(9.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 241, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 134 vyslovilo 95 a 20 bylo proti.

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k prvnímu bodu dnešní schůze. Budeme se zabývat bodem

 

95.
Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Miroslav Ouzký. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 538/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nemám, rozpravu končím.

Ptám se, zda si přeje závěrečné slovo pan ministr Fišer. Je tomu tak. Ještě jednou velmi prosím Poslaneckou sněmovnu o klid v jednacím sále. Prosím, pane minstře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Poslanecká sněmovna bude hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví, tisk 538, které byly 18. května t. r. předloženy či předneseny. Dovolte mi, abych se ve stručnosti vyjádřil k některým z pozměňovacích návrhů, o kterých budete nyní hlasovat.

Jak jsem uvedl v úvodním slovu ke druhému čtení, souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy schválenými usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126 s výjimkou pozměňovacího návrhu pod bodem A17, kterým se stanoví zdroj úhrady za zdravotní péči poskytnutou zařízením léčebně preventivní péče. Tento návrh je nepřímou novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je legislativně i věcně nesprávný. Proto doporučuji, aby nebyl přijat.

Pokud jde o pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení, dovolte mi, abych se pozastavil u pozměňovacího návrhu pod bodem C3, který předložil pan poslanec Jiří Maštálka. Pan poslanec navrhuje, aby městské, popř. okresní hygienické stanice, které mají totožné sídlo jako krajské hygienické stanice, s výjimkou hl. m. Prahy, byly ke dni účinnosti zákona sloučeny. Toto ustanovení se dotýká městských hygienických stanic v Brně, v Plzni a okresních hygienických stanic Praha-západ, Praha-východ, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Brno-venkov, Hradec Králové, České Budějovice a Ústí nad Labem.

Návrh sám neřeší zrušení funkce okresního, popř. městského hygienika, což by v praxi znamenalo, že okresní krajský hygienik by výkonem oprávnění orgánů státní kontroly prvního a druhého stupně pověřoval zaměstnance jediného zařízení. Mám-li být konkrétní, pak tentýž zaměstnanec by ráno vykonal státní kontrolu z pověření okresního hygienika a odpoledne by přezkoumal své rozhodnutí z pověření krajského hygienika. To pan poslanec Maštálka jistě neměl na mysli. Proto by jeho návrh vyžadoval rozsáhlé legislativní dopracování ve vztahu k otázkám zániku stávajících okresních a městských hygieniků a okresních a městských hygienických stanic, k přechodu práv a závazků a k otázkám dokončení zahájených řízení. Toto legislativně technické dopracování je jistě možné, neméně závažnou však je otázka finančního zabezpečení nároků na státní rozpočet, souvisejících nejenom s přechodem práv a závazků, ale i s případnou výplatou odstupného a s financováním provozu takových zařízení hrazených dosud z územních rozpočtů okresních úřadů a z rozpočtů měst.

Zejména u měst bych se chtěl zastavit, protože pokud bude realizován návrh vlády na zařazení rozpočtů okresních úřadů do státního rozpočtu, rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, rozhodne to neplatí o rozpočtech magistrátů měst. K tomu pak je nutno přičíst nároky související se zvýšením počtu zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví, kteří by v případě sloučení okresních a městských hygienických stanic a zániku funkcí okresních a městských hygieniků zabezpečovali agendu odvolacího orgánu proti rozhodnutím krajských hygieniků, učiněných v první instanci. A to je nepoměrně větší rozsah agendy než dosud.

I když se tedy takovému postupu nebráním, rozhodně bych uvítal, kdyby slučovací krok nebyl učiněn již k datu účinnosti zákona, kdy bude třeba řešit vznik šesti nových krajů a přechod na novou právní úpravu. Vládní návrh zákona obsahuje v § 82 odst. 5 cestu, jak eventuální sloučení postupně řešit, a byl bych rád, kdyby otázky související se strukturou a zabezpečením prvoinstančního státního zdravotního dozoru nebyly řešeny překotně.

K ostatním pozměňovacím návrhům nepovažuji za nutné se obšírně vyjadřovat. Většina z nich nepochybně přispívá ke zkvalitnění textu a vítám je stejně jako přístup této Poslanecké sněmovny ke skutečnosti, že po předložení vládního návrhu zákona došlo ke změnám nejen ve funkci ministra zdravotnictví, ale i hlavního hygienika ČR a vedení příslušného odborného útvaru Ministerstva zdravotnictví.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fišerovi a prosím pana zpravodaje, jestli si přeje přednést závěrečné slovo, a poté prosím, aby přednesl proceduru, kterou budeme postupovat při hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nechtěl bych opakovat, co tu řekl pan ministr, se vším lze vcelku souhlasit beze zbytku, hlavně co se týče vyjádření k návrhu pana poslance Maštalky.

Dovolil bych si využít této možnosti k tomu, abych velmi krátce komentoval ostatní návrhy. Zřejmě by zde mělo být zdůrazněno, co jsem říkal této sněmovně v rámci druhého čtení, že většina návrhů, které byly předloženy, je svým způsobem z dílny předkladatele. Zdravotní a sociální výbor zaujal vstřícné stanovisko k tomuto množství pozměňovacích návrhů a vyjádřil pochopení z toho důvodu, že došlo k tak výrazným personálním změnám na Ministerstvu zdravotnictví během přípravy tohoto zákona, že je pochopitelné, že jak nový hlavní hygienik, tak nově nastoupivší ministr zdravotnictví měli právo tento zákon přizpůsobiti k obrazu svému, přičemž část legislativních změn ještě reaguje na nové požadavky EU. Tudíž většina těch pozměňovacích návrhů je technického charakteru, většina z nich je nekonfliktních, myslím tím politicky nekonfliktních.

Konkrétně si dovolím zmínit pozměňovací návrh, se kterým mám problém, to je pozměňovací návrh kolegyně Volfové, jak jsem se již vyjádřil při projednávání téhož návrhu ve výboru. Chemické testování písků bere většina provozovatelů pískovišť jako ohrožení funkce pískovišť vůbec. Řekl bych to jednodušeji - chemické testování písků je chemicky natolik zatěžující, že většina městských úřadů by pravděpodobně počet pískovišť pro děti redukovala. Přesto si ale myslím, že v rámci zákona je to věc marginální.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP