(17.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Co se týče cizinců, samozřejmě hodláme využít mnohých nástrojů, které nám dává k dispozici zákon o pobytu cizinců. Je ale zapotřebí si uvědomit jednu věc: zákon by pro nás byl nesmírně užitečný v okamžiku, kdy by zasedání Mezinárodního měnového fondu bylo jednodenní nebo dvoudenní záležitostí. V okamžiku, kdy zasedání Mezinárodního měnového fondu a bezpečnostní opatření s tím spojená budou trvat zhruba deset dní, tak samozřejmě i administrativní zábrany, které nám tento zákon dává k dispozici, se dají s jednodenním, maximálně dvoudenním zpožděním překonat, což znamená, že při jejich uplatnění na hranicích při vstupu do České republiky to automaticky neznamená, že tyto osoby, vůči kterým budou uplatněny, se nakonec do hlavního města Prahy nedostanou, akorát zpoždění bude jeden dva dny, ale gros událostí, které zde budou, nepochybně stihnou. Říkám to jen proto, abychom nepřeceňovali možnosti, které nám tento zákon o pobytu cizinců dává.

Na konkrétní otázku, zda hodláme využít nástrojů, které nám tento zákon dává, odpovídám ano, hodláme těchto nástrojů využít, hodláme v tomto směru spolupracovat i s našimi kolegy v zahraničí, kteří nám určité poznatky k osobám, které se podílely na pořádání masových nepokojů, porušování zákonů v jiných státech, tak na základě těchto poznatků budeme také postupovat i v souladu s tímto zákonem o pobytu cizinců.

Znovu upozorňuji: nedělejme si iluze o tom, že masovým způsobem lze dosáhnout toho, že z těch tisíců potenciálních účastníků antisummitu se nám podaří nějaké velké procento lidí do České republiky nevpustit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Paní kolegyně Parkanová využije své možnosti položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane ministře, ani já si nedělám přehnané iluze. Nicméně bych vás ještě ráda upozornila na § 154 zmíněného zákona, kde se říká, že nežádoucí osobou, které nelze umožnit vstup na území České republiky, se rozumí cizinec, který by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod ostatních.

Ráda bych se vás zeptala: Domníváte se, že je takový problém rozeznat účastníky summitu od účastníků kontrasummitu, když je známo, že ti druzí obvykle nemají předem zajištěno řádné ubytování, přestože to náš zákon vyžaduje? Myslíte si, že orgány Cizinecké a pohraniční policie ode sebe nerozeznají ministry financí a bankéře na straně jedné a výtržníky na straně druhé?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doplňující dotaz. Je na panu ministrovi, aby se zhostil odpovědi.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Já se přiznám, paní kolegyně, že mě malinko překvapuje vaše otázka, protože já vás považuji za jednoho z erudovaných právníků této sněmovny, takže nepochybně víte, že ani okamžik zasedání Mezinárodního měnového fondu neznamená, že do České republiky nebudou moci cestovat turisté, nebudou sem moci cestovat lidé na návštěvu.

Vím, že jste měla na mysli účastníky tzv. antisummitu, nicméně pro rozlišování, vůči komu lze uplatnit § 154, to není to, že my někoho vyhodnotíme jako člověka, který jede do Prahy se podílet na pořádání nějakého antisummitu. Můžeme v tomto směru § 154 uplatnit vůči osobám, které buďto na území České republiky se již v minulosti dopouštěly podobného chování, které narušuje veřejný pořádek, případně se podílely na jiném porušování zákona, a máme u těchto lidí takovýto poznatek. Mohu vás ujistit, že příslušné evidence budou k dispozici policejním orgánům při vstupu do České republiky.

Stejně tak můžeme tento paragraf využít v okamžiku, kdy budeme mít věrohodné informace od našich kolegů ze zahraničí, že se třeba konkrétní osoba "XY" podílela na pořádání takovýchto nepokojů, že se podílela na porušování zákona v některém jiném státě při podobných akcích. To samozřejmě využíváno bude, ale bude to muset být čistě individualizováno na základě toho, zda u konkrétní osoby takovýto poznatek bude, buďto od našich orgánů, nebo orgánů zahraničních bezpečnostních sborů. Bude to muset být přísně individualizováno, ale rozhodně nelze § 154 zákona o pobytu cizinců použít vůči tomu, kdo sice jede do Prahy na pořádání antisummitu, ale nebude u něj konkrétní poznatek a jakýsi důvodný předpoklad, že sem jede porušovat zákony. Asi takto jste to měla na mysli, předpokládám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi. Jako další bude interpelovat pan místopředseda sněmovny Ivan Langer také pana ministra vnitra Stanislava Grosse, připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vážený pane ministře, jsem rád, že jste si ponechal střelný prach, abyste ho mohl využít při odpovědi na mou interpelaci. Současně chci poděkovat paní kolegyni Parkanové, protože část mé interpelace přednesla ona. Měl jsem v úmyslu tázat se na to samé.

Předmětem mé interpelace je zajištění bezpečnosti v průběhu jednání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Mé dvě otázky na pana ministra znějí: Jakým způsobem je zabezpečena koordinace jednotlivých státních institucí, které se mají podílet a podílejí se na organizaci zasedání? Byl jsem informován, že má vzniknout nějaká koordinační skupina. Zajímalo by mě, kdo v ní má být, jakým způsobem bude pracovat.

Druhá otázka zní: Předešlé demonstrace ukázaly, že protestující používají poměrně jednoduchou, ale účinnou taktiku: zablokování hotelů, křižovatek a dalších důležitých uzlů živými lidskými řetězy. Další taktikou je rozptýlení demonstrantů užívajících násilí mezi pokojné protestující poté, co uskuteční demolování a rabování aut, obchodů apod. Zajímalo by mě tedy, jak je zabezpečen nácvik určených policejních sil ke zvládnutí těchto situací. A doplňuji: Podle informací, které dala FBI české straně, je zjevné, že nejdůležitější při zásahu je plánování, nácvik a sběr zpravodajských informací. Chci se zeptat, zda orgány policie spolupracují v této věci také se zpravodajskými službami České republiky, případně se zpravodajskými službami jiných států.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Nejprve řeknu některé zevrubné informace a pak konkrétně k otázkám.

Co se týče vůbec přípravy zasedání, tak do 31. května byla dána lhůta všem oficiálním delegacím ze zahraničí, aby stanovily definitivní počty delegací, aby si vybraly z určité nabídky, kterou ubytovací kapacitu v Praze chtějí využít, aby daly případně své jiné požadavky třeba na některé konferenční místnosti nebo na věci, které budou předmětem určitých třeba bilaterálních jednání, která se tady budou také provádět.

Co se týče bezpečnostních opatření, resp. detailního rozplánování bezpečnostních opatření, tak samozřejmě budou muset navazovat na okamžik, kdy budeme znát definitivní počty, kdy budeme znát místa, kde budou lidé ubytováni, myslím tím členové delegací, kdy budeme znát případná konferenční místa mimo hlavní jednací areál, protože i některá jednání budou probíhat mimo tento areál - jednání bude poměrně hodně -, dokonce kdy budeme znát to, zda všichni z hostů budou ubytováni v Praze nebo budou ubytováni mimo Prahu. Tato varianta ještě není definitivně uzavřena a je logické, že dokud není odpověď na tuto prvotní otázku, a odpověď by měla být těsně po 31. květnu, tak nemohou být zpracovány detailní bezpečnostní plány.

To je první věc, kterou je dobré, abych zde v této souvislosti sdělil.

Co se týče dopravy, tak ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se připravují určitá dopravní opatření, která budou směřována jak k tomu, aby existoval - teď nemám tu troufalost říci plynulý - provoz v hlavním městě Praze, ale aby existoval alespoň nějaký běžný provoz v hlavním městě Praze a zároveň aby byly zajištěny trasy pro oficiální delegace, aby byly zajištěny odklony a aby byly zajištěny také náhradní trasy pro okamžiky, kdy z nejrůznějších důvodů budou hlavní trasy, které budou detailně naplánovány, resp. už dnes v hlavních směrech mezi Kongresovým centrem a mezi hotely, kde se předpokládá zcela jistě, že ubytováni budou, tak ty jsou naplánovány. Takže k zajištění náhradních tras - počítá se s tím, že náhradních tras mezi hlavními centry dění, tj. mezi Kongresovým centrem, hotely, letištěm, případně hlavním nádražím, tak těchto náhradních tras bude poměrně velké množství, tak abychom byli schopni situaci zvládat, i pokud se bude vyvíjet nějakým nepředvídatelným způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP