(15.10 hodin)

(pokračuje Gongol)

Potenciální celkové zanonymnění majetkových účtů ve středisku by ale bylo zásahem do státem garantované evidence vlastnických práv.

Také informace poskytované z evidence střediska státním orgánům v souladu s § 70 zákona o cenných papírech by se tím obsahově zcela znehodnotily a absurdním se v této souvislosti stává novelou současně navrhované rozšíření výčtu těch orgánů, které mají na údaje nárok. Na co budou používat orgány činné v trestním řízení, Národní bezpečnostní úřad a další orgány údaje, jejichž obsah je nejistý? Takový krok by znamenal narušení právní korektnosti a úplnosti údajů, které středisko poskytuje emitentům cenných papírů, což nemá význam jen pro řádné konání valných hromad.

Těžko si také při zpochybnění údajů z evidence střediska lze představit praktickou vynutitelnost požadavku obchodního zákoníku na povinné odkupy akcií. Již dnes se projevují značné snahy majoritního vlastníka tvrdit, že vlastně žádnou prioritu nemá, např. rozložením tržby akcií na více firem. Pokud by ale zákon umožnil zpochybnit údaje majiteli ze střediska, zřejmě by z celé povinnosti zbyla jen povinnost čestná, tedy tomu, kdo se sám ozve.

Podobně působí i další účelové návrhy akceptované rozpočtovým výborem, zaměřené např. na vytvoření zvláštních majetkových evidencí podílových listů mimo rámec státem garantované majetkové evidence cenných papírů ve Středisku cenných papírů nebo od nich zákonně odvozených zvláštních subregistrů. Schválení těchto návrhů jen zvýší zmatek na českém kapitálovém trhu. Dělá to dojem, že někomu vadí, že o cenné papíry ve středisku prakticky nikdo nepřišel na rozdíl od miliardových ztrát vkladů do bank a kampeliček.

Dámy a pánové, nebudu navrhovat zamítnutí ani vrácení do výboru, protože jsem přesvědčen o tom, že některými pozměňovacími návrhy lze problémy tohoto zákona odstranit. Jde zejména o oprávněné zájmy našich občanů v oblasti ochrany vlastnických práv. V podrobné rozpravě pak předložím některé pozměňovací návrhy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, už odborný seminář, který se uskutečnil před jednáním rozpočtového výboru na téma "Novela zákona o cenných papírech", ukázal, že v odborné veřejnosti existují poměrně různé představy o tom, v jakém směru a v jakém rozsahu by se měla vyvíjet tato novela zákona o cenných papírech.

Ukázalo se, že rozpory, které byly v rámci připomínkového řízení, se přenesly i do Poslanecké sněmovny, projevily se v celé řadě protichůdných názorů, o kterých se posléze jednalo na rozpočtovém výboru. Já se obávám, že se rozpočtový výbor ne zcela vypořádal se všemi návrhy, které zazněly. Obávám se rovněž, že v případě, že bychom dnes v této situaci neukončené diskuse dokončili druhé čtení, tak bychom se ve třetím čtení vystavili riziku toho, že zde budou požadavky na to, aby se druhé čtení případně z velmi vážných důvodů opakovalo.

Domnívám se, že se jedná o natolik závažnou normu a rozpory jsou natolik vážné, že zde jsou důvody pro to, abych navrhl vrácení tohoto návrhu zákona k novému projednání v rozpočtovém výboru, čili požádal bych, aby po ukončení obecné rozpravy bylo o tomto mém návrhu hlasováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo jiný do rozpravy, měl bych dát hlasovat. Při počtu, který zde je, provádím odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami, abychom mohli dát hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky na vrácení tohoto vládního návrhu zákona výboru k novému projednání.

Vidím, že už se počet postupně naplňuje.

 

Dám hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sobotky vrátit materiál výboru k novému projednání, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 158 poslanců 129 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Počkejte, já jsem vám, pane ministře, slovo - nezlobte se - nedal. Čekám, až se sněmovna utiší.

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Až bude relativní ticho ve sněmovně, tak bych vás poprosil, abyste přednesl úvodní slovo.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych se nejdříve omluvil za předčasný vstup na řečniště. Bylo to způsobeno tím, že pro velký hluk ve sněmovně jsem neslyšel slova pana předsedy a domníval jsem se, že již dal pokyn, takže se omlouvám.

Novela zákona o dluhopisech směřuje k posílení významu dluhopisů jako zdroje financování potřeb národního hospodářství. Tato úloha dluhopisů podle mého názoru není dosud v české ekonomice dostatečně využívána a tento návrh zákona by měl rozšířit a vylepšit podmínky pro emitenty dluhopisů i pro ty, kteří nakupují dluhopisy na trhu, tak aby se zvýšila jejich atraktivnost a bezpečnost.

Jak jsem uvedl již při prvním čtení návrhu zákona, resp. novely, novela přináší řadu bodů, které překonávají ta místa, kde stávající právní úprava se jeví jako zastaralá. Sem patří návrh na to, že se zvyšuje význam emisních podmínek dluhopisů jako základního dokumentu určujícího vztahy mezi emitentem a investory, mění se systém vydávání dluhopisů. Emitenti nebudou muset žádat Komisi pro cenné papíry o povolení k vydání dluhopisů a nebudou muset prokazovat, že jsou schopni dluhopis splatit a vyplácet z něho výnosy. V zájmu ochrany investorů se zavádí nový institut "schůze majitelů dluhopisů", která bude mít pravomoc nesouhlasit se změnami, zejména se změnami emisních podmínek dluhopisů. Zakládá se dále možnost, aby emitent zdůvodnil svou důvěryhodnost tzv. ratingem, nebo se zavádí možnost vydání podřízených dluhopisů, dluhopisů bez kuponů, vydání dluhopisového programu apod.

Projednání v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, ke kterému došlo 4. května, považuji projednání za velmi konstruktivní, vzešla z něj celá řada dílčích, leč kvalitu textu zvyšujících připomínek převážně legislativní povahy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 532/1. Prosím pana zpravodaje poslance Kocourka, aby pronesl zprávu výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ze dne 4. května 2000 z jeho 30. schůze, a to k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, tisk 532.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP