(14.50 hodin)

(pokračuje Motejl)

Jistě bych z hlediska zatíženosti aparátu, ať už notářských, nebo zejména potom rejstříkových soudů, uvítal jakékoli zjednodušení a chápu legitimitu požadavku vytvořit lepší podnikatelské prostředí odstraněním některých zdánlivě formálních kroků, ale ve jménu povinnosti, kterou jako předkladatel vládního návrhu mám, aby právní řád byl optimálně kompatibilní s právem EU, budu muset navrhovat a jakoby setrvávat na znění vládního návrhu právě s odkazem na toto poslání a na tento úkol.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se zpravodaje, chce-li také něco říci. Ano.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k rozpravě, jak probíhala, bych chtěl poděkovat kolegyním a kolegům, aspoň v drtivě většině, že si vzali má slova k srdci a rozprava byla vedena opravdu mírně.

V podrobné rozpravě jsem podal písemně opravy a pozměňovací návrhy k usnesení ústavně právního výboru č. 113 a tisku 476. Vystoupila poslankyně Dundáčková, poslanec Němec, poslanec Filip, opět poslankyně Dundáčková, poslanci Plachý, Snítilý, Jičínský a na závěr poslanec Němec. Nikdo nenavrhl vrácení zákona do výboru, nikdo nenavrhl jeho zamítnutí, a protože tuto předlohu zákona považuji za velmi dobrou, tak ji doporučuji propustit do třetího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zunovi a jeho vystoupením končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

Než přejdeme k bodu 45, o slovo se přihlásila paní místopředsedkyně Buzková s dalšími procedurálními návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, abychom body 66, 67, 90, 91, 92 a 129 schváleného pořadu schůze projednali napevno v úterý jako první až šestý bod. Jedná se o bod 66 - vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči, bod 67 - vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin, bod 90 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech, bod 91 - vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, bod 92 - vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a bod 129 - návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2000. Body 66 a 67 jsou prvními čteními, 90, 91 a 92 jsou čtení třetí.

Tento návrh podávám z toho důvodu, že ministr zemědělství, který je navrhovatelem všech těchto bodů, se ve čtvrtek a pátek tohoto týdne účastní v doprovodu předsedy vlády zahraniční cesty, a tudíž bude na jednání sněmovny omluven.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní místopředsedkyni. O jejím procedurálním návrhu dám neprodleně hlasovat, jen co dám šanci poslancům, aby se vrátili do sněmovní místnosti. Znovu tedy rekapituluji návrh paní místopředsedkyně Buzkové, abychom body 66, 67, 90, 91, 92 a 129 zařadili jako první body 30. května v úterý odpoledne.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 183 poslanců 105 hlasovalo pro, 32 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy se dostáváme… (Velký hluk v sále.) Prosím o klid! Počkám, až poslanci Pilip a Svoboda odejdou z místnosti. Pana ministra Fencla prosím, jestli by také mohl poslat pryč pana poslance. Už může být rád, že se mu posunuly jeho body, aby mohl jet do zahraničí. O to víc by měl dát průchod klidnému jednání, že, pane ministře?

 

Dalším bodem je

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vláda předkládá Poslanecké sněmovně v pořadí již sedmou novelu zákona o cenných papírech, která je zároveň dosud nejrozsáhlejší novelou tohoto zákona. Jejím základním cílem je v maximální nutné míře zajistit slučitelnost našeho zákona s příslušnými směrnicemi EU. Do předkládané novely bylo implementováno celkem devět směrnic a lze konstatovat, že novela je převážně, nikoli tedy zatím plně, ale převážně slučitelná s legislativou Evropských společenství.

Zapracování směrnic bylo o to obtížnější, že stávající struktura zákona a některé dosud používané definice nevyhovují pojetí evropské legislativy kapitálového trhu. Tyto skutečnosti si proto vyžádaly poměrně rozsáhlé přepracování některých rozsáhlých pasáží zákona. Předkládanou novelou se současně spolu s ní novelizují další čtyři zákony, a to zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o Komisi pro cenné papíry, devizový zákon a živnostenský zákon.

Rozsáhlé změny, resp. zcela nové části novely přináší úprava podnikání obchodníků s cennými papíry, úprava přijímání cenných papírů k obchodování na veřejném trhu a úprava veřejné nabídky cenných papírů. Nová je dále část, kterou se zřizuje garanční fond k ochraně závazků obchodníků s cennými papíry a stanoví se pravidla používání tohoto fondu. Dále byla zapracována zcela nová ustanovení, která se týkají povolení činnosti poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry v ČR. Tato ustanovení nemají odloženou účinnost a do data přistoupení naší republiky k EU se budou vztahovat i na obchodníky s cennými papíry s licencí udělenou v některém členském státě Evropské unie.

Do novely jsou dále zapracována ustanovení, která se týkají vzájemného uznávání povolení k obchodům s cennými papíry a uznávání prospektů a spolupráce v rámci členských zemí EU a evropského hospodářského prostoru. Tato ustanovení vstoupí v účinnost podle návrhu novely dnem přistoupení ČR k unii.

Novela obsahuje poměrně rozsáhlou novelu, jak už jsem řekl, zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která právě v tomto smyslu také upravuje podnikání zahraničních subjektů v ČR. Plné slučitelnosti s příslušnými směrnicemi Evropských společenství bude dosaženo novým zákonem o cenných papírech a podnikání na kapitálovém trhu, který je zařazen do plánu legislativních prací vlády a měl by vstoupit v účinnost nejpozději k 1. lednu roku 2003.

Složitosti návrhu tohoto zákona, resp. této rozsáhlé novely, odpovídal i způsob a rozsah projednání v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, kde padla celá řada rozsáhlých pozměňovacích návrhů, ne vždy vycházejících ze stejné koncepce, někdy jdoucích proti sobě. Předpokládám, že tomu tak bude i v rámci druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP