(18.00 hodin)

(pokračuje Brožík)

Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Táži se navrhovatelky, zda si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. Pan zpravodaj také ne.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Bylo by velmi podivné, kdybych po mém projevu, který se týkal rovnosti občanů, nenavrhl, aby tento návrh byl projednán také ve výboru petičním.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Budeme hlasovat o přikázání k projednání nejprve ústavně právnímu výboru a poté petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 168 hlasovalo 141 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 168 hlasovalo 94 pro, 40 proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu a petičnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji předkladatelce paní poslankyni Hanačíkové i zpravodaji panu poslanci Krajíčkovi.

 

Dalším bodem je

 

56.
Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska, Stanislava Voláka, Václava Krásy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 576 a stanovisko vlády k němu jako tisk 576/1. Prosím, aby předložený návrh za skupinu navrhovatelů uvedl pan poslance Ivan Pilip.

(V sále je stále velký hluk.)

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte mi uvést poslanecký návrh, který se týká zákona o daních z příjmů, jehož hlavní charakteristiku bych uvedl především tak -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Prosím pravou stranu, Unii svobody, a pana poslance Hojdara, aby nevyrušovali. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Ivan Pilip: Poslanci Unie svobody ten zákon znají, takže nesledují tak pozorně.

Navázal bych na úvod. Hlavní snahou tohoto zákona je posunout filozofii pohledu na zdaňování příjmů lidí v této zemi směrem od posuzování primárně příjmů jednotlivců k tomu, aby tady byla vytvořena možnost pohlížet také pro účely zdanění na rodinu jako na jeden celek. V tomto zákoně se navrhuje, aby v případě, že by pro některou z rodin bylo výhodnější, aby její příjem byl zdaňován napůl mezi oběma partnery, nebo chcete-li aby se na ni pohlíželo jako na jeden ekonomický subjekt a ne jako na dvě oddělené osoby, tato možnost byla, a to pro všechny občany, ne pouze pro podnikatele, kteří z logiky dnes platných zákonů tuto možnost již mají, protože část svých příjmů mohou převést na tzv. spolupracující osoby.

Tento zákon míří k tomu, že rodina, kde pracuje pouze jeden z manželů nebo jeden z manželů má výrazně významnější příjmy než ten druhý nebo jeden z partnerů zůstává doma z důvodu péče o dítě nebo z jiného důvodu, může tak učinit a zdaňovat své příjmy společně v rámci změny, která by znamenala, že pár, který je řádně sezdán, by se mohl odvolat na dikci této navrhované novely a mohl by s tímto odvoláním své příjmy rozdělit napůl. Tím by došlo k tomu, že místo toho, aby jeden partner, který pracuje - v modelovém příkladu - a který se svým mezním zdaněním, tzn. nejvyšší částkou, kterou je zdaňován jeho příjem, dostává do vyšší kategorie, zatímco druhý partner nezdaňuje nic, by podle navrhované úpravy oba partneři zdaňovali příjem napůl, takže nejvyšší daň z tohoto příjmu zaplacená by mohla být v nižším daňovém pásmu.

Je samozřejmé, a nijak se tím netajíme, že tento zákon v této podobě pomůže dnes především rodinám se středními a vyššími příjmy. Z ohlasu médií jsem postřehl, že jsou tady lidé, kteří tento princip přeceňují. Jsou to i tací lidé, kteří se považují za konzervativce v některých stranách. Napadají právě to, že tento zákon pomůže spíše lidem s průměrným a nadprůměrným příjmem. Chci říci, že to jsme si uvědomovali i před zpracováním tohoto zákona. Nikdo také netvrdí, že pomůže nejchudším vrstvám, ale považujeme za klíčové za prvé to, že se tady nově zavede princip pohledu na rodinu jako na jeden ekonomický subjekt i pro potřeby zdaňování. Za druhé doufáme, že v budoucnu se díky změnám v ekonomice bude do středního nebo středního vyššího daňového pásma posouvat stále více rodin, a nikoliv pouze mladé poslanecké rodiny, jak rádoby vtipně poznamenal tento poslanec. Ostatně, bývaly doby, kdy on i jeho strana by se nijak nestyděli za to, že je tady také zákon, který pomůže vyšším a středním vrstvám. Já se za to při předkládání tohoto návrhu zákona nestydím.

Za podstatný prvek považuji to, že půjde o filozoficky nový pohled na rodinu, na podporu celku rodiny, i pro účely ekonomického života, i pro účely zdaňování. Proto pevně věřím, že nejenom ti, kteří chtějí snížit daňové zatížení občanů - protože i k tomu má vést tento zákon -, ale i ti, kteří chtějí posílit pozici rodiny jako základní a tradiční jednotky ve společnosti, tento zákon podpoří.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k poslaneckému návrhu poslanců Unie svobody a KDU-ČSL na novelu zákona o daních z příjmů.

Podstatou návrhu je zavedení principu tzv. společného zdanění manželů do naší daňové legislativy, přičemž tento princip má primárně pomoci mladým rodinám s dětmi, kde jeden z manželů zůstává doma s malými dětmi. Legislativně je tento princip naplňován metodou půlení daňového základu mezi oba manžely a jejich samostatným zdaněním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP