(15.20 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem v obecné rozpravě uvedl, dovolte mi, abych přednesl sněmovně osm pozměňovacích návrhů.

Navrhuji tedy, aby § 133 návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů byl doplněn takto:

1. V § 1 se na konci odst. 4 slova "§ 10 odst. 2, odst. 5 písm. c), odst. 7 a 8" nahrazují slovy "§ 10 odst. 2, 3 a 4".

2. V § 10 se odst. 3 až 6 zrušují. Dosavadní odst. 7 až 11 se označují jako odst. 3 až 7.

3. V § 10 v novém odst. 6 se slova "v odst. 2, 3, 7 a 8" nahrazují slovy "v odst. 2, 3 a 4" a na konci věty se vypouštějí slova "a na používání vybraných paliv a maziv uvedených v § 1 odst. 4".

4. V § 22 odst. 5 se v první větě mezi slova "provádějí ochrannou" vkládají slova "speciální".

5. V § 28 odst. 1 se zrušuje písm. a) a dosavadní písm. b) až j) se označují a) až k). V novém písm. b) se zrušují slova "nebo nepodá-li ohlášení podle § 10 odst. 3 a 4, anebo neoznámí-li změnu údajů uvedených v prohlášení podle § 10 odst. 6". V nových písm. c) a d) se slova "podle § 10 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 10 odst. 2".

6. V § 28 odst. 2 se písm. d) a c) nahrazují slovy "písm. c) a d)".

7. V § 28 odst. 4 se slova "písm. f)" nahrazují slovy "písm. e)".

8. V § 30 odst. 1 písm. a) zní: "a) neplní obecné podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky podle § 10 odst. 1, 3 a 4".

Zdůrazňuji jenom, že všechny výše uvedené body kromě bodu 4 souvisejí se zrušením dosavadní ohlašovací povinnosti podle § 10 zákona 157/1998 a výjimku tvoří bod 4, který je terminologickou úpravou.

Na závěr chci říci, že dosavadní dva odstavce, které jsou uvedeny v § 133 vládního návrhu, se přečíslují tak, aby byla zachována kontinuita dotčených paragrafů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Pan poslanec Cabrnoch, pak pan poslanec Ouzký a nakonec pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chci uklidnit na základě dotazů z pléna všechny kolegy, že se nepokusím stanovit výčtem všechny škodlivé členovce, jakkoliv by tento způsob ladil s naší všeobjímající legislativou. Přednesu pouze tři pozměňovací návrhy.

K § 39: § 39 odst. 2 písm. c) zní: "c) zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance". Odůvodnění: Jak odborový orgán, tak zástupci zaměstnanců pro oblasti bezpečnosti a ochrany práce jsou de facto vždy zaměstnanci a oznamování by bylo duplicitní.

K § 47: § 47 odst. 3 se vypouští.

K § 80: v § 80 odst. 4 se za větu první vkládá věta druhá, která zní: "Hlavního hygienika jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví." Odůvodnění: Kompetence hlavního hygienika jako vrcholného orgánu ochrany veřejného zdraví jsou značné a významně přesahují rámec kompetencí Ministerstva zdravotnictví.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedo. Mám před sebou poněkud delší pozměňovací návrh. Na svoji omluvu bych chtěl říci, že není z mé dílny, ale při diskusi s předkladatelem jsme se dohodli na tom, že v materiálu, který máte, je navržena účinnost k 1. 7. t.  r. a předkladatel navrhuje z důvodů čistě praktických posunout tuto účinnost na 1. ledna roku 2001. S tímto návrhem souhlasím, a proto jsem se ujal těch pozměňovacích návrhů, které všechny souvisí s posunem data účinnosti. Přesto tento materiál je dosti dlouhý. Vysvětlení je toto a je jediné: všechny body se týkají posunu účinnosti s výjimkou části, kde je zavedeno cosi jako přechodné období, takže se jedná o změkčení zákona při úpravě staveb. Budu se snažit býti co nejrychlejší, musím celý materiál přečíst.

Navrhuji účinnost zákona o ochraně veřejného zdraví stanovit k datu l. ledna 2001. Nyní jsem již zdůvodnil, myslím.

Za prvé. K § 134. § 134 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou ustanovení § 24 odst. 1 písm. h), které nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, a ustanovení § 29, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2002." Odůvodnění: Není důvod nadále odkládat účinnost ustanovení, která upravují podmínky konání zotavovacích akcí. Jednak pro tuto oblast navržená právní úprava je obdobná jako úprava dosavadní, jednak lze předpokládat, že bude jakási legisvakance mezi vyhlášením a účinností zákona a zimní zotavovací akce nebude problémem zajistit podle projednávaného návrhu.

Za druhé. K § 81: Pozměňovací návrh k prvnímu pozměňovacímu návrhu pod bodem 23 a k příloze č. 3 v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 126. Pozměňovací návrh, který v § 81 odst. 1 větě druhé upravuje postupný přechod na soustavu 14 krajských hygieniků, navrhuji zrušit, a to s ohledem na navrženou účinnost zákona. Druhá věta § 81 odst. 1 by tedy zůstala ve znění vládního návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. nadále by zněla: "Příloha č. 2 k tomuto zákona stanoví, kteří krajští hygienici působí v České republice, jejich sídla a správní obvody."

Dosavadní přílohu č. 2 vládního návrhu zákona však navrhuji změnit tak, jak bylo pozměňovacím návrhem č. 23 usnesení 126 navrženo znění přílohy č. 3, s tím rozdílem, že příloha by byla označena jako příloha č. 2 a v jejím nadpisu by byla zrušena slova "s účinností od dne 1. ledna 2001". Příloha č. 2 k vládnímu návrhu zákona by tedy zněla takto.

Sídla a správní obvody krajských hygieniků:

1. Hygienik hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy.

2. Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.

3. Krajský hygienik Budějovického kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

4. Krajský hygienik Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov.

5. Krajský hygienik Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

6. Krajský hygienik Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

7. Krajský hygienik Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

8. Krajský hygienik Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

9. Krajský hygienik Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

10. Krajský hygienik Jihlavského kraje se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP