(17.50 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

V listopadu jsem se obrátil v této otázce na ministra vnitra pana Grulicha a vás, Stanislava Grosse, tehdy předsedu poslaneckého klubu ČSSD. Ani jeden nebyl schopen reagovat odpovídajícím způsobem, a tak mi nezbylo než začít studovat zahraniční zkušenosti, jednat s lidmi v terénu, mimo jiné v Dubí u Teplic se starostkou a místostarostkou. Při tomto studiu jsem zjistil, jak problematickým byl krok parlamentů v Itálii a ve Francii, které zakázaly veřejné domy. Tento krok, výrazně podporovaný zejména senátorkami, se ukázal jako tak nevhodný, že v těchto zemích je opět příslušný zákon o regulaci prostituce v platnosti.

Teprve po několika měsících studia a interpelaci jsem byl zdánlivě úspěšný. Věcný záměr zákona, asi o 70 stranách, i odpověď na interpelaci jsem si mohl přečíst téměř zároveň.

Je zřejmé, že v roce 1950 tehdejší Československo přijalo úmluvu o potlačování prostituce a obchodu se ženami, úmluvu OSN z roku 1949. Dětská prostituce, o které hovoří zpráva, kterou jsem obdržel ze Saska, je čtení pouze pro otrlé.

Prosím vás, pane ministře, o odpověď na tyto otázky. Za prvé víte o existenci tohoto problému; za druhé jaká opatření jste přijal či přijmete pro jeho řešení; za třetí, jak spolupracujete či budete spolupracovat s našimi sousedy ze SRN, odkud pochází většina klientely, k zajištění pořádku v pohraničí.

Budu se i nadále touto populární problematikou zabývat a věřím, že se podaří dosáhnout kýženého řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Upozorňuji všechny interpelující, aby se snažili v maximální možné míře dodržet dvouminutový časový limit.

Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pane místopředsedo, pane poslanče, kolegyně a kolegové, přiznám se, že na tuto interpelaci se odpovídá poměrně obtížně, protože samozřejmě fenomén prostituce je něco, na co neexistuje jednoznačný recept. Asi rozvíjet v tuto chvíli diskusi na téma, zda správná cesta je snaha úplného zákazu prostituce, nebo zda je správná cesta určité regulace prostituce, to asi by bylo ode mne dosti nefér, protože přece jen v ústních interpelacích nejsou rovné podmínky, rovné možnosti v rámci této diskuse. Ale faktem je, že bych vás chtěl informovat o tom, že ten věcný záměr zákona o prostituci byl přepracován, zhruba tak čtyři pět měsíců zpátky, do paragrafové úpravy a poté byl projednáván Legislativní radou vlády.

Ukázalo se, že z právního hlediska je dosti problematické uchopit otázku prostituce způsobem, kterým bychom vlastně stanovili zvláštní právní rámec pro úpravu tohoto fenoménu. Takže Legislativní rada vlády dala k tomuto negativní stanovisko a já jsem přišel na úřad v okamžiku, kdy jsem toto stanovisko - bylo ještě relativně čerstvé - obdržel a stál před otázkou, jak se vypořádat s termínem, který byl tuším stanoven na 30. 6. v legislativním plánu práce vlády, kdy by měl být tento zákon předložen do vlády.

Na základě výsledků jednání Legislativní rady vlády jsem napsal dopis předsedovi vlády, ve kterém jsem ho informoval, že toto stanovisko legislativní rady mě vede k tomu, že ten materiál, tak, jak byl zpracován, je do vlády těžko předložitelný, protože by to znamenalo jeho vrácení na základě skutečně vážných právních nedostatků. Zároveň jsem ale předsedu vlády informoval o tom, že nehodlám slevit z té ambice, že bychom se snažili určitý právní rámec v oblasti prostituce ČR vymezit s tím, že já se pokusím po výsledcích jednání v Legislativní radě vlády jít trošku jinou filozofií, která nepochybně, pokud bude vládou akceptována - a to já ani nevím, zda bude vládou akceptována - která nepochybně vyvolá v Poslanecké sněmovně poměrně velkou diskusi. Protože já jsem se trochu inspiroval v maďarském modelu, kde se nesnažili udělat úplně samostatný právní rámec pro úpravu fenoménu prostituce, ale kde se snažili udělat samostatný zákon, který novelizuje, respektive využívá některé jiné platné právní předpisy, jako je živnostenský zákon, jako jsou daňové předpisy, jako je přestupkový zákon, a snažit se v jednom textu na základě platných textů či jejich příslušné novelizace udělat jakýsi rámec, který vnese pravidla do působení této činnosti. Samozřejmě dalo by se to vykládat tak - a tak bude znít ta oponentura - že se bude jednat svým způsobem o určitou legalizaci.

Takže já předpokládám, že ten směr, který jsem já zatím zadal svým spolupracovníkům, bude podroben několikerému kolu diskusí, nepochybně nejprve v rámci našeho vlastního připomínkového řízení na Ministerstvu vnitra, kde si myslím, že tento záměr nenarazí. Uvidím, jak dopadne diskuse v Legislativní radě vlády a posléze ve vládě. Pokud bude tento můj úmysl shledán způsobilým, tak takovýto návrh přijde do sněmovny a bude o něm diskutovat sněmovna.

Ale skutečně se jedná o velice citlivou záležitost, protože v tuto chvíli prostě ty argumenty jsou na obou stranách toho přístupu, tak jak jsem ho na začátku pojmenoval. Takže to je k tomu, co se chystá, pokud tímto směrem byla otázka myšlena.

Co se týče dětské prostituce, tak to je samozřejmě jakási podmnožina celého toho fenoménu s tím, že je daleko závažnější, co se týče počtu zjištěných takovýchto případů trestných činů, protože u nás je pohlavní styk s osobou mladší 15 let pod trestní sankcí, takže zde lze hovořit jednoznačně o trestných činech. Co se týče počtu těch trestných činů, tak ten počet není velký, ale co je velice nebezpečné, je řekněme stupeň společenské nebezpečnosti jako první věc. A druhý problém je poměrně vysoká latence této trestné činnosti, protože na ní se podílí vesměs lidé, kteří nemají žádný zájem, žádný motiv na tom, aby takovouto trestnou činnost oznámili, aby spolupracovali s příslušnými orgány Policie ČR na odhalení takového trestné činnosti, respektive na odhalení pachatelů této trestné činnosti.

Takže tady je ta situace poměrně obtížná, nicméně máme v minulosti realizovány některé případy a není to nic, co by bylo ve vzdálené minulosti, ale i v těchto dnech se pracuje na některých případech, kdy docházelo k využívání osob mladších 15 let k prostituci, případně k filmování některých pornografických filmů, případně aktů. To vše je v šetření Policie ČR, je to poměrně bedlivě sledováno, byla k tomu vytvořena určitá specializovaná skupina, která se zabývá nejen otázkou využívání osob mladších 15 let k sexuálním službám, ale vůbec mravnostní kriminalitou a mravnostními delikty osob mladších 15 let, s tím, že pokud budeme hovořit o těch věcech, které směřují do budoucna, chtěl bych vás informovat, že do konce června tohoto roku na základě plánu nelegislativní činnosti vlády budu předkládat do vlády ČR materiál, který se bude nazývat Zpráva o situaci v oblasti komerčního sexuálního zneužívání dětí v ČR a národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Ten materiál se připravuje, má dvě části, jedna je hodnotící stav a druhá část se týká určitého aktivního plánu boje, který samozřejmě v sobě nese dva směry: preventivní směr v oblasti nejen působení orgánů policie, dokonce tam je to působení sekundární, ale v oblasti působení - protože to bude vládní plán - v oblasti působení některých jiných resortů, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale jako jsou také obce, samospráva a nevládní organizace. A další část těch represivních opatření, která se týkají určitých organizačních opatření v rámci Policie ČR, respektive v rámci těch útvarů, které se zabývají organizovanou formou kriminality. Takže to jsou ty věci, které se bezprostředně chystají.

Co se týče otázek, tak vy jste se ptal, zda si jsem vědom tohoto problému. Ano, jsem si vědom. Myslím si, že z toho, o čem tady hovořím, jasně vyplývá, že to není pro Ministerstvo vnitra nějaký nový fenomén. Co se týče tuším, jestli jsem si dobře poznamenal otázku, jaká opatření byla přijata a jaké opatření přijmete k těm krokům do budoucna, jsem myslím docela dost věcí řekl. Co se týče věci, která byla udělána v minulosti, hovořil jsem o tom, že byl ustaven samostatný útvar, který se touto činností zabývá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP