(16.10 hodin)

(pokračuje Tešnar)

Proto také vyšetřovací komise věnovala tomuto problému značnou pozornost. Neponechala bez povšimnutí jediný pro ni dostupný zdroj, jenž by mohl přispět k objasnění a objektivnímu posouzení tak závažného podezření, jakým otázka možné korupce při jakémkoli výběrovém řízení jistě je.

I přes veškerou snahu se vyšetřovací komisi nepodařilo zajistit žádný písemný dokument, který by mohl sloužit buď jako přímý důkaz, popřípadě alespoň jako indicie orientující další směr šetření. Ostatně nedalo se ani očekávat, že by takový dokument existoval, popřípadě že by bylo snadné ho získat.

Proto bylo těžiště šetření ve vztahu k údajné korupci zaměřeno na výslechy všech osob, které se kdy jakýmkoli způsobem na zmíněné téma vyjadřovaly. Byla vyžádána i součinnost Parlamentu Nizozemského království, konkrétně druhé komory generálních stavů, která byla akceptována, ale pro objasnění problému nepřinesla nic nového. Jinými slovy - údajnou korupci ani nepotvrdila, ale nepřispěla ani k jejímu vyvrácení.

Všichni vyslýchaní před vyšetřovací komisí formulovali svá vyjádření velice obezřetně, vědomi si jejich významu a své odpovědnosti. Nicméně všichni, ať zainteresovaní, či nezainteresovaní, shodně uvedli, včetně zástupců ve výběrovém řízení nezvítězivších účastníků, že o údajné korupci z vlastních zážitků nic nevědí.

Bez povšimnutí nebyla ponechána ani zmínka o existenci údajného konta ODS v některé ze švýcarských bank, které mělo mít svůj původ v částečné privatizaci SPT Telecom, a. s. Ani v tomto případě nikdo z vyslýchaných neuvedl nic natolik konkrétního, co by mohlo být z pohledu dokazování chápáno jako důkaz svědčící o existenci tolikrát zmiňovaného konta. Část svědků, mezi nimi Josef Zieleniec, Jan Ruml a Ivan Pilip, před komisí potvrdila, že o existenci údajného konta ODS v některé ze švýcarských bank ve vztahu k privatizaci SPT Telecom, a. s., se dozvěděli zprostředkovaně, pouze v obecné rovině, od pracovníků hlavní kanceláře ODS. Ti potvrdili, že na jednom z podzimních grémií ODS v roce 1997, zabývajícím se financováním ODS, se sice hovořilo o jistých možnostech financování ze zahraničních zdrojů, ale bez jakéhokoli konkretizování. Existenci údajného konta v souvislosti s privatizací SPT Telecom, a. s. v zahraničí popřeli.

Za této situace, kdy stojí tvrzení proti tvrzení, přičemž chybí jakýkoli objektivní důkaz o existenci údajného konta, je nezbytné respektovat zásadu in dubio pro reo. To samozřejmě nebrání speciálním službám Policie ČR, aby nadále vedly svá šetření cestou právní pomoci s orientací na prokázání či vyvrácení existence údajného konta ODS v některé ze švýcarských bank.

Pro úplnost a objektivity celého šetření vyšetřovací komise věnovala pozornost zprávě o výsledku forenzního šetření hospodaření ODS, které v prvním pololetí roku 1998 realizovala auditorská společnost Deloitte and Touche. V souvislosti s tím vyslechla zástupce zmíněné auditorské firmy, který vedl tým pracovníků, kteří forenzní šetření, přesněji pouze jeho zjišťovací fázi, provedli. Ani tyto úkony - nedalo se to ostatně ani příliš očekávat - nepřinesly z údajné korupce nic nového.

Vyšetřovací komise proto konstatuje, že se jí nepodařilo přes využití všech možností, které jí zákon poskytuje, zjistit žádné hodnověrné důkazy, jež by potvrdily tolikrát ve sdělovacích prostředcích zmiňované podezření z korupce v procesu výběrového řízení pro vstup strategického partnera do SPT Telecom, a. s., ze strany vítězné společnosti TelSource.

Lze potvrdit, že výběr strategického partnera pro společnost SPT Telecom, a. s., představoval a nadále představuje svým finančním rozsahem a věcným významem jednu z nejdůležitějších akcí privatizace v ČR. Příprava a průběh výběrového řízení byly účastníky hodnoceny jako objektivní a korektní. Na druhé straně v části malých akcionářů a ve sdělovacích prostředcích byly vzneseny námitky, připomínky a podezření. Při řízení před vyšetřovací komisí nebyly prokázány skutečnosti, které by vedly ke konečnému potvrzení nebo vyvrácení některých z nich.

Při jejich prošetření vyšetřovací komise v průběhu výběrového řízení shledala jako problémové tyto skutečnosti. Ačkoli účastníky byly podepsány smlouvy o důvěrném charakteru informací, nebyla práce s dokumenty dostatečně důvěrná a evidovaná, přístup k nim měli nedostatečnou kontrolou i někteří řadoví pracovníci, a to v zainteresovaných státních orgánech Telecomu a. s., u poradenských firem a dokonce i u jejich subkontraktorů(?). To se týká jak přípravy transakčních dokumentů, tak do určité míry i nabídek. Při hodnocení nabídek na různých pracovištích, dokonce i mimo území ČR, v Londýně, subkontraktorem(?) poradenské firmy, se tyto mohly stát známými. Jejich konečné hodnocení s předstíranou anonymitou prostřednictvím barevného označení tak bylo spíše symbolické.

Proti přijatému termínu usnesení vlády se provedení výběrového řízení prodloužilo, aniž by usnesení vlády bylo změněno.

Tolik, vážená sněmovno, k textu zprávy. Vyšetřovací komise v materiálu vypracovala usnesení vyšetřovací komise, které v podstatě je určitou koncentrací této zprávy a hodnotících odstavců, jak jsem je teď přednášel. Pro Poslaneckou sněmovnu vypracovala vyšetřovací komise návrh usnesení, které bych si dovolil představit sněmovně zřejmě v podrobné rozpravě. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji předsedovi vyšetřovací komise. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku pana poslance Exnera, ale o slovo se hlásí předseda klubu pana poslanec Škromach, který má přednost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vzhledem k závažným sdělením, která nám byla řečena v této zprávě, si dovolím požádat o přestávku na schůzi klubu do 17.00 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Při rozdělání tohoto bodu, pane poslanče? (Poslanec Škromach: Ano.)

Já bych potom ale potřeboval od vás formulovat přerušení projednávání tohoto bodu a vyhlásit přestávku, protože já bych byl nucen dokončit projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Je to první žádost našeho klubu dnes o přestávku, a nikdy se o tom nehlasovalo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, přestávku před hlasováním je samozřejmě možno udělat, ale vystoupil předseda komise a byla otevřena všeobecná rozprava.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP