(16.00 hodin)

(pokračuje Jičínský)

V těchto dnech tu byla na pracovní návštěvě delegace Nejvyšší rady soudní moci z Itálie a diskuse s jejími představiteli byla v tomto ohledu velmi zajímavá. V Itálii existuje tato Nejvyšší rada soudní moci od přijetí ústavy v roce 1948 a myslím, že každý, kdo zná politický vývoj Itálie v uplynulých desetiletích, ví, že to nebyl vývoj rozhodně nijak klidný, idylický a že právě Nejvyšší rada soudní moci měla velkou roli při omezování snah exekutivy politicky ovlivňovat soudnictví. Možná že si ještě vzpomenete na akci, která před několika lety velmi významně ovlivnila celý italský politický život, které se říkalo mani pulite čili čisté ruce, kdy aktivita soudců velmi výrazným způsobem zasáhla do existující politické struktury a jistým způsobem obrátila italskou politiku na ruby.

Hovořím o tom proto, že bychom neměli vycházet jenom z našich zkušeností, které jsou skutečně omezeny, protože deset let polistopadového vývoje v tomto ohledu je málo a předchozí léta z tohoto hlediska nejsou pro budování demokratické justice významná, a že v tomto ohledu rozbor zkušeností řady evropských zemí s tím, jak je u nich organizován soudní systém, by měl být i pro nás zdrojem významného poučení.

Takže já jsem si vědom toho, že v tomto časovém období můžeme soudní reformu, pokud se týká její organizace, pokud se týká organizace justice realizovat sice v menším rozsahu, než ministr spravedlnosti a vláda zamýšlely, i tak je však důležité, aby se většina sněmovny na těch základních věcech shodla. V rámci těch diskusí bychom měli otevřít prostor i pro diskuse, které by měly trvat delší dobu, protože nepochybně dosavadní ústavní rámec bezrozporný není a v této otázce i větší ústavní zajištění nezávislosti justice je problém, který je podle mého soudu před námi. I já doporučuji, aby tento návrh, jakož i druhý návrh, který tu ministr spravedlnosti předložil, byly postoupeny do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Koudelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci ve svém krátkém vystoupení pouze jako zpravodaj následujících tisků paní kolegyni Parkanové potvrdit to, že i já se domnívám, že všechny návrhy, tak jak tady byly zmíněny, to znamená dva návrhy vládní, dva návrhy poslanecké, by měly projít přes první čtení a měl by se jimi zabývat ústavně právní výbor, kde se domnívám je prostor pro dohodu k tomu, aby z předložených návrhů byly vybrány pozitivní prvky a výsledkem byla osnova, byť kompromisní, která bude přijata touto sněmovnou a následně i Senátem a bude to dobrý a významný počin v rámci organizační změny, reformy soudnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Nevidím nikoho. Končím obecnou rozpravu.

Táži se, zda se závěrečným slovem chce vystoupit pan ministr Motejl. Není tomu tak. Paní zpravodajka poslankyně Parkanová?

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane předsedající, v rozpravě vystoupili tři poslanci a nepadl žádný návrh na zamítnutí, zbývá jenom hlasovat o přikázání návrhu k projednání výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nepadl návrh ani na vrácení navrhovateli k dopracování, ani na zamítnutí předložené novely. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Táži se sněmovny, zda je ještě jiný návrh.

Na žádost sněmovny vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci vašimi kartami. Potřebného kvora jsme dosáhli. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 107 poslanců pro 106, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Tím jsme ukončili prvé čtení i bod 34. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, kterým je bod

 

35.
Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců
a o změně zákona č. 65/1965 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 540/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, možná že se stala drobná chyba, že při projednávání programu této schůze jsem nenavrhl já ani nikdo z vás společnou rozpravu jak k tisku 539 nového zákona o soudech, který jste právě přikázali ústavně právnímu výboru a propustili do druhého čtení, tak tohoto tisku 540, který je vládním návrhem zákona o soudcích a přísedících, protože filozofie a zejména problematika situace, ve které se tyto zákony ocitly poté, co byla zamítnuta vládou navržená novela ústavy, týkající se mimo jiné i moci soudní, tak jak je v hlavě osmé ústavy ošetřena, je identická a společná. Platí totiž o tomto vládním návrhu obdobné, co jsem uvedl v úvodním slovu k zákonu pod číslem sněmovního tisku 539. Platí o tom totéž, co jsem uvedl ve vztahu k předlohám, o kterých budete jednat v následujících číslech vašeho programu na základě poslaneckých návrhů paní poslankyně dr. Parkanové, která je shodou okolností i zpravodajem k těmto návrhům.

Myslel jsem to skutečně upřímně a byl bych rád, kdyby se v dalším řízení odstranily některé rozpory, a tvrdím, že svým způsobem i nedorozumění o smyslu a cílech těchto změn, tak jak jsou vyjádřeny v tisku 540.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP