(16.50 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Pane předsedající, není za co se omlouvat, rád předstupuji před tuto sněmovnu, abych předložil návrh zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.

Ještě jednou vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády předstupuji před vás s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

Cílem tohoto návrhu je především dosažení plné slučitelnosti právní úpravy regulace reklamy s právní úpravou v Evropských společenstvích. Návrh v souladu se směrnicemi Evropských společenství, zejména nově definuje reklamu včetně reklamy srovnávací a reklamy klamavé. Pro účely zákona definuje sponzorování a teleshopping. Zpřísňuje podmínky pro reklamu na tabákové výrobky, zpřísňuje podmínky pro reklamy na humánní léčivé přípravky, omezuje sponzorování, jehož účelem nebo účinkem je propagace tabákových výrobků. Návrh současně upřesňuje dosavadní právní úpravu regulace reklamy na alkoholické nápoje, střelné zbraně, zdravotnické prostředky a nově vymezuje soustavu dozorových orgánů.

V oblastech, které jsou regulovány směrnicemi Evropských společenství, vychází návrh zásadně z minimální regulace požadované těmito směrnicemi. Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s aplikací směrnic Evropských společenství -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, už neslyším vaše vystoupení. Je nás tady pět a půl a přitom hluk sněmovny převyšuje normál, který je obvyklý pro dvě stě poslanců v tomto sále. Chtěl bych požádat ty, kteří se chtějí bavit a neposlouchat pana ministra, aby opustili tuto jednací síň. Pan poslanec Volák i pan poslanec Krása, slyším vás skutečně až sem na empir. Pan poslanec Pešek opakovaně, pan poslanec Svoboda, druhý Svoboda, třetí Svoboda.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s aplikací směrnic Evropských společenství dosavadní právní úprava regulace reklamy zpřísňuje, což je patrné zejména u navrhovaného omezení reklamy tabákových výrobků, je u přechodných ustanovení vymezeno období, v němž musí být reklama přizpůsobena nové právní úpravě.

Součástí návrhu je i návrh novely zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech. Důvodem je požadavek na úplnou implementaci směrnice o reklamě na humánní léčiva. Zákon o léčivech je doplňován o povinnosti obchodních zástupců ve smyslu uvedené směrnice. Návrh byl podrobně projednán v meziresortním připomínkovém řízení, rozšířeném o hlavní reklamní asociace. Vychází ze směrnic Evropských společenství, které upravují reklamu, což znovu zdůrazňuji, na jejich minimální závazné úrovni. Již v připomínkovém řízení se tak podařilo sladit všechna původně protichůdná stanoviska, požadující mimo jiné i absolutní zákaz reklamy na tabákové výrobky nebo alkohol.

Navržená právní úprava je plně slučitelná s legislativou Evropských společenství a představuje tak další pozitivní krok v přípravě České republiky na vstup do Evropské unie.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k uvedeným skutečnostem vám doporučuji, abyste předložený návrh postoupili do druhého čtení.

Na závěr chci sdělit, že jsme připraveni uskutečnit, tak jako obvykle v obtížnějších návrzích zákonů nebo jejich novel, seminář k této materii, na který vás srdečně zvu a na který budete i pozváni. O termínu jeho konání budete včas informováni. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, tento zákon, jak již jste vyslechli, přináší jisté nové věci do našeho právního řádu. Je to zákon implementační a implementuje směrnice Evropské unie. V tomto případě však především směrnici o zákazu reklamy na tabákové výrobky implementuje velmi problematickým způsobem.

Dotčenou směrnici totiž napadla vláda SRN, přidali se tabákoví producenti z Velké Británie a další u Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr projednává žalobu na zrušení této směrnice. Proběhlo již první předběžné slyšení 12. dubna v Lucemburku a 15. června zveřejnil své právní stanovisko generální obhájce a toto stanovisko bylo zamítavé vůči direktivě. Protože je praxe, že stanovisko generálního obhájce je ve většině případů velmi důležité a ve většině případů dopadá rozhodnutí Evropského soudního dvora právě podle stanoviska generálního obhájce, dá se předpokládat, že tato direktiva bude zamítnuta. My tedy implementujeme do svého právního řádu něco, co vlastně vůbec nebude platit.

Dopady zákazu tabákové reklamy jsou dvojí. Jednak na zdravotní stav naší populace tím, že nebude kouřit. Tento dopad je naprosto neprokazatelný, protože reklama se většinou obrací již na kuřáky a spíše jim vnucuje určitou značku cigaret, to znamená snaží se v konkurenčním boji zvítězit nad konkurenty a přesvědčit kuřáky, aby kouřili něco jiného. Není prokazatelné, že by měla tak zásadní vliv na to, aby někdo vůbec začal kouřit. Zato bude mít vliv prokazatelný na naše národní hospodářství, protože pokles tržeb právě z reklamy za tabákové výrobky, ať už u reklamních agentur, novin, televizí a dalších subjektů, půjde do miliard. Proto se domnívám, že bychom neměli přistupovat k implementaci této směrnice, jejíž osud je nejistý, a měli bychom minimálně vyčkat s tím, jak dopadne toto rozhodování u Evropského soudního dvora.

Další nesrovnalost, která je v tomto zákoně, je zákaz reklamy na humánní léčivé přípravky plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Domnívám se, že to je nadbytečné ustanovení, protože u reklamy, která působí na veřejnost, je zakázána reklama přípravků už ve stávajícím zákonu, které jsou na lékařské předpisy. Myslím si, že to je ochrana zcela dostatečná. Tato věta by mohla vést k znevýhodňování našich výrobců, jejichž výrobky jsou nejlevnější, a tedy placeny plně z veřejného zdravotního pojištění. Mohla by také vést ke zdražování zdravotnických léčivých prostředků, protože výrobce by se snažil zdražit, aby výrobek nebyl plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění a mohla být tedy na něho udělána reklama.

Dále se v bodě 12 § 8 zavádí něco dosud nevídaného v našem právním řádu. Je to možnost předběžné cenzury reklamy před zahájením veřejného šíření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP