(16.00 hodin)

(pokračuje Brožík)

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic. Nyní dávám slovo panu poslanci Františku Pejřilovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana. Připraví se pan poslanec Ivan Langer, protože pan poslanec Recman, který byl vylosován jako druhý, svoji interpelaci stáhl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Pejřil: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Problém Matiční ulice podle mnohých kulminoval na podzim minulého roku. Tehdy se o této ulici bylo možno dočíst jak v regionálním, tak mezinárodním tisku až po Washington Post. V souvislosti s Matiční ulicí se diskutovalo a hlasovalo na půdě našeho Parlamentu a zcela jistě si mohl každý z nás vytvořit svůj názor. Dnes se již téměř o problému nepíše a nehovoří, nicméně problém zůstal.

Vážený pane předsedo vlády, interpeluji vás ve věci využití mimořádné dotace k řešení problémů soužití v Matiční ulici. V listopadu minulého roku byla z rozhodnutí místopředsedy vlády a ministra financí uvolněna z rezervy státního rozpočtu na r. 1999 mimořádná účelová neinvestiční dotace v celkové výši 10 mil. Kč. Finanční prostředky byly poukázány na běžný účet Okresního úřadu Ústí nad Labem. Rozpočtové prostředky byly účelově určeny pro městskou část Neštěmice na úhradu výdajů vynaložených na řešení problému občanského soužití v Matiční ulici. Poskytnutá dotace měla být předmětem zúčtování rozpočtu obcí za rok 1999. Podle dostupných informací, respektive podle informací, které já jsem získal, byly z této finanční částky zakoupeny nemovitosti do majetku města, a to objekty bydlení v Matiční ulici č. 182, 183 a 184 v celkové ceně 3 637 050 Kč.

Moje otázka, pane premiére, tedy zní: Jak bylo konkrétně s celkovou částkou naloženo, jak byla dodržena či splněna forma účelové neinvestiční dotace? Dále - jak je plněn cíl, tj. řešení problému soužití v Matiční ulici a jaká je forma kontroly čerpání této účelové dotace? Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Pejřilovi. Nyní má slovo předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážené torzo Poslanecké sněmovny, vážený pane poslanče Pejřile. Chtěl bych vám především naprosto upřímně poděkovat za férový přístup, kdy jste specifikoval podrobněji svoji interpelaci, protože věc Matiční ulice je natolik široká, že bez této specifikace bychom zbytečně zatěžovali různé instituce údaji, které, jak by se pak ukázalo, nakonec interpelující poslanec nepotřebuje. Doufám, že stejně férové způsoby budou časem volit i jiní poslanci. Právě proto jsme se snažili odpovědět na vaši otázku co nejkomplexněji a dovolte mi, abych zde uvedl několik stručných faktů.

Takže z oněch 10 mil. bylo vyčerpáno 3 773 669 Kč, a to - mám tady samozřejmě podrobnější rozpis - na demontáž plotu, vykoupení domků a podobné záležitosti, a zbývá dosud nevyčerpaná částka 6 226 331 Kč. Okresní úřad Ústí nad Labem požádal Ministerstvo financí o souhlas, aby tato zbývající část dotace mohla být dočerpána v r. 2000 - zatím je tedy na účtě - a to podle návrhu města v následujícím členění: financování sociálních projektů 500 tis Kč, rekonstrukce sociálních bytů 3 mil. Kč a revitalizace pozemků v okolí Matiční ulice zbytek, což je 2 726 331 Kč. Podle stanoviska ředitele odboru 12 Ministerstva financí byl tento návrh ministru financí doporučen a podle telefonického sdělení by souhlas s takovým čerpáním mohl být dán ještě v tomto týdnu.

Myslím si, že by bylo poctivé, kdybych uvedl, aniž bych zabíhal do zbytečných podrobností, ještě k tomu, jak konkrétně ty tři uvedené položky, které mají být čerpány v r. 2000, mají vnitřní strukturu. Ta revitalizace v podstatě znamená demolice některých zchátralých objektů s následnými úpravami terénů do podoby parku či hřiště, přičemž podmínkou ve výběrovém řízení bude i zaměstnání místních Romů na těchto pracích. Zde cituji z dopisu starosty městského obvodu Neštěmice ing. Pavla Tošovského. Pokud jde o sociální projekty, pak výběrové řízení k nim se bude konat v dubnu 2000. Ta demontáž plotu stála pouhých 56 tis. Kč, takže zbytek, tzn. 3 600 000, byl věnován na odkoupení tří rodinných domků a toto řešení se ukázalo jako funkční, protože sociální tenze v této oblasti výrazně klesla.

Myslím si, že to jsou základní informace. Nechci zatěžovat sněmovnu podrobnými detaily, nicméně v případě, že si je vyžádáte, velice rád je poskytnu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance Pejřila, chce-li položit panu předsedovi vlády doplňující otázku. Zřejmě tomu tak bude. Pan poslanec Pejřil se blíží k řečništi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Děkuji panu premiérovi za odpověď. Později si vytáhnu přesné znění z internetu. Pouze bych chtěl říci, že si myslím, že tato účelová neinvestiční dotace by mohla být víc použita k sociálním věcem - to je otázka druhá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan předseda nebude reagovat. Nyní dávám slovo panu poslanci Langrovi, který byl vylosován sice na třetím místě, ale jak bylo řečeno, pan poslanec Recman se svého pořadí vzdal. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére. Jsem si vědom toho, že složení vlády a jejích jednotlivých členů patří plně do vaší kompetence. Jako člen Poslanecké sněmovny, které je tato vláda ze své činnosti odpovědná, bych rád upozornil na některé pro mne velmi prazvláštní skutečnosti. Konkrétně mám na mysli způsob, jakým si vykládá výkon své ústavní funkce ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Mnohé konkrétní činy pana ministra Kužvarta ve mně vzbuzují jistou pochybnost o tom, čí zájmy vlastně tento člen vlády, vaší vlády, hájí. Zda jsou to zájmy státu a jeho občanů jako celku, či zda jsou to zájmy, přání nejrůznějších iniciativ a skupin, a to na úkor státu jako celku, jehož je představitelem.

Myslím, že bez nadsázky je možné tvrdit, že pod jeho vedením se Ministerstvo životního prostředí změnilo na ministerstvo ekologických či jiných iniciativ. Jeho úřad se zjevně nesoustřeďuje na řešení stěžejních problémů, tj. na slaďování zájmů průmyslové a podnikatelské sféry na jedné straně se zájmy ochrany životního prostředí na straně druhé, které již ze své podstaty jsou nutně různé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP