(16.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu a táži se paní navrhovatelky, zda chce využít práva závěrečného slova. Nechce.

Můžeme přistoupit k hlasování o návrzích. Návrh na vrácení nezazněl, návrh na zamítnutí také nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh na přikázání tohoto návrhu zákona k projednání. Jelikož jiné návrhy nejsou, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 138 hlasovalo 101 pro, 3 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Končím tím první čtení, končím tím i bod číslo 36. Děkuji navrhovatelům i zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

37.
Návrh poslanců Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona
o kárné odpovědnosti soudců a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 605/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla opět zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Stávající právní úprava kárné odpovědnosti soudců tím, že v závislosti na stupni soudu, k němuž je soudce přidělen k výkonu své funkce, zakládá příslušnost kárných soudů krajských a vyšších stupňů soudní soustavy, zakládá nerovnost přístupu k opravným prostředkům, neboť vylučuje možnost podat odvolání v těch případech, kdy v prvním stupni o kárném návrhu rozhodoval Nejvyšší soud. Způsob ustanovování soudců kárných soudů je plně v rukou orgánů státní správy soudů, neboť předsedu kárných soudů, jeho členy a jejich zástupce jmenuje na stanovenou dobu předseda příslušného soudu. Vzhledem k tomu, že předsedům soudů je zároveň svěřeno i oprávnění podat návrh na zahájení kárného řízení, tato kumulace není vhodná, a je proto potřebné výběr soudců kárných senátů řešit jiným způsobem.

Podle platné právní úpravy jsou soudci vyňati z pravomoci orgánů veřejné správy rozhodovat o odpovědnosti soudce za jednání, které má znaky přestupku, a toto rozhodování je svěřeno kárnému soudu v kárném řízení. Odlišný je i systém sankcí, které lze za takové protiprávní jednání soudci uložit. Tento odchylný režim nemá své opodstatnění a je porušením ústavního principu práv všech osob.

Realizace potřebných změn právní úpravy kárné odpovědnosti soudců svým rozsahem přesahuje možnosti novelizace, a proto navrhujeme problematiku upravit novým zákonem. Navrhujeme ji upravit podle následujících principů:

Kárná odpovědnost bude zahrnovat pouze kárnou odpovědnost za kárná provinění, případně závažná kárná provinění, a odpovědnost soudce za přestupek se bude řídit obecným režimem rozhodování orgánu veřejné správy ve správním řízení.

Zákon vymezí soustavu kárných opatření, které lze soudci za kárné provinění uložit. Sankce budou diferencovány podle míry závažnosti kárného provinění soudce jako dosud.

Budou vymezeny nově kárné soudy, jimiž budou pro všechny soudce v prvním stupni soudy vrchní. Odvolání bude přípustné ve všech případech a bude o něm rozhodovat Nejvyšší soud.

V kárných soudech budou působit jednak soudci příslušného soudu jmenovaní předsedou soudu a dále soudci losovaní se seznamu soudců, kteří splňují podmínky pro jmenování soudcem kárného soudu.

Zákon bude obsahovat také ustanovení speciálně se vztahující ke kárnému řízení. Pokud nebude v zákoně provedena speciální úprava, bude na kárné řízení přiměřeně používán trestní řád. V zákoně se v zásadě přebírá dosavadní procesní úprava, která se v praxi osvědčila, a to jen s dílčími odchylnostmi.

Podle navrhovaného zákona, stejně jako tomu bylo dosud ve stávající úpravě, bude postupováno v případech rozhodování o tom, zda jsou dány důvody ke zproštění funkce soudce, podle § 46 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Tento návrh je v souladu s ústavou a ústavním pořádkem České republiky. Soulad s právním řádem bude zajištěn souběžně navrhovanou novelizací zákona č. 335/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále již v legislativním procesu projednávanou novelizací zákona č. 436/91 Sb., o některých opatřeních v soudnictví. Z návrhu zákona vyplývá též novela zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, která je předkládána společně s návrhem zákona o kárné odpovědnosti soudců.

Právní akty Evropských společenství tuto problematiku neupravují, navrhované změny jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Žádám vás o propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pan poslankyně. Opět prosím pana poslance Koudelku, zpravodaje pro první čtení, aby se ujal své funkce.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, i zde mám podobné stanovisko jako v předchozím návrhu s ohledem na všechny čtyři projednávané návrhy týkající se organizační změny v soudnictví. Nedomnívám se, že nesouhlasné stanovisko vlády by mělo být určující. Měla by být dána možnost ústavně právnímu výboru, aby přes své vlastní projednání ve výboru pro druhé čtení ve sněmovně připravil osnovu, která bude přijatelná pro většinu sněmovny. Proto navrhuji, aby tisk byl postoupen do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Táži se proto, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Můžeme přistoupit k hlasování o návrzích. Návrh na vrácení nezazněl, návrh na zamítnutí také nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh na přikázání tohoto návrhu zákona k projednání. Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 147 hlasovalo 117 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Končím první čtení návrhu zákona, sněmovní tisk 605, a končím projednávání bodu 37.

 

Dalším bodem je bod 38 - "Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů, zákon o zbraních, sněmovní tisk 611, prvé čtení".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP