(15.40 hodin)

Poslanec Michal Kraus: Omlouvám se, nedopatřením jsem hlasoval v hlasování o Jaroslavu Šabatovi pro a měl jsem na mysli proti, takže jsem se spletl. Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, vůbec jsem vám nerozuměla.

 

Poslanec Michal Kraus: Zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zpochybňujete minulé hlasování, pravděpodobně na základě výsledku. Takže pan poslanec pravděpodobně nehlasoval pro a ve sjetině bylo pro. Je tomu tak, pane poslanče?

 

Takže rozhodneme o procedurální námitce pana poslance Krause v hlasování pořadové číslo 367, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Připomínám, že to bylo o jeden hlas. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 367 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 150 pro něj vyslovilo 116 a osm bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o vyřazení doc. dr. Jaroslava Šabaty, a to v hlasování pořadové číslo 368, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 368 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 152 pro něj vyslovilo 79 a 60 bylo proti.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o jednotlivých blocích, pokud s tím souhlasí takto pan navrhovatel. Myslím, že u každého bloku bude zapotřebí přednést návrh usnesení, a to návrh usnesení tak, že "Poslanecká sněmovna souhlasí s předloženými návrhy podvýboru organizačního výboru na propůjčení" - nejprve Řádu bílého lva. Myslím, že jednotlivá jména již není třeba opakovat, neboť je obsahuje sněmovní tisk. (Velký hluk ve sněmovně.)

 

Poslanec Jan Kasal: Ano, paní místopředsedkyně. Jenom bych rád, aby z vašich úst zaznělo, že pak nebude hlasováno o usnesení jako o celku, protože si myslím, že by to ztrácelo trošku smysl v tomto případě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní vážně přemýšlím o tom, jestli mi takové konstatování jednací řád umožňuje. Opravdu si tím nejsem jista. Nebo tedy takto, pane zpravodaji: váš návrh zní hlasovat po částech, či hlasovat o celku?

 

Poslanec Jan Kasal: Můj návrh je takový, aby se to prostě bralo - v případě souhlasu s jednotlivými, aby se pak už nemuselo hlasovat. Ale v případě, že by některý bod neprošel, bylo by podle mého soudu zbytečné hlasovat o celku, protože jsou to zvláštní bloky.

Je-li váš názor, že by se mělo hlasovat potom ještě dohromady, tak samozřejmě to budu respektovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane navrhovateli, nekloním se ani k jednomu stanovisku v tom smyslu, zda se má hlasovat o celém návrhu usnesení jako o jednom, či zda se má hlasovat o částech. Pouze se obávám, že bude-li se hlasovat po částech, musím nechat na závěr hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Poslanec Jan Kasal: Dobře, budu se držet tohoto výkladu. Jenom bych doporučoval, abych ještě mohl uvést usnesení: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na" - a teď tedy jako první blok, resp. jedno jméno: Řád bílého lva - občanské skupiny - návrh na propůjčení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 369 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 369 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 129 a dva byli proti.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji. Další návrhy se týkají propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, jedná se o šest jmen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 370 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 370 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 158 pro něj vyslovili 102 poslanci a tři byli proti.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji. Řád Tomáše Garrigua Masaryka - udělení tohoto řádu, jedno jméno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 371 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 371 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 122 a dva byli proti.

 

Poslanec Jan Kasal: Medaile Za hrdinství - udělení, čtyři návrhy podle usnesení organizačního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 372 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 372 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 136 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jan Kasal: V posledním bloku - medaile Za zásluhy, které budou uděleny. Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o vypuštění jména doc. dr. Jaroslava Šabaty. Budeme tedy hlasovat o devíti zbývajících jménech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 373 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 373 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 112 a osm bylo proti.

 

Poslanec Jan Kasal: Nyní tedy budeme hlasovat o usnesení jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasujeme tedy o usnesení jako o celku.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 374 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 374 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 111 a pět bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ukončili jsme bod 131.

 

Dalším bodem je

 

132.
Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise
Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti
regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

 

Návrh na prodloužení lhůty uvede předseda této komise poslanec Josef Janeček, kterého prosím, aby se ujal slova a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. (Ve sněmovně je značný hluk.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, vyšetřovací komise se velmi podrobně zabývá oním okruhem problémů, který jí Poslanecká sněmovna uložila. Vzhledem k závažnosti některých zjištění se komise jednomyslně usnesla navrhnout prodloužení mandátu této komise.

Navrhuji proto přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna prodlužuje termín pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Ostrava, a to do 30. prosince t. r.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, a proto se táži, kdo se do této rozpravy hlásí z místa. Nevidím žádnou zdviženou ruku, končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě, do které se také nikdo nehlásí, takže i podrobnou rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP