(10.20 hodin)

(pokračuje Vidím)

Žádám zpravodaje, aby při návrhu procedury zohlednil tento můj požadavek, aby bylo hlasováno o obou těchto odstavcích § 49 odděleně, tedy aby bod druhý mého pozměňovacího návrhu byl rozdělen na dva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Tom Zajíček, poté pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si v průběhu rozpravy ve třetím čtení sněmovního tisku 585 navrhnout podle § 95 jednacího řádu Poslanecké sněmovny opravu legislativně technických chyb a upřesnit tak nedostatky svého pozměňovacího návrhu z druhého čtení, které jsem zjistil při kontrole svého vystoupení ze stenozáznamu a ostatně i ze seznamu pozměňovacích návrhů, kde je můj návrh uveden pod písm. H.

Ujišťuji Poslaneckou sněmovnu, že věcně se na podstatě mého návrhu nic nemění. Proto navrhuji, aby v čl. I k bodu 131, příloha č. 3, vložit za druhý odstavec tento text: Ve volebním obvodu č. 12, sídlo Strakonice, se slova "sídlo Strakonice" nahrazují slovy "sídlo Strakonice, Písek."

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych dal návrh na stažení pozměňovacího návrhu pod písm. K tisku 585/3. Jde o můj pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Předpokládám, že pan zpravodaj všechny tyto návrhy registruje. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy, aby neměl pocit, že je krácen na svých nezadatelných právech. Nikdo. Rozpravu ve třetím čtení tedy končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve zástupci navrhovatelů ministru vnitra Stanislava Grosse.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, kolegyně a kolegové, v rámci tohoto návrhu zákona máme před sebou hlasování o poměrně velkém počtu pozměňovacích návrhů, i když již sněmovna zažila mnohem vydatnější svazky pozměňovacích návrhů.

V pozměňovacích návrzích jsou některé, o kterých se budete rozhodovat z čistě politických hledisek, zda je podpoříte, nebo nepodpoříte, a nebudou mít žádný zásadně negativní vliv na tu konstrukci zákona, jak ji předkládala vláda, vyjma některých pozměňovacích návrhů, které by konstrukci postavily do úplně jiného světla. Ale rozhodně není důvod, abych se vyjadřoval k těm, o jejichž souhlasu či nesouhlasu budou rozhodovat politická kritéria.

Chtěl bych se vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům, u kterých vidím ryze praktické důsledky pro volební proces, pro volební průběh, a chtěl bych zdůvodnit své nesouhlasné stanovisko k některým pozměňovacím návrhům.

První takový návrh, o kterém bych se chtěl zmínit a o který bych požádal, aby se hlasovalo zvláště, je pozměňovací návrh z balíku pozměňovacích návrhů pod písm. B a týká se bodu B2. Není to žádný fatální nesouhlas, který bych zde měl, nicméně chci zdůraznit, že úmyslem navrhovatele nebylo, aby byly do míst, kde se volby budou konat, zahrnuty i diplomatické mise, a použitý termín by zaváděl k tomu, že by mohlo jít o rozšíření i na stálé mise, tedy jak na stálou misi při OSN, tak na stálou misi při Severoatlantické alianci, případně i jinou. Je to trochu sporná otázka, protože v příloze tohoto zákona jsou stanoveny obvody, které, podle určitého výkladu, toto řeší. Já jen považuji za potřebné na tento problém upozornit a myslím si, že původní navržený text je přesnější.

Druhá věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je bod pod písm. B5 a B6, kde - také to není nějaký fatální problém, ale určitý problém zde prostě je, protože si myslíme, že bychom měli respektovat společnou úpravu některých institutů ve všech volebních zákonech, to znamená, musím upozornit na to, že v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů se používá termín delegování, tzn. navrhovaná změna je trochu problémem, nicméně, pokud schválen bude, jak je to navrženo pod písm. B5 a B6, nic zásadního se neděje, jen chci na tento problém upozornit.

Kde ale vidím zásadní problém, je u bodů B18, B19 a B20, kde musím sdělit sněmovně své kategorické nesouhlasné stanovisko s tím, jak jsou tyto pozměňovací návrhy přednášeny, protože podle všech podkladů, které máme k dispozici, by přijetí těchto pozměňovacích návrhů vedlo k tomu, že by bylo velice výrazné nebezpečí znemožnění účinných opravných prostředků, což znamená, že kdyby se rozhodovalo v jednání, znamenalo by to výrazně neúměrné prodloužení řízení a popření účelu, který vláda sledovala při předkládání novely občanského soudního řádu.

Nebudu tu jednotlivé procesní problémy vyjmenovávat, protože každý asi víte, co občanský soudní řád přináší, jaké možnosti dává k prodlužování soudního řízení, ať už se to týká předvolávání účastníků, možnosti odročení, provádění dokazování, ať už se to týká předvolávání svědků nebo znalců. Prostě problémů, které by to přineslo v samotné realizaci této ochrany, si myslíme, že by bylo tolik, že by to skutečně znamenalo ohrožení principu, který byl sledován, to znamená, aby existovala účinná soudní ochrana. Proto bych vás žádal, aby o bodech B18, B19 a B20 bylo hlasováno zvlášť a aby Poslanecká sněmovna zvážila argumenty, které říkám, protože jsme přesvědčeni, že je v zájmu politického systému v České republice, je v zájmu principů, které jsou obsaženy v Ústavě České republiky, aby soudní ochrana byla účinná. To je asi nejzásadnější problém, který vidím.

Pak bych se ještě vyjádřil k pozměňovacímu návrh pod písm. G, kde musím upozornit na to, že mám také nesouhlasné stanovisko, protože honorární konzul nemá podmínky jako vedoucí zastupitelského úřadu k zajištění úkolů stanovených zákonem a měla by si toho být Poslanecká sněmovna při rozhodování o tomto pozměňovacím návrhu vědoma.

Poslední pozměňovací návrh, u kterého cítím potřebu říci něco ke svému nesouhlasnému stanovisku, je pozměňovací návrh pod písm. K, kde by došlo jeho přijetím v praxi k tomu, že by vyvolal nerovnost hlasů voličů v případě, že účast voličů bude menší než 100 %, což je dost pravděpodobné, že účast stoprocentní nebude. Samozřejmě poté bychom se dostávali do dosti problematických situací, minimálně z hlediska ústavního. Takže stanovisko je nesouhlasné i k tomuto pozměňovacímu návrhu pod písm. K.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Omlouvám se, má argumentace padá na naprosto mrtvou půdu, protože pozměňovací návrh byl stažen. Ale měl by s tím být vysloven souhlas sněmovny, protože ve třetím čtení nelze stáhnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My vás rádi posloucháme, pane ministře, takže nám to nevadí.

Prosím zpravodaje.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já ve svém závěrečném slově se omezím pouze na konstatování toho, že kromě legislativně technických úprav pozměňovacích návrhů padl v rozpravě návrh na stažení pozměňovacího návrhu pana kolegy Kocourka pod písm. K, o čemž by se mělo nejdříve asi hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Já si myslím, že by bylo dobré přednést celou proceduru tak, abychom se k ní mohli vyjádřit, případně ji odhlasovat, a potom bychom tak postupovali a v rámci této procedury by bylo samozřejmě hlasování o stažení.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Takže při hlasování o pozměňovacích návrzích navrhuji postup, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A s tím, že pokud bude přijat, má vazbu na pozměňovací návrh pod písm. B1. Ten by se stal nehlasovatelný. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. B2, dále pod písm. B18, B19 a B20.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP