(15.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

A poprosím tedy pana poslance Janečka, aby ještě jednou přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme neprodleně hlasovat. Poprosil bych opět sněmovnu o ztišení atmosféry v sále. Děkuji.

 

Poslanec Josef Janeček: Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna prodlužuje termín pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti Regionálního transplantačního centra fakultní nemocnice v Ostravě do 30. prosince 2000.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 375 z přítomných 158 poslanců pro 92, proti 30, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl sněmovnou schválen.

 

Děkuji panu poslanci Janečkovi. Končím bod 132.

 

Přistoupíme k bodu číslo 133, jímž je

 

133.
Zpráva o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.

 

Usnesení komise ze dne 18. dubna 2000 s příslušnou zprávou a s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny bylo všem rozdáno. Prosím předsedu vyšetřovací komise pana poslance Dušana Tešnara, aby nás v souladu s § 48 odst. 2 jednacího řádu seznámil se zjištěními vyšetřovací komise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych ze souhrnné zprávy, kterou vypracovala komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT Telecom, odcitoval pouze pasáže, které jsou hodnotící, které nejsou popisné a neoplývají faktografickými údaji. Čili omezím se pouze na hodnotící odstavce, protože celková zpráva má 19 stran. Dovolte mi, abych tyto hodnotící odstavce přednesl.

Vzhledem k důkazní složitosti a časové náročnosti tohoto úkolu, dané mimo jiné i tím, že v procesu částečné privatizace SPT Telecom působila celá řada cizích státních příslušníků, zejména pracovníků zahraničních poradenských firem a pracovníků zahraničních společností zúčastnivších se na výběrovém řízení pro vstup strategického partnera do SPT Telecom, a. s., bylo vyšetřovací komisí na její žádost, usnesení Poslanecké sněmovny číslo 630 ze dne 2. prosince 1999, přijaté na 19. schůzi, prodlouženo období činnosti o čtyři měsíce, to je do 30. dubna roku 2000.

Během svého působení komise shromáždila a prostudovala tisíce listů písemností, mezi nimi i předběžné a konečné nabídky jednotlivých uchazečů výběrového řízení pro vstup strategického partnera do SPT Telecom, a. s., a dále řadu smluv, z nichž většina byla z právního hlediska značně komplikovaných a odborně náročných. Je na místě poznamenat, že o pravosti a pravdivosti informací obsažených ve shromážděných písemných dokumentech není důvod pochybovat. Komise kontaktovala i Parlament Nizozemského království, konkrétně druhou komoru generálních stavů. Vyslechla celkem 40 svědků, z toho některé opakovaně, mezi nimi všechny členy řídícího výboru, jejich zástupce, pracovníky výkonného aparátu, dále zástupce poradenských firem a představitele účastníků výběrového řízení.

I přes nepochybnou snahu většiny vypovídajících osob bylo zřejmé, že značný časový odstup od doby, ve které prošetřované události probíhaly, do doby výpovědí se negativně projevil jak na množství, tak i na kvalitě informací. To samozřejmě spolu se subjektivními faktory způsobilo některé rozpory v hodnocení a v popisu prošetřovaných událostí, které se přes veškerou snahu bez existence objektivních důkazů nepodařilo odstranit.

Nyní dovolte, abych vám přednesl hodnotící pasáž, pochybnosti, podrobnosti k pochybnostech a podezřením.

V souvislosti s průběhem výběrového řízení se ve všech druzích sdělovacích prostředků v ČR i v Nizozemském království opakovaně objevovaly informace, naposledy na přelomu let 1998 a 1999, mnohdy z nejmenovaných, ale o to zaručenějších zdrojů, které znevažovaly výběrové řízení jako celek takovou měrou, že byly příčinou vzniku vyšetřovací komise. Nejčastěji bylo zpochybňováno vyhodnocení výběrového řízení, složení řídících orgánů společnosti SPT Telecom, a. s., po vstupu strategického partnera, neodpovídající majetkovým poměrům obou hlavních akcionářů, a v neposlední řadě byla zmiňována i údajná korupce ze strany vítěze výběrového řízení prostřednictvím k tomuto účelu najatých specializovaných společností ve prospěch některých vládních politických stran či jedinců.

Nyní k vyhodnocení výběrového řízení, což je gros faktů, které sledovala v této oblasti komise. Základním podkladovým materiálem pro vyhodnocení obou fází výběrového řízení byla komparativní analýza nabídek, kterou v souladu se zadáním řídícího výboru vypracovali poradci firmy J. P. MORGAN a SQUIRE, SANDERS and DEMPSEY před vyhodnocením první fáze výběrového řízení. Na jejím zpracování se zčásti podíleli i určení experti z SPT Telecom, a. s., a poradenská firma PA CONSULTING specializovaná na tuto problematiku.

Jednotlivým kritériím a podkritériím, která byla všem uchazečům známá od počátku řízení, řídící výbor přiřadil po rozsáhlé diskusi procentuální hodnoty vah. Na počítači byl proveden výpočet, čímž bylo získáno váhové skóre vyhodnocení jednotlivých nabídek. Vzhledem k vyrovnanosti předložených nabídek a ke snížení počtu uchazečů v důsledku jejich vzájemného pospojování na pět rozhodl řídící výbor o postupu všech uchazečů do druhé fáze výběrového řízení, aniž by stanovil jejich vzájemné pořadí. V průběhu druhé fáze výběrového řízení, zahájené v březnu 1995, došlo k další precizaci návrhů jednotlivých smluvních dokumentů, na které se podíleli formou písemných připomínek a návrhů jak zástupci samotné SPT Telecom, a. s., tak i všech pět uchazečů a samozřejmě všechny na transakci zainteresované ústřední orgány. O jejich případném zapracování do definitivního, již neměnného znění, rozhodl opět řídící výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP