(17.50 hodin)

(pokračuje Tlustý)

A dovolte mi na závěr konstatovat, že i tato historická chyba patří do kategorie těch, které jsou poškozeným zdůvodňovány velikými ideály. Domnívám se, že praxe bude odlišná.

Děkuji za pozornost. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdybych měl někoho na vystřídání, tak bych mohl také zareagovat, ale bohužel, není mi to umožněno.

Vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, končím druhé čtení tohoto návrhu a současně končím projednávání bodu č. 11.

Dalším bodem je

 

12.
Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. V rámci prvního čtení vládního návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě jsem se jménem navrhovatele pokusil podrobně vysvětlit zejména to, proč vláda přichází s návrhem tohoto zákona, který jako by na první pohled zřizoval instituci paralelní k instituci Nejvyššího kontrolního úřadu a k existujícímu kontrolnímu mechanismu, který vznikl v ČR do současnosti. Myslím, že projednávání návrhu zákona ve všech výborech, kam byl přikázán, velmi přispělo k osvětlení důvodů tohoto návrhu zákona. Zároveň se vyjasnil lépe vztah mezi stávajícím nezávislým kontrolním systémem založeným na instituci Nejvyššího kontrolního úřadu a jeho pravomocí a potřebou státní správy mít odpovídající kontrolní mechanismy vnitřní a vlastní.

Z jednání příslušných výborů na základě této velmi otevřené a věcné konstruktivní rozpravy vzešla celá řada dílčích pozměňovacích názorů, které svou povahou jsou návrhy zpřesňujícími či zlepšujícími kvalitu předložené normy.

Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že přijetím zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, který je součástí návrhů zákonů souvisejících s přípravou ČR na vstup do EU, bude zároveň vytvořen nezbytný právní rámec, a tím i základní podmínky k rozvíjení účinného systému finanční kontroly ve veřejné správě podle standardních metod a postupů Evropského společenství.

Ty návrhy, které prošly příslušnými výbory a byly jimi doporučeny, posilují i tyto aspekty navrhovaného zákona a jsou tak v souladu s jeho duchem a smyslem,

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 530/1 až 530/3.

Prosím pana poslance Vladimíra Doležala jako zpravodaje rozpočtového výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 290 z 30. schůze rozpočtového výboru, konané dne 3. 5. 2000.

Na této schůzi rozpočtový výbor projednal vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, tisk 530. Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Zelinky, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor PSP ČR doporučuje PSP ČR, aby s vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě vyslovila souhlas s těmito připomínkami - připomínky máte v tisku 530/2, a proto je tady nebudu předčítat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Také děkuji. Nyní poprosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval zpravodaj pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedající, drahá vládo, vážené kolegyně a kolegové. Musím se přiznat, že mám z návrhu tohoto zákona velmi rozpačitý pocit. Na jednu stranu vnímám poznámky evropských komisařů upozorňujících nás každoročně na potřebnost přijetí tohoto zákona, který by uceleně řešil otázky finanční kontroly ve veřejné správě, a to, alespoň jak já to cítím, především z pohledu prostředků poskytovaných, doufejme, v budoucnu ze strukturálních fondů EU. Na straně druhé mám některé otázky, na které jsem od zástupců předkladatele nedostal uspokojivou odpověď. A jsou zde také věci v oblasti veřejných financí, které tento zákon jako by naprosto ignoroval.

Mám značné pochybnosti o zákonem definované pravomoci kontrolorů vstupovat do obydlí a na pozemek kontrolované osoby. Nejsem si jistý, že neoprávněné zasahování do soukromí občanů řeší zcela § 20 odst. a), který ukládá kontrolorům respektovat práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby.

Pochybnosti mám také v oblasti definování, kdy se v obchodním vztahu stávají z veřejných prostředků prostředky soukromé. Podle tohoto návrhu není zcela jisté, že kontrolor osoby, která obdržela pětitisícovou dotaci na zakoupení plynového kotle, nesmí vstoupit nejen do bytu a na pozemek, ale také do všech jeho osobních účtů.

Na návrhu zákona mi vadí také skutečnost, že neukládá povinnost zveřejnit výsledky kontroly, a to o to více, že jde o normu, která má upravovat kontrolu a systém kontroly veřejných financí, tzn. věcí veřejných určených také veřejnosti.

Za ne nepodstatnou chybu zákona považuji skutečnost, že ač by podle názvu mohl být považován za všeobjímající, zasahující do všech koutů zájmů veřejnosti kontrolovat veřejné peníze, skutečnost je jiná. Uvedu několik konkrétních příkladů:

Zdrojem systému zdravotního pojištění občanů spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jsou ze zákona daně občanů, jinými slovy veřejné peníze. Tento zákon, stejně tak jako zákon o veřejných zakázkách, systém kontroly veřejných prostředků spravovaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vůbec neřeší. Neřeší ani systém kontroly veřejnoprávních institucí, kterými jsou Česká televize a Český rozhlas, přestože jsou z velké části živy právě veřejnými penězi. Mám na mysli poplatky, které občané platí ze zákona na účet ČR a ČT.

Za ne nepodstatnou považuji zjevně podhodnocenou informaci o vyvolaných nárocích na státní rozpočet. Je zjevné, že v materiálu jsou uvedeny náklady vztahující se především k ministerstvu financí, ale povinnosti z tohoto zákona a jejich personální zajištění vzniknou každému orgánu státní správy, ale i samosprávy, a to především v oblasti předběžné a průběžné kontroly. Skoro se nabízí k úvaze, zda by nestálo za to, aby každý návrh zákona obsahoval informaci nejen o vyvolaných nárocích na státní rozpočet, ale také informaci o finančních nárocích přenesených na orgány veřejné správy. Mám na mysli obce a v blízké budoucnosti také kraje.

Kolegyně a kolegové, přes všechny připomínky, které jsem uvedl, nebudu navrhovat zamítnutí zákona, neboť jak už jsem řekl, je třeba podobnou normu přijmout. O co se ale rozhodně pokusím, je navrhnout některé pozměňovací návrhy a o jejich podporu vás tímto poprosím.

Dále mi dovolte, abych splnil úlohu zpravodaje a seznámil sněmovnu s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který po zprávě předkladatele a zpravodajské zprávě zpravodaje Ing. Petra Bendla doporučil PSP ČR přijetí této normy v podobě komplexního pozměňovacího návrhu přijatého rozpočtovým výborem. Také náš výbor uvedl své pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji zpravodaji Petru Bendlovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Milan Ekert.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP