(17.50 hodin)

(pokračuje Kocourek)

2. V bodu 19 čl. I vládního návrhu, to je v § 13 odst. 5, je písmeno d) v tisku graficky špatně napsáno. Slova "návrhu změny" patří k písmenu d).

3. V bodu 22 čl. I vládního návrhu je u slov "zvláštního zákona" chybně uvedena poznámka č. 17. Má tam být správně uvedeno číslo 3a v závorce, protože poznámka č. 17 v zákoně neexistuje. Správně by měl bod 22 znít:

Bod 22. V § 14 odst. 3 se slova "zvláštního zákona" s odkazem na poznámku pod čarou 3a nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou znějí: "Zvláštního právního předpisu" s odkazem na poznámku pod čarou 9. Pod čarou bude poznámka 9: Zákon č. 21/1999 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 3a se zrušuje.

4. V bodu 27 čl. I vládního návrhu mají slova "zástavních listů" správně znít: zástavních listů - čárka.

5. V bodu 33 v čl. I vládního návrhu, to je v § 21 odst. 4, se slova "zvláštní zákon" nahrazují slovy "zvláštní právní předpis".

6. Ve vládním návrhu čl. 1, bod 36 zní: § 24 včetně poznámky pod čarou č. 5 a § 25 se zrušují.

Tolik můj pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Ne-li, podrobnou rozpravu, druhé čtení návrhu zákona, končím. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu poslanci Kocourkovi jako zpravodaji.

Jsem na rozpacích s odročováním a neodročováním. Je sněmovna připravena začít projednávat vládní návrh zákona o České národní bance? Rád bych tady viděl předsedu rozpočtového výboru. Táži se předsedy rozpočtového výboru, zda je připraven k druhému čtení zákona o České národní bance?

 

Dalším bodem je

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 537/ - druhé čtení

 

Předpokládám, že se do budovy dostavil guvernér České národní banky. Navrhuji, abychom podle § 52 odst. 3 našeho jednacího řádu vyslovili souhlas s jeho účastí při projednávání tohoto vládního návrhu zákona, a to jak ve druhém, tak ve třetím čtení.

Odhlásím vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Kdo souhlasí s tím, aby guvernér České národní banky byl přítomen druhému i třetímu čtení tohoto návrhu zákona? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 38 z přítomných 114 poslanců je 109 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana guvernéra, aby se dostavil do jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Mezitím dávám slovo ministru financí Pavlu Mertlíkovi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, jak už jsem uvedl v rámci úvodního slova k prvnímu čtení tohoto návrhu zákona, vládní návrh novely vychází z nutnosti zpracovat novelu zákona o centrální bance pro vstup České republiky do Unie a je první přímou novelou zákona o České národní bance kromě drobné změny, která proběhla v souvislosti s měnovou odlukou. Jde tedy o harmonizační novelu, to je provedení pouze těch změn, které jsou nutné v právní úpravě postavení centrální banky pro vstup do Evropské unie z hlediska principů vyplývajících ze smlouvy o založení Evropských společenství, a je i součástí protokolu o statutu evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Jedná se přitom o tyto principy: stanovení hlavního cíle centrální banky, kterým je zde péče o stabilitu cen, princip nezávislosti centrální banky a zákaz financování veřejného sektoru.

V souvislosti s tímto návrhem zákona v souvislosti se změnou hlavního cíle centrální banky byla připravena rovněž drobná novela ústavy. Ta na předchozí schůzi byla zamítnuta spolu s jinými částmi a tento problém zde trvá.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 537/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, rozpočtový výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, tisk 537, na své 30. schůzi dne 4. května 2000. Po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 6/1990 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou uvedeny v tisku 537/1.

K jednání rozpočtového výboru bych jako zpravodaj chtěl uvést, že na rozpočtovém výboru bylo k vládnímu návrhu zákona uvedenému v tisku 537 podáno více než 50 pozměňovacích návrhů, přičemž pokud bych měl charakterizovat rozpravu, chtěl bych říci, že z pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu neprošly návrhy, které lze charakterizovat takto - mluvím o návrzích, které nebyly rozpočtovým výborem přijaty.

Šlo o návrhy, které říkaly, že Česká národní banka hospodaří s majetkem státu, který byl svěřen. Hovořím stále o nepřijatých návrzích.

Dále: že Česká národní banka podporuje takovou hospodářskou politiku vlády, která vede ke stabilnímu hospodářskému růstu, že bankovní rada sestavuje rozpočet České národní banky a sněmovna jej schvaluje.

Dále neprošly návrhy, které se týkaly složení, jmenování, funkčního období a podmínek pro možnost členství v bankovní radě.

Dále neprošly návrhy, které se týkaly obchodování České národní banky s cennými papíry, které by podléhaly dozoru Komise pro cenné papíry.

Neprošel také návrh, který se snažil o ponechání stávající definice povinností a možností sankcí bankovního dohledu. Dále neprošel návrh na zpřísnění a zpřesnění režimu projednávání zprávy o hospodaření České národní banky v Poslanecké sněmovně, tedy nikoli pouze v rozpočtovém výboru.

Dále neprošel návrh o dohledu nad běžným hospodařením České národní banky ze strany NKÚ.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP