(15.00 hodin)

(pokračuje Tomíček)

A na závěr bych navrhl doplnit § 29 odst. 2 o bod g), který by zněl: "vyřizovat ve spolupráci s příslušnými orgány Vězeňské služby případné oprávněné stížnosti obviněných, pokud nejsou zaviněny z objektivních příčin."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Mám přihlášku paní poslankyně Orgoníkové, ale je tady přihlášena zpravodajka, která má přednost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Dámy a pánové, přednesla bych legislativně technický pozměňovací návrh. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní: "Při zajišťování výkonu práv obviněných Vězeňská služba spolupracuje s ostatními státními orgány, orgány územní samosprávy a dalšími subjekty způsobem uvedeným ve zvláštních právních předpisech."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Nyní má slovo paní poslankyně Hana Orgoníková, další písemné přihlášky nejsou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsme tento tisk projednávali v petičním výboru, navrhovala jsem tam několik pozměňovacích návrhů, které nebyly přijaty, a proto si dovolím je podat zde v plénu a žádám vás o jejich posouzení.

Navrhuji v § 7 odst. 1 zachovat dosavadní písm. g) mladiství od dospělých, a potom další písmeno, které je "obvinění, u nichž je podezření na přenosné nebo duševní onemocnění", které je označeno nyní jako písmeno g), označit jako písmeno h). Jde mi o to, že i přesto, že zákon upravuje problematiku vazby mladistvých zvlášť, považuji za nutné zachovat dosavadní úpravu v obecné části zákona, protože se domnívám, že výjimečné případy, kdy lze ubytovat mladistvé obviněné společně s dospělými, budou zneužívány např. při přeplněnosti věznic. Vězeňská služba argumentuje tím, že odsouzení dospělí nebo lidé, kteří jsou ve vazbě, mohou působit na mladistvé, ale někdy myslím, že je to spíš represivní působení než působení výchovné.

Dále se dotknu § 13 odst. 3. Ve větě první za slova "mezi obviněným a jeho obhájcem" vložit slova "mezi obviněným a jeho advokátem zastupujícím obviněného v jiné věci". Jde o důvěrnost informací mezi obviněným a advokátem, jenž obviněného zastupuje v jiné věci. Podléhá to vlastně čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která zaručuje právo na spravedlivý proces. Tento požadavek je navíc znásoben skutečností, že v současné době neexistuje v ČR nezávislý a nestranný orgán k prošetřování stížností obviněných a odsouzených. V zájmu ochrany práv vězněných osob je proto nutné posílit opatření umožňující bránit se proti případným porušením soudní cestou. Může jít např. o ústavní stížnost obviněného vůči délce nebo oprávněnosti vazby a tam jsou lhůty pro možnost obrátit se na Ústavní soud, je to tuším 30 dní ode dne rozhodnutí, a tam je možnost, aby Vězeňská služba bránila tomu, aby advokát mohl obviněného nebo odsouzeného zastupovat.

Dále se dotknu § 14 odst. 2. Zde bych požádala vložit větu druhou ve znění: "Z okruhu osob lze vyloučit osoby v pokolení přímém, manžela, manželku, druha a družku pouze v případě, že u nich existuje důvodná obava z maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání." Mám informace, že možnost návštěvy blízkých osob je často některými vyšetřovateli používána jako emotivní vydírání obviněných, emotivní nucení k přiznání apod. Myslím, že tomu bychom měli zabránit.

Dále § 14 odst. 7 ve větě první vypustit slova "jestliže orgán činný v trestním řízení, je-li obviněný ve vazbě z důvodu § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, nestanoví jinak". Je to opět možnost návštěvy obviněného advokátem, jenž jej zastupuje v jiné věci. Měla by být umožněna bezpodmínečně bez ohledu na souhlas orgánů činných v trestním řízení. V opačném případě hrozí porušení práva na spravedlivý proces, jak je garantováno článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V podstatě ten čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech se dotýká i § 22 odst. 7, věta třetí, vložit za slova "(s výjimkou obhájce)" slova "a advokáta zastupujícího obviněného v jiné věci".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Další je pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane ministře, paní a pánové, budu stručný. Paní kolegyně Orgoníková už zčásti odůvodnila, proč je potřeba zachovat v § 7 odst. 1 dosavadní znění zákona, to je, aby mladiství byli od dospělých umístěni odděleně. Těch důvodů je několik a opravdu je potřeba, aby toto obecné ustanovení v té úvodní části zákona zůstalo zachováno jako princip.

To samotné znění zákona v § 26, které umožňuje výjimečně umístit dospělé a mladistvé obviněné do cely společně, by mělo být opravdu výjimkou ze zákona, kterou pouze tento zákon stanoví. Zase připomínám, že jde o rozhodování o právech osob, kterým nebyla zatím prokázána žádná vina na trestném činu a nebyly odsouzeny.

Chtěl bych podotknout, že samotný princip nemůže být porušován nejen z důvodů přeplněnosti věznic nebo z důvodů ekonomiky, ale z důvodu prosté ochrany společnosti před šířením poměrně častého opakování trestné činnosti, resp. vyškolení mladistvých delikventů do vyšší kvalifikace. V tomto ohledu si dovolím navázat na pozměňovací návrh v § 7 a učinit pozměňovací návrh k § 26 odst. 1, který připouští právě onu výjimku z obecného principu. A to tak, že bychom doplnili další větu, že "o společném umístění rozhoduje soud na dobu nikoli delší než šest měsíců". Vím, že poněkud relativizuji ono jediné hledisko, které je v § 26 uplatněno, ale podle mého soudu tam ta lhůta není kvůli tomu, abychom to měnili, tedy smysl zákona, ale abychom nutili soudy, aby mladistvé a jejich případy rozhodly v co nejkratší možné době. Jsem přesvědčen, že většina trestných činů spáchaných mladistvými je takového charakteru, že je možný postup soudu, který nenutí stát, aby jako obviněné držel v celách lidi déle než šest měsíců. Jsem přesvědčen, že po tomto zdůvodnění nebude pan ministr namítat, že jsem příliš tvrdý vůči trestním soudcům a vůči trestním senátům.

Toto je v podstatě jediné doplnění, které bych měl k pozměňovacímu návrhu uplatněnému paní kolegyní Orgoníkovou. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi předložit stručný pozměňovací návrh k ustanovení § 17 odst. 2: "Obviněnému by mělo být umožněno používat radiopřijímač a televizor napájený ze sítě. Náklady by hradil obviněný." Tento způsob provozu radiopřijímače či televizoru by byl umožněn pouze za předpokladu, že k tomu budou vytvořeny ve věznici podmínky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP