(18.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Táži se, kdo se dále hlásí do znovu otevřené rozpravy. Nevidím nikoho, takže obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o konkrétních návrzích. Mám tady návrh z pléna na odhlášení, proto jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 163 hlasovalo pro 83, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Tím je druhý návrh pana poslance Doktora nehlasovatelný. Vyčkám ještě několik okamžiků na kontrolu výsledků hlasování, abychom neuzavírali bod a nemuseli se k němu vracet, pokud by byla nějaká námitka. Námitky nejsou. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistupujeme k dalšímu bodu, kterým je

 

27.
Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 436/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jde o návrh zákona, který upravuje kompetence, které jsou v gesci dnešní Správy státních hmotných rezerv. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Žádám kolegyně a kolegy, aby se ztišili, abychom dali důstojný prostor k vystoupení pana ministra. Máme před sebou zřejmě poslední bod dnešního jednání. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Chci jen dokončit větu v tom smyslu, že předkladatelem jsem z titulu koordinujícího místopředsedy vůči této instituci.

Poslanecká sněmovna, která projednávala návrh v rámci prvního čtení na 19. schůzi, jej přikázala k projednání hospodářskému výboru a rovněž jej pak projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Oba výbory akceptovaly principy tohoto zákona a přišly s určitými dílčími pozměňovacími návrhy, které jsou ve smyslu tohoto návrhu zákona.

Zároveň je třeba zdůraznit skutečnost, že paralelně byl v Poslanecké sněmovně projednáván zákon o krizovém řízení, kde předkladatelem bylo Ministerstvo vnitra. Podoba zákona, tak jak byl navržen vládou, i podoba oněch dílčích pozměňovacích návrhů korespondují i po projednání a změnách, ke kterým došlo v orgánech parlamentu, s oním zákonem Ministerstva vnitra, a také tento zákon s nimi koresponduje, čili v tomto smyslu je v pořádku. Je důležité to zmínit, protože oba zákony spolu velmi úzce souvisejí.

Vážené dámy a pánové, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh posoudila a postoupila do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 436/1 - 436/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, je to zákon, který jsme měli na stole již v únoru toho roku. Hospodářský výbor se jím dne 2. února 2000 zabýval a doporučil sněmovně schválit tento tisk s připomínkami, které máte uvedeny v usnesení hospodářského výboru č. 173, a tudíž je zbytečné, abych je tady četl. Protože však proběhlo projednávání zákona o reformě veřejné správy, vyplynuly i pro tento zákon některé změny, které si dovolím přednést vám v otevřené podrobné rozpravě.

To by bylo v úvodu z mé strany vše. Prozatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby nás informoval o jednání výboru pro obranu a bezpečnost zpravodaj poslanec Jan Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mé vystoupení bude velmi stručné. Výbor pro obranu a bezpečnost se zmíněným tiskem zabýval na své 35. schůzi dne 4. května 2000 a usnesení výboru máte jako sněmovní tisk 436/3.

K celé záležitosti mám pouze velmi krátký komentář. Náš výbor se zabýval touto záležitostí zejména proto - jak se zmínil místopředseda vlády - že souběžně probíhalo jednání o zákonu o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému, který jsme dnes dopoledne projednávali jako dvě části jedné záležitosti. Proto náš výbor měl snahu, aby navzájem nedošlo ke konfliktu mezi těmito dvěma zákony, a měl snahu konstatovat, že celá záležitost je zejména formulačně udělána dobře.

Myslím, že úkol, který mi vyplynul z tohoto usnesení - konzultovat postup se zpravodajem hospodářského výboru - jsem splnil. Se zpravodajem Švrčkem jsme dohodnuti, že všechny připomínky výboru pro obranu a bezpečnost byly zakomponovány ve stanovisku hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodaji Žižkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Proto se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy k projednávání tohoto návrhu zákona. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Nepadly žádné návrhy.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Zdeněk Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Přečtu přehled pozměňovacích návrhů, které vyplynuly z přijatého zákona o reformě veřejné správy. Vzhledem k tomu, že tento zákon přiznává krajským orgánům a okresním orgánům jisté pravomoci a představiteli těchto orgánů jsou hejtman a přednosta okresního úřadu, bude se to formulačně vztahovat k těmto věcem.

V § 12 odst. 2 se nahradí slova "ředitel krajského úřadu" slovy "krajský hejtman". Myslím, že je zbytečné podrobněji odůvodňovat tyto změny.

V § 16 odst. 5 se nahradí slova "1. července 2001" slovy "1. ledna 2002". Jedná se o úpravu, která dává do souladu termín s novým návrhem nabytí účinnosti tohoto zákona i zákona o krizovém řízení.

V § 21 odst. 1 se opět formulačně nahradí první slovo "úřad" slovem "hejtman" a dále se nahradí slova "okresní úřad" slovy "přednosta okresního úřadu".

A konečně v § 37 se nahradí slova "červenec 2000" slovy "leden 2001". Odůvodnění je stejné jako u § 16, soulad se zákonem o krizovém řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP