(17.40 hodin)

(pokračuje Bendl)

Je zbytečně navrhován zákaz reklamy plně hrazených přípravků ze zdravotního pojištění. Direktivy mluví o schopnosti zakázat reklamu, a nikoli o povinnosti zakázat reklamu. Zákon se odvolává také na některá ustanovení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který prošel Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení a který se v procesu projednávání dostal do jisté slepé uličky. Dnes bude zasedání mediální komise a dvou výborů, které se zabývají tímto zákonem. Mám za to, že to přerušení by bylo ve prospěch věci, jakkoli já osobně se domnívám, že bychom návrh tohoto zákona měli zcela jednoznačně zamítnout.

Na závěr snad jen tolik. Paní kolegyně Fischerová zde mluvila o tom, že reklama je dynamický fenomén. Mě v tu chvíli napadla jedna reklama, kterou jsem kdysi četl a kterou bych chtěl vzkázat panu poslanci Janečkovi a panu ministru Grégrovi, a ta reklama je: Pijte šaratici, zrychlí váš krok! Možná, že v Evropské unii budete rychle, ale s tímto zákonem budete notně zapáchat. Děkuji za pozornost (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu kolegovi Bendlovi, slovo má paní poslankyně Lucie Talmanová, připraví se pan kolega Miloslav Kučera st.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bude-li tato novela přijata, za necelý rok zmizí nejen reklama na tabákové výrobky, ale současně s ní bezpochyby třeba i reklama na lentilky, neboť ji lze považovat za reklamu zaměřenou převážně na osoby mladší 18 let, a možná i reklama na Sunar, která nebude moci obsahovat vyobrazení kojence. Předběžní cenzoři budou zkoumat tak absurdní věci, jako je přispění předmětu reklamy ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu.

Velmi ráda bych se tedy prostřednictvím pana předsedajícího dotázala předkladatele na přesnou definici těchto pojmů, neboť mají-li se stát pojmy zákonnými, musí být jednoznačně vyložitelné.

Současně bych byla velmi nerada a nechtěla bych, aby naše výhrady k tomuto zákonu byly reprodukovány jako nějaké podlehnutí vlivu tabákových lobby. Nebezpečí, které s sebou přináší kouření tabáku, je neoddiskutovatelné a nikdo z nás ho tady nezpochybnil. Mnohem raději bychom ale slyšeli z úst ministra zdravotnictví jakoukoli komplexní strategii k potlačení konzumace tabáku, zejména mezi osobami a konzumenty mladšími 18 let, podporu zveřejňování a šíření výsledků výzkumů o zdravotních důsledcích kouření, zavedení opravdu výrazného zdravotního varování na balíčcích cigaret a třeba i široké zpřístupnění náhradní léčby nikotinem.

Tento zákon je ale bohužel pouhým přepisem evropských direktiv, které jsou současně předmětem sporů - a to velmi vážných - jednotlivých zemí Evropské unie. Dovoluji si tedy připojit se k návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní kolegyni Talmanové. Sděluji panu ministrovi její dotaz, který bude mít pan ministr možnost zodpovědět na závěr. Slovo má pan kolega Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, úvodem bych chtěl ubezpečit kolegu Davida, že já jsem původní profesí divadelní režisér, divadla nemají smlouvy, alespoň ta, která já znám, s tabákovým průmyslem, takže nejsem podjatý. Pokud jde o moji činnost v médiích, rovněž nemám nic společného s žádnou reklamní tabákovou agenturou ani jinou podobnou agenturou.

Nicméně chci vyslovit pouze jedno jediné přání. Náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také stálá komise pro sdělovací prostředky se bude tímto problémem rovněž zabývat, protože celá kapitola "Reklama a teleshopping" v novém mediálním zákoně má rovněž tento problém. Bylo by dobré, kdybychom se tímto problémem zabývali v součinnosti.

S ohledem na to, že náš zákon je technicky o kousíček dál a právě dnes večer budeme jednat o tom, který z komplexních pozměňovacích návrhů bude přijat za základ pro případné další jednání, chci dát pozměňovací návrh k návrhu pana poslance Svobody a požádat o přerušení tohoto bodu do doby, než bude ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu a ve stálé komisi pro sdělovací prostředky projednán komplexní pozměňovací návrh pro druhé čtení.

Pane předsedající, myslím, že jsem se vyjádřil dosti srozumitelně. Pokud ne, jsem připraven to zopakovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To znamená do příštího týdne? (Reakce poslance Kučery mimo mikrofon.) To znamená do termínu, na který je určeno druhé čtení návrhu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, jinými slovy do příští schůze Poslanecké sněmovny. Takto zněl návrh. Pan kolega Šulák požádal o slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, poslanci, domnívám se, že stav, který je v oblasti reklamy v České republice, není příliš uspokojivý. Já bych to charakterizoval asi tak, že v České republice nyní prožíváme řekl bych téměř orgie reklamy. Tak lze bohužel charakterizovat stav, který v České republice existuje v této oblasti.

Domnívám se, že např. reklama na alkohol je nežádoucí, stejně tak reklama na tabákové výrobky. Vám ze všech oblastí politického spektra přece nutně musí záležet na tom, jak se bude vyvíjet naše mladá generace, jak se bude vyvíjet zdraví společnosti. Jsem motorista. Kromě toho si myslím, že reklama, která je na našich dálnicích, je nebezpečná. Já jsem dost cestoval po Evropě a mohu říci, že stav, který je v České republice, nemůžeme vidět v žádném vyspělém státě západní Evropy. Je to abnormální stav.

Troufám si říci, že u nás existuje reklama až agresivní, která hraničí s etikou, která hraničí s právy občana. Uvedu jenom jeden příklad, kde bylo zneužito práv našeho pana prezidenta, kdy se musela náprava vymáhat soudně.

Jsem přesvědčen, že návrh na zamítnutí není na místě. Myslím si, že tady musí být určitý zákon, určitý zákonný předpis, který bude určitým způsobem regulovat reklamu, který bude usměrňovat tento proces tak, aby byly ochráněny jak zájmy jednotlivců, tak celé společnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Šulákovi. S technickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kučera st., poté pan zpravodaj Pleva.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Já jsem byl vyzván k upřesnění. Byl jsem se podívat, kdy naši schůzi máme. Je to 7. září, takže prosím o přerušení do 7. září, do příští schůze sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan zpravodaj Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, rád bych vaším prostřednictvím pana kolegu Šuláka ubezpečil, že se nemusí obávat a že není vydán napospas tržním silám, protože zákon o regulaci reklamy už máme. Toto je pouze novela tohoto zákona. Já myslím, že stávající zákon ho dostatečně chrání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Dávám příležitost k závěrečnému slovu panu ministrovi průmyslu a obchodu Grégrovi.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, mě velice uspokojila znalost předpisů Evropské unie. Nevím, jestli některé odchylky, které zde byly citovány, nepramení z nedostatečné znalosti překladů nebo z nedostatečné překladatelské schopnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP