstavec 6 jeho interpelaci taktéž odkládám. O interpelacích poslance, který nebyl přítomen na schůzi sněmovny, sněmovna nebude jednat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí členů vlády České republiky na interpelace. Tento bod přerušuji, protože nám zbývají pouze interpelace pana poslance Vymětala a Kühnla, které byly přeloženy na jiný termín. Nemám zde jinou interpelaci. Prosím pracovnice Kanceláře. Omlouvám se panu poslanci Drdovi, ale jeho interpelaci jsem neměla v prezidiálce.

Jedná se o interpelaci na pana ministra Motejla. Pan ministr spravedlnosti Otakar Motejl odpověděl na interpelaci pana poslance Drdy ve věci zajištění výkonu a splnění slibu justice ve vztahu k daru města Liberec. Udílím slovo panu poslanci Drdovi, aby na tuto interpelaci odpověděl.

 

Poslanec Jiří Drda: Dobrý večer. Paní předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, já jsem při této interpelaci použil trochu neobvyklého postupu, kdy jsem si dovolil ke sněmovnímu tisku 655 připojit ještě moji odpověď panu ministrovi na jeho stanovisko ve věci mé interpelace. Musím říci, že mně skutečně v tomto okamžiku nejde o to, jestli bude nebo nebude někde sedět krajský soud jako takový. Jde mi skutečně o to, aby byl naplněn výkon soudu tak, aby občané v dané lokalitě byli spokojeni.

Pan ministr se zmiňuje o tom, že nebývalo v tomto státě zvykem, že správní kraje nebo okresy odpovídaly soudním krajům nebo okresům. Já jsem si toho plně vědom. Za první republiky soudní okresy byly daleko menší než správní okresy právě proto, aby byly dostupné.

Musím říci, že mezi Libercem a Ústím nad Labem je stokilometrová vzdálenost a z poslední obce ještě větší a že to považuji, a tak to považovalo i zastupitelstvo města Liberec, když řešilo dar ministerstvu, a to dar nemalý a ojedinělý, ve výši 40 milionů korun, právě proto, aby nedostatky, které z toho plynou, zmizely a v Liberci seděl minimálně ještě obchodní soud jako pobočka soudu krajského v Ústí nad Labem, protože to lze upravit i vyhláškou. Na to není potřeba speciálního zákona.

Kladu zde na to důraz právě proto, že jen v obchodním soudu leží 25 tisíc nevyřízených případů. Myslím si, že to je věc, která velmi znepokojuje všechny, kteří podnikají a kteří se nemohou domoci svého práva. To, že není úsporné řešení, aby tento soud seděl nadále pouze v Ústí nad Labem, plyne z toho, že třeba předvolání svědka k soudu do Ústí řekněme z jabloneckého okresu je celodenní záležitost a ne vždy se tam svědek dostaví. Dochází tak k maření jednotlivých stání.

Já jsem přesvědčen, že když byly společně s ministerstvem vytvořeny podmínky pro to, aby se vytvořilo zázemí pro tyto orgány v Liberci výstavbou areálu, který se tam společně ruku v ruce s ministerstvem staví a na němž jsou schváleny prostředky v rozpočtu, že by bylo také zapotřebí udělat ten krok druhý a skutečně se zamyslet nad tím, co je pro tuto společnost levnější, zda tedy to, aby poplatník daní, který se dostane do situace, kdy potřebuje soud, na jedné straně ho platil ze svých daní, ale na druhé straně ztrácel čas a peníze s tím, že se musí za soudem přepravovat.

Není to tedy interpelace ve smyslu, aby tam, kde jsou krajské úřady proponovány, seděly také krajské soudy. Je to interpelace na to, aby se za prvé dodržely dohody, které s městem na začátku celého problému byly, za druhé aby se zlepšila funkčnost soudu.

Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se pana ministra Motejla, zda hodlá vystoupit. Udílím mu tímto slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, já jsem skutečně rád, že v rámci interpelace projevuje pan poslanec Drda zájem o otázky, které se týkají justice nejen v Severočeském kraji, nejen v obvodu Krajského soudu Ústí nad Labem, ale i ustanovují obecnou platnost a které se dají jistě zcela konkrétně promítnout do problematiky toho jistě geograficky nešťastně utvořeného obvodu, kterým je bývalý Severočeský kraj, dnešní obvod Krajského soudu Ústí nad Labem.

To vědomí určité výjimečnosti a obtíží, které z toho vyplývaly, vedlo již před řadou let k tomu, že moji dávní předchůdci stanovili, že vlastně v Liberci zůstala - řekl bych - jakási síla justice ještě z dob, kdy existoval do roku 1961 Liberecký kraj a liberecký krajský soud.

Já si skutečně - byť jsem toho nebyl účasten - vážím přístupu města Liberec k řešení dislokačních problémů, které v justičním areálu, resp. bývalého Krajského soudu v Liberci, nastaly, přístupu, který sice není výjimečný, ale nicméně svou spontaneitou a důsledností, s jakou byl proveden, včetně řešení dislokací, náhradních bytů ve vyklizovaných objektech, který byl skutečně velice vstřícný.

Na druhé straně ovšem musím připustit, že od samého počátku - aspoň z dokumentů, které mám k dispozici - nebyla nikdy vyslovena jednoznačná garance, že toto všechno se činí pro zřízení Krajského soudu v Liberci. Konečně i o tom pan poslanec jako o kategorickém požadavku nehovoří. Vzpomíná ve své interpelaci - a teď budu spíš reagovat na jeho dnešní ústní projev - problematiku zajištění chodu zejména potom v obchodních agendách, které vlastně dosud stávající pobočka krajského soudu v Liberci neprovozuje, které jsou skutečně na rozdíl od agendy občanskoprávní a trestní stále monopolizovány v agendě Krajského soudu v Ústí nad Labem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP