(15.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Myslím si, že z hlediska daňového ani z nějakých jiných důvodů pro toto rozlišení v režimu daňovém, které by takto bylo založeno, není žádný dobrý důvod.

Jak už jsem řekl, ostatní věci jsou možné, alternativní či variantní návrhy k tomu, co obsahoval původní vládní návrh, a lze se rozhodnout pro jedno nebo druhé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Mertlíkovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 434/1 až 434/5. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona na své schůzi den 3. května a ve svém doporučení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas, a to s připomínkami, které jsou identické, jak je přijal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy s připomínkami identickými, jaké jsou uvedeny v tisku 434/4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodajovi Tlustému a nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážená paní předsedající, drahý pane telefonující ministře financí, vážený pane ministře průmyslu, vážené kolegyně a kolegové, ve zprávě budu velmi stručný.

Myslím, že nemá zde smysl opakovat dopodrobna všechny argumenty, které byly uváděny při jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tím spíše, že jde o normu, která úzce souvisí s celkovou reformou veřejné správy.

Za nedobrou a pro vládu ne zcela dobrou vizitku její práce považuji skutečnost, že již poněkolikáté v procesu schvalování reformy veřejné správy byly předložené vládní návrhy připraveny tak, že bylo třeba vypracovat komplexní pozměňovací návrhy zákonů, což je i tento případ. Tato skutečnost jen potvrzuje argumenty těch, kteří říkají, že reforma veřejné správy je šita horkou jehlou, bez dostatečně podložených analýz a rozborů k naplnění rozumných cílů skutečné reformy.

Na závěr mi jen dovolte splnit povinnost zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí konstatováním, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 29. schůzi dne 23. března 2000 po odůvodnění ing. Eduardem Janotou, náměstkem ministra financí, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Bendla a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 434 projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který máte všichni pod č. 434/4.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendlovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, zákon o rozpočtových pravidlech krajů, a to i v podobě komplexního pozměňovacího návrhu, který přijal výbor pro veřejnou správu, dává krajům povinnost hradit závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených mu zákony.

V nedávno schválené novele zákona o 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě, jsme schválili přenos zřizovatelské kompetence na kraje a schválením zákona o převodu majetku z České republiky na kraje jsme Ministerstvu školství uložili během roku 2001 převést zhruba 99 % objektů, tedy přibližně 1 600 škol a zařízení na kraje. Krajům tedy bude předána síť škol a zařízení, aniž by o její struktuře a efektivnosti mohly rozhodnout. Kraje ze zákona budou od 1. 1. 2001 povinny zajistit provozní výdaje těchto škol.

Zákon, který měl krajům zajistit příjmy, tedy zákon o rozpočtovém určení výnosu z daní, doznal při projednávání ve výborech podstatné změny, a je to tedy zákon, který budeme následně projednávat.

Tou zásadní změnou je to, že na rok 2001 pro kraje nejsou stanoveny daňové příjmy. Předpokládám, že bude třeba přijmout určité opatření, které umožní školám v regionech projít tímto přechodným obdobím. Projít tak, aniž by došlo ke zbytečnému narušení dostupnosti a nabídky vzdělávání v regionech, tzn., aby kraje nebyly pod tlakem nedostatku financí tlačeny k neuváženému rušení škol a zařízení.

Obávám se v tuto chvíli také o školy a zařízení, které jsou spíše doplňujícím, ale důležitým prvkem. Jsou to např. základní umělecké školy a centra volného času, které se mohou z pohledu krajských zájmů jevit jako méně důležité.

V obecné rozpravě pouze avizuji podání pozměňovacího návrhu, který by měl pro rok 2001 a 2002 zajistit financování provozních výdajů škol a zařízení zřizovaných krajem i jinými zřizovateli ze státního rozpočtu.

Prosím v této chvíli pana ministra financí, aby za předkladatele zákona podal informaci o předpokládaném zajištění provozních výdajů škol a zařízení po jejich převodu na kraje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Do obecné rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout, aby teď hned, než začnou být v podrobné rozpravě předkládány pozměňovací návrhy, sněmovna hlasováním rozhodla o doporučení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který ve svém usnesení sněmovně doporučuje, aby tento návrh zákona, tisk, 434, byl projednáván ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který byl přijat tímto výborem, tzn. pozměňovací návrhy byly předkládány k tisku 434/4, jinak by mohlo dojít k formálním problémům při předkládání návrhů a hlasování o nich.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodajovi. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zazněl tedy procedurální návrh, abychom jako základ k projednávání ve druhém čtení odsouhlasili usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 152 ze dne 23. března 2000, sněmovní tisk 434/4. Dám samozřejmě prostor, aby každý měl možnost se zúčastnit hlasování.

Žádám vás, abyste se zaregistrovali, pokud jste tak neučinili.

 

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Tlustého, aby základem k projednávání tohoto návrhu zákona bylo usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k tisku 434/4.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 pro se vyslovilo 149 poslanců, proti 2 Návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první písemně přihlásila paní kolegyně Šojdrová, po ní se připraví pan poslanec Václav Pícl. Dále vidím zdviženou ruku pana poslance Bendla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP