(17.10 hodin)

(pokračuje Cyril Svoboda)

Tento zákon by měl udělat moderní postup, který by jasně již novým způsobem uchopil tuto materii, která je předkládána.

Samozřejmě toto dílo může být a jistě bude podrobeno kritice poslanců, je možné, že bude nějakými pozměňovacími návrhy dopracováno, ale myslím si, že tento návrh zákona není pro to, aby byl zamítnut hned teď. Myslím si, že nejméně korektní vůči tomuto návrhu je, aby byl propuštěn do dalšího čtení a abychom se tímto návrhem zabývali.

Samozřejmě si velmi vážím pana poslance Křečka pro jeho odborný přístup k věci. Tady si myslím, že je spíše vůle politická než vůle odborná k tomuto návrhu zákona.

Sám tento návrh samozřejmě podporuji a žádám vás, kolegyně a kolegové v Poslanecké sněmovně, abyste nehlasovali za zamítnutí tohoto návrhu zákona, ale abyste ho podpořili v jeho dalším projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Žádám zpravodaje pana poslance Křečka, aby v obecné rozpravě přednesl své návrhy, protože je sděloval ještě před otevřením obecné rozpravy jako zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: V souladu s tím, co jsem řekl předtím navrhuji, aby zákon byl zamítnut. V případě, že nebude zamítnut, aby byl vrácen předkladatelům k dopracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Opravím vás, pane zpravodaji, musíme nejprve hlasovat o vrácení k přepracování a potom k zamítnutí. Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, oceňuji návrh, který tady byl předložen. Je pravda, že mám trochu jiný názor na jeho obsah. Samozřejmě souhlasím s tím, že nařízení vlády č. 150 z roku 1958 je archaickým textem, přesto slouží ještě v této době.

K vyjádření pana kolegy Cyrila Svobody bych mohl říci tolik, že bych se mohl zachovat jako řada z vás k tomuto návrhu stejným způsobem, jako jste se zachovali k zákonu o Horské službě, ale já nejsem ten, který by politizoval tuto záležitost. Jsem přesvědčen o tom, že návrh je potřeba projednat, je třeba se jím zabývat. Podle mého názoru je potřeba najít i správnou míru projednávání stížností občanů České republiky a najít dostatečnou vazbu mezi textem zákona o právu petičním a tímto návrhem zákona.

Jsem přesvědčen o tom, že návrh na zamítnutí by se dal velmi snadno odůvodnit. Nemyslím si, že by to bylo tak složité. Stejným způsobem bychom se mohli zachovat, kdybychom vraceli návrh k přepracování. Ale takové návrhy, ať už k zamítnutí, nebo k novému projednání, je možné podat i v obecné rozpravě i ve druhém čtení a vůbec začít diskusi o tom, jaký má být obsah stížností, jak s nimi nakládat a jak se chovat jako státní moc vůči občanům České republiky.

Jsem přesvědčen, že tento věcný, nikoli přísně politický a partajní přístup, by mohl alespoň část z vás přesvědčit o tom, že je mnohem lepší se zabývat věcným obsahem návrhu zákona, i když s některou částí třeba nesouhlasíme, než jen v prvním čtení se rozhodnout o tom, že věc zamítneme bez toho, aniž by někteří poslanci takový text důkladně přečetli. Jsem přesvědčen, že je možné se jím zabývat. Budu se jím zabývat velmi intenzivně, protože po dlouhou dobu to byla norma, kterou jsem se musel ve své práci řídit ještě v dobách, kdy to byl text, který nahrazoval právo petiční.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nevidím žádnou zvednutou ruku, obecnou rozpravu končím.

Dávám možnost k závěrečným slovům jak navrhovatelky, tak pana zpravodaje. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan zpravodaj tady vznesl otázku, zda potřebujeme zákon. Bylo již řečeno, že máme vyhlášku z roku 1958. Kdo jste ji četl, víte, že je to zajímavá archaická norma, navíc se dotýká privátních subjektů.

Pokud jste někteří z vás četli poslední zprávu Transparents International, dočetli jste se toho, že Česká republika nemá upravený statut stížností, že je tady velká přemíra korupce a že je nutné přijmout určitou právní normu, která by tomu svým způsobem zamezovala.

Další věc se týká petičního práva. Uznávám, že tato skutečnost by se měla řešit, i když chápu, že se stížnosti týkají individuálních zájmů a petiční se týkají spíše zájmu společenského. Myslím si, že by bylo tady vhodné dořešit tento vztah.

Co se týče otázky ministrů, samozřejmě, pokud ministři nejsou řešeni ani ve správním řádu, těžko můžeme řešit tuto otázku v uvedeném zákonu.

To je to základní, k čemu jsem se chtěla vyjádřit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni. Pan zpravodaj Křeček nechce využít svého závěrečného slova. Budeme se zabývat hlasováním o návrzích, které padly v obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona.

Pan poslanec a zpravodaj Stanislav Křeček navrhl vrátit zákon navrhovateli k dopracování. Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhl, aby tento návrh byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut.

Na žádost předsedy poslaneckého klubu vás všechny odhlašuji a žádám, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Věřím, že všichni, kteří chtěli hlasovat k tomuto návrhu, se dostavili do sněmovny, a proto budeme hlasovat o návrhu na vrácení předkladatelům k dopracování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v jubilejním hlasování č. 100. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 161 poslanců pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme k druhému návrhu pana poslance Křečka, tj. návrh na zamítnutí předložené novely zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 165 poslanců pro 73, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru, stejně tak to podpořil i pan poslanec Pejřil. O prodloužení lhůty, kterou navrhl pan poslanec Matulka, budeme hlasovat po přikázání výboru.

Má někdo jiný návrh kromě petičního výboru? Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dávám návrh na přikázání ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za tento návrh.

 

První návrh je přikázání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 169 poslanců pro 149, proti 5. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP