(17.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Budeme hlasovat o usnesení jako o celku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 571 z přítomných 155 poslanců pro 87, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a dočasná komise byla schválena. Končím projednávání tohoto bodu číslo 136.

 

Budeme pokračovat bodem 138, jímž je

 

138.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za rok 1999

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 291 z jeho 30. schůze ze dne 3. května t. r. Prosím pověřeného zástupce výboru poslance Libora Ježka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Ve sněmovně je velmi rušno.)

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor svým usnesením 291 ze 30. schůze ze dne 3. května

I. bere na vědomí zprávu podvýboru ke kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1999,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení, které přednesu v podrobné rozpravě,

III. pověřuje předsedu podvýboru pro kontrolu k projednání vznesených připomínek, aby je bylo možno zařadit a vznést jako pozměňovací návrhy pro druhé čtení vládního návrhu zákona o politických stranách, což bylo splněno a schváleno.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Táži se, kdo se hlásí z místa. Nikoho takového nevidím, končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se první přihlásil pan poslanec Ježek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ostatní bych poprosil o ztišení atmosféry, bude předložen návrh na usnesení.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, jsou úplné.

a) Politické strany, které mají nárok na státní příspěvek - jejich seznam máte uveden v usnesení rozpočtového výboru,

b) Ostatní politické strany a politická hnutí, jejichž seznam je opět v usnesení rozpočtového výboru.

II. Žádá vládu České republiky, aby podle § 15 zákona č. 424/1191 Sb. podala návrh k Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a hnutí, které v zákonném termínu nepředložily své výroční finanční zprávy, jejichž zprávy byly neúplné nebo jiným způsobem porušily zákony upravující činnosti a hospodaření politických a hnutí. Jde o tyto strany a hnutí:

a) politické strany a politická hnutí, které předložily výroční finanční zprávy neúplné nebo neodpovídající podmínkám zákona - jejich seznam je uveden v usnesení rozpočtového výboru,

b) politické strany a politická hnutí, které předložily oznámení nesplňující žádnou podmínku podle zákona - jejich seznam je uveden v usnesení rozpočtového výboru,

c) politické strany a politická hnutí, které výroční finanční zprávy nepředložily - jejich seznam je uveden v usnesení rozpočtového výboru.

III. Žádá vládu České republiky, aby podle § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 podala návrh soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost již byla pozastavena, a strany a hnutí nepředložily své výroční finanční zprávy za rok 1999. Jde o politické strany a hnutí, jejichž seznam je uveden v usnesení rozpočtového výboru;

IV. konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které nepředložily výroční finanční zprávy, jsou navrženy na zrušení, avšak návrh výmazu nebyl dosud předložen nebo jsou v likvidaci. Jejich seznam je opět uveden v usnesení rozpočtového výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodajovi. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. (Nehlásí se nikdo.) Končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje, zda můžeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru jako o celku, nebo zda budeme hlasovat po částech.

Budeme hlasovat jako o celku, tzn. že Poslanecká sněmovna za prvé bere na vědomí, za druhé doporučuje, za třetí žádá vládu, za čtvrté konstatuje, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 291 - usnesení rozpočtového výboru.

Zazvoním, aby se dostavili kolegové a kolegyně k hlasování o tomto usnesení, na kterém závisí i další chod politických stran na základě státního příspěvku podle zákona.

Vzhledem k tomu, že lavice jsou poloprázdné, všechny vás odhlásím a požádám vás znovu o zaregistrování. Budeme hlasovat o usnesení, které jsme před chvílí přednesli - jak pan zpravodaj, tak v opakování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 572 z přítomných 123 poslanců pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl sněmovnou schválen.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsme na začátku dnešní schůze odsouhlasili, že zpráva předsedy vlády ohledne plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 20. schůze Poslanecké sněmovny bude pevně zařazena na dobu 18.30 hodin vzhledem k přijetí předsedou vlády prezidenta Estonské republiky, vyhlašuji večeřovou přestávku do 18.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP