(14.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Vzhledem k tomu, že paní navrhovatelka souhlasí s tím, abychom rozjednali bod č. 126 a potom se vrátili k hlasování o jejím procedurálním návrhu, dovolte mi, abych zahájil další bod jednání. Poprosil bych všechny zde přítomné před pultem, aby zaujali svá místa.

 

Dalším bodem je

 

126.
Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu
České republiky za rok 1999 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení organizačního výboru č. 270 ze dne 12. dubna t. r. Předložené usnesení uvede poslanec, předseda rozpočtového výboru pan Vlastimil Tlustý, kterého prosím, aby se ujal slova a současně přednesl také návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, sněmovna je vaše.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi co nejstručněji vás seznámit s návrhem usnesení organizačního výboru z 56. schůze. Toto usnesení přijal organizační výbor na doporučení výboru rozpočtového.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby

a) stanovila harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1999 - dále jen "státní závěrečný účet" - takto:

1. Vláda předloží státní závěrečný účet Poslanecké sněmovně do 30. 4. 2000.

2. Výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu do 11. 6. 2000.

3. Výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru do 14. 6. 2000.

4. Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výboru usnesení výboru, resp. oponentní zprávy menšin nejpozději do 26. 6. 2000.

5. Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu, aby mohlo být rozdáno 24 hodin před projednáváním na schůzi od 27. 6. 2000.

6. Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu o usnesení rozpočtového výboru;

b) přikázala k projednání - a nyní je uveden výčet výborů Poslanecké sněmovny a jednotlivých kapitol státního závěrečného účtu.

V této chvíli využiji ustanovení o možnosti předložit takovýto návrh v písemné podobě, ve které bude předán, jak už bylo uváděno - je to v plném rozsahu převzato z usnesení č. 270 organizačního výboru. (Příloha k stenoprotokolu.)

II. doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1999 do návrhu pořadu červnové - červencové schůze Poslanecké sněmovny.

Nyní velmi krátké zdůvodnění k tomuto návrhu. Navržená data, ve kterých proběhnou jednotlivé fáze projednávání státního závěrečného účtu, jsou data jednoznačně vyplývající z jednacího řádu a příslušného zákona. Přikázání jednotlivých kapitol jednotlivým výborům sněmovny je přiřazení, které vždy v historii bylo respektováno a není v něm žádná změna. Domnívám se tedy, že by tento návrh na způsob projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu mohl být všeobecně akceptován.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Tlustému a zahajuji všeobecnou rozpravu. Žádám, kdo se do ní hlásí, neboť nemám písemnou přihlášku. Ani z místa se nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Opět se táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy, neboť písemné přihlášky nejsou. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Myslím si, že ani závěrečné slovo pan předseda Tlustý nebude chtít využít, a proto můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, jak byl předložen organizačním výborem v usnesení 270 a doložen předsedou rozpočtového výboru. Já vám ještě zagonguji, abych dal možnost všem nepřítomným se zúčastnit hlasování. Přesto, pane předsedo, vás ještě jednou poprosím, abyste přednesl usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslanecká sněmovna stanovuje harmonogram projednání - a pak už následuje text, jak jsem ho uvedl ve svém úvodním vystoupení, to je v bodě I. V bodě II doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny - tak, jak se ten text předčítal - zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu na pořad červnové a červencové schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 z přítomných 172 poslanců pro 150, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu předsedovi Tlustému a končím projednávání bodu 126.

 

Dalším bodem je

 

128.
Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky
pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. - 31. 12. 1999

 

Zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 569, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento materiál také iniciativně projednala stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 569/1 a 569/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zpravodaj stálé komise poslanec Miroslav Kučera st. a informoval nás o jednání výboru a stálé komise a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče máte slovo.

Já bych se pokusil opět vám zjednat částečný klid. Pan poslanec Papež, pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, já se pokusím svým školeným divadelním hlasem přesto zvládnout sněmovnu. Ono to myslím nebude až tak složité, protože tento návrh, předpokládám, bude poměrně bezkonfliktní.

Jak už jste říkal, jak výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeže a tělovýchovu, tak stálá komise pro sdělovací prostředky projednaly zprávu o stavu vysílání a činnosti rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. 1. 1999 do 31. 12. téhož roku a pověřily mě, abych vám podal o tomto projednávání zprávu a na závěr této zprávy doporučil Poslanecké sněmovně zprávu schválit.

Abych nebyl až tak úplně strohý, chci jen připomenout, že jste všichni tuto zprávu, která měla číslo sněmovního tisku 569, před značným časem dostali do své poslanecké pošty. Jak výbor, tak i komise zkonstatovaly, že tato zpráva prokázala stoupající úroveň od zpráv předešlých. S potěšením jsme konstatovali, že byla kvalitnější, jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální. Chtěl bych jenom připomenout některé z hlavních bodů této zprávy, kdy např. zpráva poměrně přesně popsala události, které známe všichni dobře pod názvem kauza TV Nova, CET 21 a CME.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP