(18.50 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Poslední návrh se vztahuje k bodu 38 článku 3. Týká se účinnosti zákona. Navrhuji nahradit slova "dnem vyhlášení" slovy "1. ledna 2001" a slova "§ 30" vypustit. Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý, který je posledním z písemně přihlášených do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane guvernére, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych využil usnesení Poslanecké sněmovny, která s odvoláním na § 1 odst. 2 jednacího řádu umožňuje, aby pozměňovací návrhy ve druhém čtení byly předloženy v písemné podobě. Přibližně ve 14.00 hodin jsem předložil 20 pozměňovacích návrhů uvedených celkem na devíti stranách k rozmnožení Kanceláři Poslanecké sněmovny a předpokládám, že buď v těchto chvílích, nebo v krátké době vám budou všem tak, jak toto usnesení ukládá, rozdány na stůl.

Nebudu těchto 20 pozměňovacích návrhů předčítat a zabírat jimi čas. Dovolím si pouze okomentovat jeden z nich, který by mohl bez tohoto komentáře být nesrozumitelný, a je to návrh označený v tomto písemném podkladu. Asi bych měl uvést, jak se písemný podklad jmenuje. Písemný podklad poznáte podle názvu, který zní: Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6 z roku 1993 o České národní bance, sněmovní tisk 537, ke druhému čtení v Poslanecké sněmovně, a teď pozor, datum 27. 6. 2000. Podepsáni předkladatelé Vlastimil Tlustý a Martin Kocourek. Datum je významné proto, že podobný materiál jste dostali při druhém čtení, které se konalo na minulé schůzi Poslanecké sněmovny a které, jak víte, bylo přerušeno a přeloženo na dnešní den. Tento písemný podklad je tedy odlišný a identifikovatelný právě podle uvedeného data.

Nyní již k desátému pozměňovacímu návrhu, který má dvě části nebo přesně řečeno dvě varianty. Ve variantě A se do zákona vkládá nová desátá část s nadpisem Bankovní dohled na konsolidovaném základě a následují § 46 A), 46 B) 46 C), 46 D), 46 E) a 46 F). Ve všech těchto paragrafech je definován právě pojem "bankovní dohled na konsolidovaném základě". Tento návrh se snaží vyřešit legislativní problém, který vznikl pravděpodobně přehlédnutím při zpracování vládní předlohy. Ta se totiž odvolává na pojem "konsolidovaný základ", který v platném českém právním řádu není definován a je definován v novele zákona o bankách, který ale bude projednáván návazně na zákon o České národní bance. Nemá-li dojít k legislativnímu nesmyslu, kdy by se zákon pojmem odvolával na zákon, který ještě není schválen, nezbývá podle mého názoru nic jiného, než definici tohoto pojmu přemístit do zákona o České národní bance, což právě návrhem desátým navrhuji provést.

Kdyby snad tento návrh nebyl akceptován, je předložena varianta označená jako 10 A) a varianta potom na nedefinovanost pojmu bankovní dohled na konsolidovaném základě řeší tím jednodušším způsobem, a to je vypuštěním tohoto pojmu ze zákona o České národní bance, což ovšem považuji za výrazně horší řešení, a proto bych sněmovně doporučil, aby dala přednost variantě první.

Dále mi dovolte uvést, že všechny návrhy, které jsme se kolegou Kocourkem zpracovali, jsme nechali posoudit z hlediska jejich souladu se standardy Evropské unie a předložili jsme tyto návrhy na základě získání kladného stanoviska ke všem z nich, to znamená, jsme přesvědčeni, že předkládáme návrhy, které nemohou být zpochybněny z hlediska standardizace postavení České národní banky nejen v České republice, ale v celé Evropské unii.

Ve druhém čtení děkuji za pozornost a vystoupím na začátku čtení třetího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Já mám k vám pouze jeden dotaz. Obávám se, že pokud nám nebyly vaše písemné pozměňovací návrhy rozdány do doby podrobné rozpravy, že je nemůžeme vzít za základ, protože podrobná rozprava bude uzavřena a my tyto návrhy nemáme před sebou.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je-li to tak, je to chyba Kanceláře Poslanecké sněmovny a já je samozřejmě přečtu.

Chtěl bych se zeptat někoho z Kanceláře, zda jsou někde nablízku nebo zda je beznadějné čekat na jejich rozdání. Nemohl jsem udělat více, než je rozdat v okamžiku, který jsem považoval za dostatečný pro namnožení a rozdání.

Zeptal bych se poslanců, zdali mají na lavici text, který jsem uváděl. Není-li to tak, tak jdu číst 10 stránek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poprosil bych pana poslance Macháčka, zda by mohl zkusit sehnat někoho z organizačního odboru, zda jsou schopni nám okamžitě rozdat pozměňovací návrhy, které předával dnes pan poslanec Tlustý ve 14 hodin.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nicméně, pane místopředsedo, domnívám se, že vaše interpretace není přesně v duchu toho, jak postupovala sněmovna v minulosti. Bylo akceptováno písemné předložení, které držím v ruce, s tím, že poslanci mohli dostat do lavic toto znění i dodatečně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Poté ale vaše pozměňovací návrhy musí být zapracovány do celkových pozměňovacích návrhů, které stejně obdržíme písemně, ale většinou je návrh i usnesení obdrženo do projednávání v podrobné rozpravě. Pane poslanče, zítra by někdo mohl vstát ráno v 8 hodin a rozdat další pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona, byť byla uzavřena podrobná rozprava.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane místopředsedo, nehodlám diskutovat. Domnívám se, že interpretujete naše usnesení jinak, než tomu bylo v minulosti. Směřoval jsem k úspoře času. Nedá se nic dělat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dal bych slovo panu poslanci Koháčkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, usnesení, na které se odvolal kolega Tlustý, nesděluje jednoznačně řešení této situace. Já si myslím, že bychom se z toho mohli dostat tím způsobem, že kolega Tlustý je bezesporu veden snahou ušetřit náš čas tím, že bychom odhlasovali to, co je stejně pravděpodobné, že nebudeme projednávat ve třetím čtení tento bod dříve než příští týden, možná i později, a tím pádem bude dostatek času na rozdání těchto pozměňovacích návrhů. Myslím, že z této situace, kterou evidentně zavinila Kancelář Poslanecké sněmovny, bychom se tím způsobem dostali nejelegantněji z tohoto problému. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych se pokusil, pane kolego, z toho vybruslit ještě elegantnějším způsobem. Vzhledem k tomu, že je 18.58 hodin, přeruším projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy do zítřka do 9 hodin. Zítra ráno budeme mít tyto pozměňovací návrhy na stole, ukončíme bod a můžeme pokračovat v jednání. Myslím si, že o tom ani nemusíme nechávat hlasovat, protože je to všeobecný konsensus. Děkuji vám.

Končím dnešní jednání. Zítra v 9 hodin se sejdeme a budeme pokračovat nejprve zákonem o České národní bance, poté zákonem, který jsme přerušili, to znamená zákon o finanční kontrole veřejné správy, a poté budeme jednat dále podle programu, geologické práce a přerušené jsou cenné papíry před ukončením rozpravy.

Přeji vám příjemný večer a zítra ráno v 9.00 na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP