(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru Špidlovi, hlásí se paní kolegyně Páralová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedající, chtěla bych vaším prostřednictvím panu ministrovi sdělit, že pokud hovoří obecně, je na pevné půdě své ideologie a zde s ním nehodlám diskutovat. Pokud však hovoří konkrétně, měl by vážit svá slova, protože není sám, kdo má informace. Pak se jeho slova totiž nemusí zakládat na pravdě.

Pan ministr zde uváděl výčet zemí, kde se zřizuje parlamentní komise týkající se důchodové reformy. Jmenoval i Spolkovou republiku Německo. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Zúčastnila jsem se jednání, kde byl zástupce ministerstva SRN, které připravuje důchodovou reformu. Na můj dotaz, zda předpokládají zřízení parlamentní komise překvapeně odpověděl, že nikoli.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Páralové, nyní udělím slovo panu poslanci Krásovi, pak se připraví pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolím si říci několik poznámek k návrhu sociální demokracie na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro reformu důchodového systému a pokusím se mluvit klidně, abychom trochu uklidnili atmosféru. Myslím, že není potřeba z tribuny na poslance křičet. Takže několik poznámek.

V září 1998 obeslal místopředseda vlády pan Vladimír Špidla jednotlivé parlamentní strany dopisem s žádostí o jejich názor na postup při koncipování důchodové reformy. Jako tehdejší místopředseda US jsem panu místopředsedovi odpověděl v tom smyslu, že US je přesvědčena o nutnosti ustavení vládního výboru při zastoupení parlamentních stran a že v této komisi předložíme vlastní návrhy anebo představy důchodové reformy. Co se stalo? Nic!

Téměř dva roky se nic nedělo, a teď nás chce sociální demokracie přesvědčit, že v polovině volebního období se politické strany dohodnou na penzijní reformě a že vláda těsně před koncem svého mandátu předloží zásadní normy, které se týkají penzijního systému. Je zřejmé, že předložený návrh je neupřímný.

Proč byl takovýto návrh vůbec položen na stůl? Není to náhodou proto, že vláda velmi dobře ví, že důchodový systém je v tak hlubokém deficitu, že ohrožuje stabilitu veřejných financí? Že vláda moc dobře ví, že měla zpřísnit podmínky pro účast v důchodovém systému, aby udržela alespoň elementární stabilitu, ale bojí se reakce veřejnosti, a proto chce touto aktivitou zakrýt svoji nečinnost?

Ve zdůvodnění k předloženému návrhu jsme slyšeli mnoho slov, ale penzijní reforma není oddělení důchodového pojištění od státního rozpočtu - ostatně to už de facto je - a ani to není systém zdanění důchodů. Při úvahách o penzijní reformě je nutné především předem přijmout tato dvě rozhodnutí: za prvé - stabilizovat průběžný systém; za druhé - zajistit prostředky pro transformační období.

Pokud několik těchto poznámek shrnu, pak vláda jako předpoklad jakékoli diskuse o penzijní reformě musí stabilizovat současný systém a zajistit prostředky pro transformační období. Bez těchto kroků je vše pouze mlácení prázdné slámy. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Krásovi. Pan poslanec Štrait se hlásí do podrobné rozpravy, tudíž se táži, kdo dále se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam se přihlásil písemně pan poslanec Štrait. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já už se tady chci vyjádřit k usnesení v rámci podrobné části.

V bodě I považuji pouze snad jenom za překlep slovo "stálou" komisi Poslanecké sněmovny, tam má být "dočasná" komise, samozřejmě. Pokud jde o konkrétní návrhy, tak v bodě III místo slova zásady "poměrného" zastoupení navrhuji "podle zásady paritního zastoupení". To je první pozměňovací návrh. Druhý je k bodu II, kde navrhuji změnit počet členů komise variantně na 13, v případě neschválení na 14.

Jinak ještě poznámku k usnesení jako celku. Považuji komisi nebo poradní orgán za potřebný. Byl jsem spolu asi s řadou dalších kolegů účastník příprav důchodového zákona před pěti lety. Nepokládám za vhodné, aby nová důchodová reforma byla nějakým přetlačováním o několik málo hlasů. Před pěti lety se to stalo, kdy vážný zásah do důchodového systému - tehdy přednesl návrh ministr Vodička - byl schválen v pozdních nočních hodinách skutečně jenom nepatrnou většinou. Nový důchodový zákon by měl být výsledkem dlouhodobého jednání a nejširší politické shody.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec a navrhovatel Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Aby to bylo jasné, přednesl bych návrh usnesení tak, jak by měl znít, protože opravdu tam došlo k překlepu:

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle § 47 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu - a tady by přišlo ještě doplnit - do 31. 12. 2001. Aby ta dočasnost tam byla vyjádřena.

II. Určuje počet členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu na 12.

III. Stanoví, že uvedená komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. - Tady jenom možná krátký komentář: Podle jednacího řádu dočasná a stálá komise nemůže být na paritním způsobu, může být pouze na poměrném způsobu zastoupení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodajovi. Nyní se hlásil o slovo pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, jenom bych doplnil návrh, který přednesl kolega Štrait. Pokud bude sněmovnou odsouhlaseno, že bude paritní zastoupení, tak jako např. u vyšetřovacích komisí, to běžně schvalujeme, tak potom navrhuji: počet členů bude 15, aby to bylo vůbec možné, tedy číslo dělitelné pěti stranami, takže to je můj doplněk k pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Žádám pana předkladatele a v jedné osobě i zpravodaje tohoto návrhu, aby předložil návrhy, které padly v této podrobné rozpravě, a podrobíme je hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Takže pane předsedající, potřeboval bych ještě upřesnit jednu věc: K článku II zazněly pozměňovací návrhy ve smyslu změny počtu členů této komise, a to na 13, 14 a 15, pokud jsem správně rozuměl, a u bodu III zazněl návrh na změnu poměrného na paritní zastoupení. Ale tady si znova dovolím zdůraznit, že podle jednacího řádu, tak jak jsou zřizovány jak dočasné, tak i stálé komise, jsou zřizovány na základě poměrného zastoupení, což je přímo v jednacím řádu citováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP